Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Komunální odpad – realita versus plány

2. března 2012

V minulém článku našeho seriálu o komunálních odpadech, nazvaném „Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR“ jsme se zmínili o produkci KO a způsobech nakládání s ním v Evropě a v ČR. Nyní se blíže podíváme na situaci v Ústeckém kraji. Průměrný obyvatel ČR vyprodukoval v roce 2010 317 kg KO1. Občané Ústeckého kraje jsou s 307 kg/obyv. pod tímto průměrem. Ve srovnání s jinými kraji se Ústecký kraj pohybuje na 6. místě. Nejvíce KO vyprodukovali Středočeši, a to 416 kg/obyv1 (graf 1). Stejně jako v ČR, i v Ústeckém kraji byla většina tohoto množství uložena na skládku. Na rozdíl od republikového průměru produkce KO v kraji nabrala klesající trend.

Graf 1: Produkce komunálního odpadu v krajích ČR v letech 2005-2010
Zdroj dat: ČSÚ2, graf zpracovalo ECMaK


Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji

Podíváme-li se na produkci KO v kraji blíže (graf 2), zjistíme, že v posledních letech klesá, na rozdíl od celorepublikového trendu. V roce 2010 se poprvé dostala produkce v Ústeckém kraji v kg/obyv. pod republikový průměr.

Graf 2: Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji v letech 2005-2010
Zdroj dat: ČSÚ2, graf zpracovalo ECMaK

Data o množství vyprodukovaného odpadu je možné získat v ČR z Českého statistického úřadu (ČSÚ) a také z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). ISOH je databáze agregovaných dat o produkci a nakládání s odpady v ČR. Data pro Ministerstvo životního prostředí od roku 2007 spravuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Data za roky 2002 – 2006 spravoval pro Ministerstvo životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. - Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO). Z dat z databáze ISOH vychází též výše zmíněný POH ÚK.

Data z ČSÚ a ISOH se vzhledem k odlišnému způsobu sběru dat a jiná definice KO liší. Jak rozdílné hodnoty jsou, je možné vyčíst z grafu číslo 3 o produkci KO. Podle dat z ISOH již připadá na každého obyvatele Ústeckého kraje 542 kg KO za rok.

Graf 3: Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji v letech 2005-2010
Zdroj dat: ČSÚ2 a Ústecký kraj3, graf zpracovalo ECMaK

Způsoby nakládání s komunálním odpadem

Z celkového množství vyprodukovaného KO v kraji, je jeho převážná většina ukládána na skládky, stejně jako je tomu v celé ČR3.

Graf 4: Zastoupení jednotlivých způsobů nakládání s KO v Ústeckém kraji v letech 2005-2010
Zdroj dat: Ústecký kraj3, graf zpracovalo ECMaK

Tímto zastoupením jednotlivých způsobů nakládání s odpady není v Ústeckém kraji (a stejně tak i v ČR) dodržována hierarchie nakládání s odpady; tzv. „odpadová pyramida.“ Pomoci při vytváření funkčního systému hospodaření s odpady v ČR, jednotlivých krajích, ale i obcích, má Plán odpadového hospodářství (POH). Jeho účelem je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi dle platné legislativy.

Plán odpadového hospodářství

POH ČR je sestaven na desetileté období, a ten současný byl vyhlášen jako nařízení vlády č. 197/2003 Sb. s platností od 1.7.2003. Povinnost vypracovat vlastní POH mají také kraje a původci odpadů produkující ke dni vyhlášení více než 10 t nebezpečného nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. POH Ústeckého kraje byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje č. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005. POH platí od března 2005. Dále POH zpracovala např. města Ústí nad Labem, Most, Teplice či Děčín. V pravidelných ročních intervalech jsou předkládány hodnotící zprávy POH, které informují o plnění cílů POH v jednotlivých letech.

POH ČR zpracovává Ministerstvo životního prostředí a obsahuje především závaznou část a směrnou část. Závazná část POH ČR, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro zpracování POH krajů, které obsahují taktéž svou závaznou a směrnou část. Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní cíle pro budoucí nakládání s odpady a stanoví zásady, opatření, postupy a nástroje k jejich dosažení. Vše s ohledem na ekonomický, environmentálním i sociální pilíř udržitelného rozvoje území a společnosti.

Plán odpadového hospodářství se zaměřuje na veškerý produkovaný odpad, my se opět zaměříme pouze na KO.

Cíle krajského plánu odpadového hospodářství

Základním strategickým cílem POH ČR i Ústeckého kraje je snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady4.

Dalšími cíli souvisejícími s KO, kterým se budeme věnovat podrobněji v dalších článcích, jsou4:

o Zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšení materiálového využití KO na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
o Snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadu (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.
o Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování.
o Vytvoření přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady na regionální úrovni.

Průběžné hodnocení dosahování cílů

Z Hodnotící zprávy o plnění POH Ústeckého kraje za rok 2010 i výše uvedených grafů vyplývá, že zaváděním nejrůznějších opatření se v Ústeckém kraji daří plnit cíl snižování celkové produkce odpadů, a to i KO. Bohužel stanovený cíl pro rok 2010, podle nějž má být materiálově využito 50 % KO nebyl v roce 2010 splněn, většina KO je stále skládkována. V roce 2010 dokonce došlo k poklesu množství využívaných KO oproti roku 2009. Množství BRKO ukládaných na skládky také v regionu překračuje cílové hodnoty nastavené POH. Zlepšení se neočekává ani v příštích letech. V oblasti vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady se daří budovat a vybavovat další sběrné dvory, vydávat povolení pro nové kompostárny či bioplynové stanice, zároveň nejsou budovány nové skládky a ty stávající se dovybavují tak, aby se z nich mohla stát centra komplexního nakládání s odpady.

Právě špatný stav v oblasti nakládání s KO na celorepublikové úrovni vedl k vypuštění jednoho z cílů z POH ČR, který by mel být následně vypuštěn též z POH Ústeckého kraje. Cíl nepodporovat výstavbu nových spaloven KO byl zrušen nařízením vlády č. 473/2009 Sb. ke dni 31.12.2009 z důvodu jeho rozporu s cílem snižování ukládání BRKO na skládkách. Do kategorie BRKO je zařazen též směsný KO, který je vhodný jako surovina pro energetické využívání ve spalovnách. V současné době se pohybuje množství sládkovaného směsného KO v Ústeckém kraji okolo 280.000 tun ročně3. Ve stavbě spaloven KO, které KO nejen spalují, ale především využívají k výrobě tepla či elektřiny, je tedy spatřována možnost jak se lépe přiblížit k cílům daných POH. Energetickým využíváním dojde ke zvýšení využívání odpadu, ale především se omezí množství KO ukládaného na skládky. Zvýšením množství energetického využívání KO se Ústecký kraj, a potažmo, i celá ČR zlepší v naplňování hierarchie nakládání s odpady na úkor skládkování odpadu. I s touto pomocí však zbývá velké množství KO k dalšímu využívání.


Zdroje:
1ČSÚ, Produkce, využití a odstranění odpadu v roce 2010 (vydáno 2011)
2ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2006 – 2011)
3Krajský úřad Ústeckého kraje, Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2010, 10.11.2011
4Krajský úřad Ústeckého kraje, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, 12/2004

Autor článku:
Mgr. Renáta Červenková a kolektiv Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Ekologické centum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf