Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji

17. června 2011

Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali, v úterý 14.06.2011 se na pozvání hejtmanky Ústeckého kraje uskutečnila studijní návštěva členů KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNU KLIMATU A ENERGETIKU (Commission for Environment, Climate Change and Energy - ENVE) v Ústeckém kraji. Pro pochopení významnosti této studijní návštěvy je důležité předeslat následující souvislosti.

Co je komise ENVE a Výbor regionů ?

Komise ENVE má celkem 102 členů a je jednou ze 6 komisí Výboru regionů:

1. Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER)
2. Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS)
3. Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC)
4. Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE)
5. Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX)
6. Komise pro přírodní zdroje (NAT)

Členem komise ENVE je i hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Komise odpovídají za podporu přípravy stanovisek k návrhům Evropské komise. Návrhy stanovisek a usnesení se předkládají plenárnímu shromáždění k přijetí. Složení každé komise odráží politické a národní složení Výboru regionů. Další informace o práci jednotlivých komisí.

Výbor regionů (VR) je politické shromáždění, které dává místním a regionálním orgánům hlas v srdci Evropské unie a který má celkem 344 členů.
VR byl zřízen v roce 1994, aby se zabýval dvěma hlavními otázkami. Za prvé se přibližně tři čtvrtiny právních předpisů EU provádějí na místní nebo regionální úrovni, a je tedy smysluplné, aby se zástupci místní a regionální úrovně mohli vyjádřit k tvorbě nových zákonů EU. Za druhé existovaly obavy, že se EU rozvíjí rychlým tempem a veřejnost je z tohoto procesu vynechána. Jedním ze způsobů, jak překonat tento rozpor, bylo zapojit tu volenou správní úroveň, která je nejbližší občanům. Více o výboru regionů naleznete zde.

Co bylo důvodem pozvání hejtmankou Ústeckého kraje ?

Jedenáct členů komise ENVE, jejichž bližší seznam najdete zde - přijeli z členských zemí EU a to Velké Británie, Skotska, Irska, Belgie, Portugalska, Francie a Švédska, kde pracují na místní a regionální úrovni jako radní obce, města či regionu, aby se seznámili s Ústeckým krajem jako energetickým centrem České republiky, kde probíhá těžba hnědého uhlí, na kterou je navázána činnost elektráren. Postupně se ale vytěžené plochy rekultivují a jednou bude v Ústeckém kraji turisticky atraktivní krajina plná jezer. Členové komise ENVE byli pozváno hejtmankou, aby využili tuto výjimečnou příležitost vidět obojí – původní doly i rekultivované oblasti – a stát se svědky transformace krajiny.

Co bylo cílem a posláním studijní návštěvy komise ENVE ?

Cílem a posláním studijní návštěvy bylo ukázat vybraným členům (většina z nich jsou tzv. zpravodajové jednotlivých tématických stanovisek v oblasti energetiky a/nebo životního prostředí) těžební činnost a rekultivace v Ústeckém kraji, vyměnit si zkušenosti z ostatních regionů a obcí, navázat užitečné kontakty (během studijní návštěvy například Ústecký kraj získal nabídku vstoupit do mezinárodní asociace pro energetiku Fedarene - skrze níž je vyvíjeno velmi silné lobby na Evropskou komisi, její členové se zapojují do desítek společných mezinárodních projektů financovaných z EU /tedy další možnost získání financí pro Ústecký kraj/, probíhají různé formy další spolupráce – twinning regionů, společný výzkum, výměna informací...) a vytvořit podklad pro možnost vypracování stanoviska z vlastní iniciativy v oblasti rekultivací, kde je Ústecký kraj jeden z nejvíce zkušených krajů celé EU.
Cílem bylo nejen podpořit možnosti pokračování udržitelné těžby a energetického využití domácího zdroje primární energie – hnědého uhlí, ale také získat odpovídající prostředkypro komplexní rekultivaci, revitalizaci a resocializaci území, kde probíhala, probíhá a bude probíhat povrchová těžba uhlí.

Kdo byl partnerem akce ?

Výbor regionů (EU), Severočeské doly, a.s., ČEZ a.s. (Elektrárna Ledvice)

Co vše členové komise ENVE shlédli ?

Důl Tušimice
Program jednodenní návštěvy členů komise ENVE byl velmi nabitý. Začínal slunným ránem a pracovní snídaní na Červeném Hrádku u Jirkova, poté nastoupením do autobusu společnosti Severočeské doly a.s. a přesunem za účasti médií, členů delegace Ústeckého kraje, partnerů akce, organizačního týmu akce a také odborníků z oblasti těžby uhlí, rekultivací a energetiky k Dolu Tušimice, kde přestoupili do 3 speciálních terénních „busů“, kterými se vydali do prostor lomu. Na tzv. „VIP vyhlídce“ vyslechli od Ing. Roberta Kukala, báňského specialisty mnoho informací o minulosti, současnosti i budoucnosti těžby hnědého uhlí v lokalitě Doly Nástup Tušimice, o způsobu těžby, technologiích, nakládání s důlními vodami, ale také o rekultivacích a ochranných opatřeních vůči obcím v okolí lomu (hlučnost, prašnost). Členům komise byly zodpovězeny otázky např.z jakého důvodu jsou důlní vody čištěny, byly v místě stávajícího lomu obce, jak jsou okolní obce informovány o kvalitě ovzduší, jaké jsou přínosy těžby uhlí pro okolní obce, kdy byla těžba uhlí v této lokalitě zahájena, kolik má lom zaměstnanců, na jakém legislativním základě a v jaké výši je tvořen fond pro sanace a rekultivace po ukončení těžby v lomu atd. Ing. Kukala vystřídal v předávání informací o těžbě uhlí a především o společenské odpovědnosti firmy Ing. Rudolf Kozák, zástupce ředitele strategie a komunikace společnosti SD a.s. Zdůraznil, že SD a.s. je největší firmou v České republice v oblasti těžby hnědého uhlí a také to, že těžba uhlí bude dále pokračovat pouze na plochách, které nejsou osídleny, vyzdvihl spolupráci s obcemi, které jsou v sousedství lomu – jako příklad uvedl právě obec Březno, hovořil o finančních darech obcím a Ústeckému kraji- každý rok odchází cca 100 milionů Kč na rozvoj infrastruktury, oblasti zdraví, školství, sportu atd. Upozornil na „maskota“ společnosti SD a.s.- Slavíka modráčka, který žil v 70. letech pouze v Jižních Čechách a který je velmi citlivý na kvalitu životního prostředí. Během 15 let aktivního působení Severočeských dolů Chomutov v oblasti rekultivací a ochrany přírody začal slavík hnízdit také v Ústeckém kraji, a dnes je zde velmi hojně, zejména na mokrých místech rekultivací a v předpolí uhelných dolů. Vysvětlil účastníkům studijní návštěvy, že i dnes je „šachta živý organismus“, na kterém běhají srnky a další zvěř – mimo jiné také z důvodu klidu na plochách lomu.

Ačkoli na VIP vyhlídce Ing. Kukal prohlásil, že úsek Tušimice-Březno je jedno z nejsušších míst v České republice a to díky tzv. krušnohorskému stínu; tj. Krušné hory zachytí srážky, začalo při přesunu ke strategickému uzlu celého lomu - homogenizační skládce uhlí- výrazně pršet. Za deště a mraků pak byli členové komise seznámeni s kapacitou a postupem při vytváření celkem 3 skládek, z nichž 1 slouží k dlouhodobému skladování uhlí ( až 1 rok) a 2 ke skladování krátkodobějšímu. Dalším cílem návštěvy v lomu bylo skrývkové rýpadlo na 1. řezu, kde všechny zúčastněné ohromila nejen velikost a impozantnost tohoto stroje z roku 2002 (výška 50 m, váha 4000 tun), ale také nízký počet zaměstnanců na celý stroj a to 4. I zde byly pokládány a zodpovídány dotazy členů komise ENVE, např. jaká je hloubka lomu, jaké je % energie vyrobené z hnědého uhlí v ČR, zda je ČR soběstačná z hlediska potřeby uhlí atd.

Obec Březno
Bylo již cca 12:30 hod., když komise ENVE a ostatní účastníci studijní návštěvy dorazili před radnici obce Březno, kde byli očekáváni starostou obce panem Zdeňkem Valentou. Velmi srdečně je v obci přivítal, seznámil s historií a současností obce (před 2. sv. válkou v obci sídlilo 3 000 obyvatel, po odsunu pak pouze 20 starousedlíků, nyní 1 300 obyvatel), s jejími plány a také úspěchy (obec získala opakovaně ocenění v soutěži Vesnice roku a to v roce 2010 – Zlatá stuha a v roce 2009– bílá stuha) a především s rozsahem spolupráce se společností Severočeské doly a.s., díky jejíž podpoře se daří zvýšit informovanost obyvatelstva v oblasti životního prostředí a také realizovat mnoho akcí v oblasti infrastruktury, kulturního a společenského rozvoje obce (investice do komunikací, čistírny odpadních vod, místního zdravotního střediska, kotelny) a tím vylepšit ráz obce a zkvalitnit život v obci. Starosta se členy komise diskutoval na téma „života obce s těžbou uhlí na dohled“ podobajícího se dle slov starosty „manželství“. Při cestě autobusem SD a.s. poté „provedl“ komentářem členy celou obcí, aby jim ukázal, jak obec vzkvétá (škola, školka, koupaliště, sportoviště, cyklostezka atd.).

Hrad Hněvín
Kolem 14:00 hod. dorazili účastníci studijní návštěvy na Hrad Hněvín, kde se posílili před dalším programem návštěvy a také vyslechli zasvěcenou přednášku odborníka na rekultivace Ing. Stanislava Štýse, DrSc, který je seznámil s historií krajiny regionu a především Mostecka, těžbou uhlí a především se způsobem a rozsahem provedených i plánovaných rekultivací s důrazem na rekultivace, které byly z hradu Hněvína „na dohled“ – autodrom, hipodrom, lokalita Matylda a Jezero Most. Vyzdvihl tzv. „českou rekultivační školu“, která je na vysoké úrovni. Členové obdrželi publikaci na téma Rekultivace, s vyobrazením lokalit po ukončení těžby uhlí a „před a po“ ukončení rekultivace; fotodokumentace je velmi zaujala a velmi se také zajímali o „přestěhovaný kostel“, jehož obrázek „ na kolejích“ v publikaci nalezli.

Elektrárna Ledvice
Do Elektrárny Ledvice dorazili účastníci studijní návštěvy v cca 16:30 hod. a tedy i se zpožděním vůči plánovanému harmonogramu. Vzhledem k pevné hodině odletu části zástupců komise ENVE ve večerních hodinách bylo přistoupeno ke změně plánu s tím, že původně plánována prohlídka tzv. Radovesické výsypky proběhne ze střechy právě stavěného nového moderního vysoce ekologického výrobního zdroje o výkonu 660 MWe ledvické elektrárny a to z výšky 147 m. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest, s. r. o. Kondenzační čtyřtělesovou turbínu dodala Škoda Power. Věžový granulační kotel bude od Alstom Power Systems a novou odsiřovací jednotku postaví Austria Energy & Environment. Odsířené spaliny budou vypouštěny přes nově postavenou chladicí věž.
Předběžné převzetí nového bloku o výkonu 660 MWe v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012. Tehdy bude zahájen i jeho zkušební provoz. Na tuto investiční akci vynaloží Skupina ČEZ více než 30 mld. Kč. Půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v ČR a o jedno z nejdokonalejších ve střední Evropě vůbec. Životnost nového elektrárenského bloku bude 40 let. Jeho hrubá účinnost dosáhne 42,5 %. Účinnost kotle nového bloku dosáhne 91 %. Spotřeba uhlí i emise CO2 na jednu kilowatthodinu se oproti původním blokům sníží o 26 %. Objem emisí SO2 a NOx poklesne o více než 50 %.
Jedná se o nejvyšší budovu/stavbu v České republice. Dosud nejvyšší budova v ČR - City Tower v Praze - měří 109 m.
Průtlačný kotel v Ledvicích bude práškový. Proto je jeho součástí i 8 kruhově uspořádaných ventilátorových mlýnů, v nichž se semele uhlí na uhelný prach.I když podobných kotlů už stojí po Evropě více (třeba v elektrárně Schwarze Pumpe nedaleko Drážďan o něco vyšší pro 800 MWe bloky a stejný jako u nás nyní staví v Boxbergu), pořád se jedná o unikát. Hlavně z hlediska teplot páry: 600 °C, resp. 610 °C.
Již nyní jsou z dálky vidět tzv. Ledvická dvojčata. Za pouhých 53 dní je postavil Metrostav Praha. Dvě betonové věže o půdorysu 13 x 13 m jsou odolné proti požáru. Opatřené schodišti a nákladními i osobními výtahy poslouží jako transportní cesty. Jedna z nich již má ochoz s prosklenou vyhlídkou pro návštěvníky elektrárny. Mimo jiné je z ní vidět i „bod nula“ – vytěžený prostor Dolů Bílina - a to na úroveň hladiny Baltského moře.
V technologických šachtách věží povedou hlavní trasy kabeláže, požárních rozvodů a vzduchotechniky. Za věžemi bude ukotvena ocelová konstrukce nové kotelny a před nimi mezistrojovna a strojovna s turbínou o výkonu 660 MWe.
Druhou dominantou bude chladicí věž. Bude ještě vyšší než budova kotelny. Půjde o rotační hyperboloid s průměrem přes 100 m a výškou kolem 144 m.
Již realizovaný vyhlídkový zabezpečený prostor poskytuje nádhernou a úchvatnou podívanou nejen na vlastní stavbu, ale také na krajinu Českého středohoří a Podkrušnohoří, Důl Bílina, obec Ledvice, město Bílina, Osek atd. Výhled obdivovali všichni účastníci studijní návštěvy. Prostřednictvím výkladu a výhledu z vyhlídky si prohlédli i rekultivovanou radovesickou výsypku. Účastníci si prohlédli stavbu kotle, budoucí strojovnu a byli seznámeni s jeho technickými i ekologickými parametry.

Informační centrum Ledvice
Informační centrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice a je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje. Nové informační centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením.
Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd. Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob. Informační centrum Ledvice nabízí pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti klasické energetiky.
V informačním centru Ledvice proběhlo závěrečné setkání účastníků studijní návštěvy členů komise ENVE s hejtmankou Ústeckého kraje, která nejdříve zahájila vernisáž výstavy fotografií s názvem Fotografie krajiny severních Čech autorů Pavla Záhorce, rodáka z Duchcova, Miroslava Kukly (Louny) a Rostislava Stacha (Karlovy Vary).
Výstava fotografií je velmi zajímavá, protože na jedné straně z fotografií plyne, ze Ústecký kraj je jednou z nejprůmyslovějších oblastí České republiky, ale současně, že tento kraj je zaplněn nádhernými přírodními krásami Českého středohoří, Krušných hor a Podkrušnohoří. Fotografická atraktivnost této krajiny spočívá i v tom,, že se krajina neustále mění. Vlivem těžby uhlí a následných rekultivací je zde jedinečná možnost stát se svědkem vzniku nových svahů, lesů, sadů, jezer. Změna krajiny ve velmi krátkém čase dává možnost současníkům stát se svědky tohoto přerodu krajiny. A tak tato krajina neustále oslovuje nové a nové básníky, malíře, fotografy, filmaře.
Hejtmanka poté zhodnotila průběh návštěvy, rozloučila se s účastníky studijní návštěvy a popřála jim šťastnou cestu domů. Někteří cestovali do svých domovů ještě týž den večer, ale někteří až druhý den dopoledne s tím, že byli ubytováni v Ústí nad Labem.

Co říci závěrem ?

Účastníci studijní návštěvy využili bezezbytku čas jednodenní návštěvy vymezený Ústeckému kraji, intenzivně se zajímali o problematiku těžby a užití uhlí, života obcí v okolí lomů, diskutovali se starostou obce Březno, shlédli krajinu navrácenou díky provedeným kvalitním rekultivacím přírodě a lidem a s obdivem se seznámili s výstavbou jednoho z nejmodernějšímu zařízení k energetickému využití hnědého uhlí.
Myslím si, že návštěva byla přínosná jako pro účastníky, tak i pro organizátory a přítomné odborníky.

Jak probíhala návštěva komise ENVE "krok pro kroku", můžete shlédnout v následujících 3 fotogaleriích:

- galerie 1
- galerie 2
- galerie 3

Zpráva Ústeckého kraje o průběhu studijní cesty Komise ENVE


Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Zdroj fotografií: archiv autorky článku

Zdroje:
www.cor.europa.eu
www.kr-ustecky.cz
regiony.impuls.cz
e-region.cz
www.cez.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf