Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?

5. dubna 2012

V minulém díle našeho seriálu o komunálních odpadech jsme se zmínili o produkci KO a způsobech nakládání s ním v Ústeckém kraji. Produkce KO, na rozdíl od republikového trendu, klesá. Většina KO je uložena na skládku, což je hlavním problémem v naplňování cílů dle Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH ÚK) a porušováním pravidel nakládání s odpady dle odsouhlasené hierarchie nakládání. Jedním ze způsobů jak snížit množství KO ukládaného na skládky je zvýšení využití KO, materiálového a energetického.

Průměrné množství KO, které vyprodukuje občan Ústeckého kraje je asi 500 kg. Z tohoto množství je, dle různých dat udávaných Krajským úřadem ÚK, 25 - 32% je využito, přičemž většinou se jedná o využití matariálové1. Energeticky je využito, i s ohledem na neexistenci zařízení na energetické využívání KO v kraji, zanedbatelné množství KO.

Vedle hlavního strategického cíle POH Ústeckého kraje - snižovat měrnou produkci odpadů a maximalizace jeho využívání jako náhrady primárních zdrojů, stojí další cíle pro nakládání s KO. Prvním z nich je zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšení materiálového využití KO na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 20002.

Základním opatřením, které vede ke splnění tohoto cíle, zvláště části týkající se KO, je zajištění důsledného třídění využitelných KO a jejich následné využití s ohledem na environmentální a ekonomické podmínky materiálově a energeticky. V praxi toto opatření znamená mj. vybavení obcí kontejnery na tříděný KO – především na papír, plasty, sklo a tetrapackové obaly – a sběrnými dvory, kam bude možné odevzdávat kovy, elektrozařízení, nebezpečné složky KO, objemné odpady, bioodpad apod. Nutnou součástí opatření je i motivace a vzdělávání obyvatel ke správnému třídění KO.Pro plnění tohoto opatření, bylo v roce 2010 občanům Ústeckého kraje k dispozici více než 15 000 nádob na separovaný sběr a nádoby se tak nachází v téměř každé obci. Každým rokem se díky tomu zvyšuje výtěžnost tohoto sběru. Množství vyseparovaného sběru činilo v roce 2010 až 40,33 kg na 1 obyvatele. Nejvíce se na tomto množství podílí svou hmotností kovy. Údaje o množství vyseparovaného KO v jednotlivých krajích poskytuje na svém webu též společnost EKOKOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů3. Tato čísla jsou o něco nižší než ta udávaná krajem (společnost udává pouze množství obalových odpadů, tj. bez kovů apod.). Dle EKOKOM vytřídil každý obyvatel Ústeckého kraje necelých 32 kg odpadu. Ve srovnání s ostatními kraji ČR patří obyvatelé Ústeckého kraje v třídění odpadů z obalů k nejhorším.Graf 1: Výtěžnost separovaného sběru obalových odpadů v jednotlivých krajích ČR. (Zdroj dat: EKOKOM, www.jaktridit.cz, graf zpracovalo ECMaK)

Jak je tedy cíl uvedený výše plněn?
Z pohledu plnění cíle o využití všech odpadů je na tom Ústecký kraj velmi dobře. V roce 2010 bylo využito (materiálově a energeticky) více než 80 % všech vznikajících odpadů. Cíl pro rok 2012 (tj. využití 55% všech vznikajících odpadů) byl splněn již v roce 2002.

Druhá část cíle, zaměřená na KO, splněna nebyla. A to i přes to, že obyvatelé Ústeckého kraje produkují méně KO a zlepšili se v jeho třídění, které usnadňuje jeho následné využití. Jak ukazuje srovnání krajů, je stále kam se zlepšovat. Využití KO dosahuje 25-32 % z jeho produkce. Největší podíl ze všech materiálově využívaných KO představuje využívání zemin a biologicky rozložitelných odpadů a dále např. skla, plastů, kovů, papíru, elektrozařízení, baterií, textilu či objemného odpadu. Aby bylo dosaženo splnění cíle pro rok 2010, muselo by být v roce 2010 využito cca o 40 000 t KO více, než tomu bylo. Trend zvyšování podílu využitých KO by pak měl i po roce 2010 samozřejmě stoupat.

Možností jak zlepšit využívání KO a splnit tak cíl, i když později než v roce 2010, je málo. Hodnotící zpráva POH ÚK dokonce říká, že splnění cíle není reálné bez zásadní změny nakládání s KO a cíl by tak měl být přehodnocen, a to na krajské i celostátní úrovni.

Na celostátní úrovni již byly provedeny v POH změny, které by měly vést především ke zvýšení energetického využití KO. Ke konci roku 2009 byl v POH ČR, který je závazný pro další původce odpadů vč. krajů, zrušen cíl nepodporovat výstavbu spaloven KO ze státních prostředků4.
Právě energetické využívání KO ve spalovnách je vedle prevence vzniku odpadu a dalšího zvyšování jeho materiálového využití, např. i zlepšením třídění KO, jednou z možností jak zvýšit míru využívání KO v kraji. Spalovny KO totiž využívají pro výrobu energie zvláště směsného KO, který nelze dále třídit, jako suroviny. Tento odpad dnes končí na skládkách. Třídění odpadu by mohla napomoci další instalace nádob na tříděný sběr. V Ústeckém kraji v současné sobě připadá na jeden kontejner 56 lidí, přitom v kraji Vysočina je to pouhých 33 lidí. Možnosti zlepšení jsou tedy značné.


Graf 2: Počet obyvatel připadajících na 1 kontejner na separovaný odpad v jednotlivých krajích ČR (Zdroj dat: EKOKOM, www.jaktridit.cz, Český statistický úřad, graf zpracovalo ECMaK)

Ústecký kraj má v energetickém využívání KO velké rezervy. Zatímco materiálově využito bylo v našem kraji v roce 2010 na 143 000 t KO, jinak využito bylo pouhých 90 t KO, a to mj. proto, že v Ústeckém kraji chybí kapacity pro jiné, především energetické, využívání odpadu. Ústecký kraj dosud nepřijal do svého POH změnu z POH ČR týkající se podpory výstavby spaloven KO ze státních prostředků.

Autor článku:
Mgr. Renáta Červenková, Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
1Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2010
2Krajský úřad Ústeckého kraje, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, 12/2004
3www.jaktridit.cz
4Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2009

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf