Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).15 let ECM

3. dubna 2015

15 letV letošním roce slaví Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) 15. narozeniny. Připomeňme si historii jeho vzniku, činnosti, působení v regionu a některé nejzajímavější projekty.Iniciace

Iniciátor projektu Česká rafinérská, a.s., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s., vypracovala projekt Ekologického centra Most. S tímto projektem oslovila další významné průmyslové podniky Mostecka a orgány státní správy.

Inspirace

15 letInspirací pro založení otevřeného informačního střediska o životním prostředí na Mostecku pro veřejnost se stala holandská agentura na ochranu životního prostředí DCMR v Rotterdamu, která působí v průmyslově zatížené oblasti delty Rýna.

Poslání

15 letPosláním ECM je shromažďovat dostupné informace o životním prostředí regionu a v maximální míře je zpřístupňovat široké veřejnosti, registrovat a vysvětlovat hlášení o nestandardních situacích v průmyslu a dotazy obyvatel, provádět poradenskou a osvětovou činnost v problematice životního prostředí, napomáhat přenosu informací v rámci integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě poskytovat klíčové informace vícejazyčně s ohledem na přeshraniční přenos informací. Jedním z hlavních úkolů dispečinku je sledování čistoty ovzduší v nepřetržitém režimu a zpřístupňování výsledků monitoringu ovzduší nejširší veřejnosti.

Jaké to bylo na začátku…

1. březen 2000
Projekt „Ekologického centra Most pro Krušnohoří“ blíže představen všem zainteresovaným stranám.

13. březen 2000
15 letPodepsána „Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí“, ke které se připojily tyto společnosti a instituce: CELIO, a.s., Most, Česká inspekce životního prostředí – inspektorát v Ústí nad Labem, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., CHEMOPETROL, a.s., Mostecká uhelná společnost, a.s., Okresní hygienická stanice Most, Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy, POVODÍ OHŘE, a.s., Úřad práce Most a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Slavnostní podpis „Dohody“ se uskutečnil za účasti ministra životního prostředí České republiky, předsedy Hospodářské a sociální rady Mostecka a přednosty Okresního úřadu v Mostě, kteří rovněž deklarovali svou podporu. Hospodářská a sociální rada Mostecka zaštítila vytvoření Ekologického centra Most mimo jiné tím, že projekt zařadila do Globálního plánu revitalizace, který byl následně schválen vládou České republiky.

Duben a květen 2000
Zprovoznění Centra předcházel dvouměsíční vzdělávací projekt, připravený Podnikatelským a inovačním centrem Severní Čechy ve spolupráci s Úřadem práce Most, jenž celý projekt financoval. Projektu se zúčastnilo deset uchazečů o zaměstnání, kteří byli vedeni v evidenci Úřadu práce. Vzdělávací projekt byl zakončen závěrečnými zkouškami a úspěšní absolventi získali osvědčení s celostátní platností. Zkoušková komise doporučila pět nejlepších absolventů, kteří byli následně přijati do pozice „dispečer Ekologického centra“.

Květen 2000
Zřízeny internetové stránky ECM pod doménou http://www.ecmost.cz. Klíčové informace jsou přístupné i v anglické a německé verzi.

Červen 2000
Centrum vybaveno potřebným technickým a kancelářským vybavením, které však vzhledem k omezeným investičním prostředkům muselo být dočasně zapůjčeno Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. a Českou rafinérskou, a.s. Jeden z počítačů, určený pro přenos dat z monitorovacích stanic kvality ovzduší, byl následně vybaven potřebným programovým vybavením, které bylo pořízeno ze získaných finančních prostředků.

3. červenec 2000
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří otevřeno pro veřejnost, a to jako dispečerské informační pracoviště v nepřetržitém režimu. Sídlo ECM bylo zřízeno v objektu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., v reprezentativních prostorách snadno přístupných veřejnosti. Mělo šest zaměstnanců; 5 dispečerů a 1 vedoucího.

7. září 2000
Registrace webových stránek ECM u služby „Na vrcholu“ s cílem získat více informací o návštěvnících webových stránek ECM a zejména počet tzv. sessions (přístupy unikátních hostů).

Říjen 2000
Veřejnosti je od tohoto data k dispozici kromě běžné linky i tzv. Zelená linka 800 195 342, kterou centru věnoval Český Telecom, a.s. Hovory na Zelenou linku jsou ze strany volajícího zcela bezplatné, neboť jsou hrazeny provozovatelem linky.

Prosinec 2000
Dohodnuta spolupráce mezi Okresním úřadem v Mostě a Okresní hygienickou stanicí v Mostě o výměně a zveřejňování informací v rámci Smogového varovného a regulačního systému. V souladu s touto dohodou se ECM zavázalo zajišťovat v případě potřeby změny hlášení na lince 14110 (čistota ovzduší) ve dnech pracovního klidu, v pracovní dny potom po pracovní době Okresní hygienické stanice.

31. prosinec 2000
Celkem bylo v roce 2000 zaznamenáno na bezplatné Zelené lince 167 dotazů. Telefonické dotazy byly zpočátku spíše sporadické. Příčinou bylo nízké povědomí o existenci ECM a jeho službách a praktická neznalost a zejména nedostupnost telefonního kontaktu, která byla vyřešena až po vydání telefonního seznamu pro rok 2001. Přes veškeré počáteční snahy o medializaci ve sdělovacích prostředcích i navzdory přímému oslovení starostů obcí a ředitelů škol Mostecka došlo ke zvýšení četnosti telefonických dotazů až po zavedení bezplatné Zelené linky v říjnu 2000. Zvýšení zájmu o služby ECM bylo samozřejmě podpořeno i příchodem zimního období s častějším výskytem zhoršených rozptylových podmínek. Celkový počet uživatelů webových stránek ECM tzv. „sessions“ za rok 2000 byl 452.

Duben 2001
ECM působí jako samostatně hospodařící středisko Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Říjen 2001
ECM v říjnu 2001 připravilo 3 vlastní projekty, s nimiž se prostřednictvím občanského sdružení Česká společnost pro životní prostředí přihlásilo do výběrového řízení MŽP na podporu projektů občanských sdružení. Jeden projekt si kladl za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti – spotřebitelů, výrobců i distributorů – o významu a možnostech získání licenční známky Ekologicky šetrný výrobek a na straně spotřebitele dále zvýšit informovanost o skutečném významu „eko-“ symbolů a značek užívaných na obalech a výrobcích. Základním cílem druhého předkládaného projektu bylo dopracovat, vydat a distribuovat tištěnou publikaci „Praktický rádce otázkami životního prostředí“ pro občany Mostecka. Třetí projekt spočíval ve vypracování elektronického katalogu informací o životním prostředí pro okres Most, resp. Mosteckou oblast, jako pilotní projekt, jenž by mohl vytvořit standard ve zveřejňování environmentálních informací na lokální úrovni, případně se i stát základem pro vytvoření obdobného projektu pro větší územní celek – Euroregion či kraj.

Celý článek je k dispozici - zde.

Ing. Milena Vágnerová - vedoucí centra
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf