Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace

15. května 2012

Ze všech doposud zpracovaných a uveřejněných článků ze seriálu o komunálních odpadech (1. díl, 2. díl, 3. díl) vyplývá jedno – v ČR a ani v Ústeckém kraji není dodržována hierarchie nakládání s odpadem (především pak komunálním odpadem - KO). Praktickým důsledkem jsou stále se zvětšující tělesa skládek, kterých bylo v roce 2010 v ČR 1791, z toho v Ústeckém kraji 12. Toto číslo je aktuální i dnes (skládky společnosti Celio u Mostu jsou dle databáze krajského úřadu2 3, ale zde jsou započítány jako jedna).

Přitom jedním z cílů Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR i POH Ústeckého kraje je snižování množství odpadu ukládaného na skládky. Cíl snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 se podařilo splnit. Ke snižování by mělo docházet i po cílovém roce 2010. V současné době tvoří většinu sládkovaného odpadu odpad komunální, jehož množství na skládkách neklesá (graf 1).


Graf: Množství všech a komunálních odpadů uložených na skládky v letech 2002-2010 v Ústeckém kraji. (Zdroj dat: Ústecký kraj3, graf zpracovalo ECMaK)

Snížení množství ukládaných odpadů na skládky bylo dosaženo díky dodržování opatření vedoucích k tomuto cíli, a to především při posuzování POH původců, vydávání integrovaných povolení či projednávání záměrů v rámci procesu EIA. Velmi dobře se daří snižovat množství odpadu od právnických osob, které často své vlastní výrobní odpady z důvodu úspory úspěšně recyklují.

U komunálních odpadů, bohužel, odklon od skládkování např. pomocí zvýšení výtěžnosti odděleného sběru(a s tím spojeného vyššího materiálového využití), zvýšením kompostování BRKO či osvětou v prevenci vzniku odpadu, nenastal.
Zároveň v Ústeckém kraji nevzniklo po roce 2002 žádné zařízení, které by bylo schopno využít většího množství odpadu (zvláště pak směsného komunálního, jež tvoří podstatnou část komunálního odpadu ukládaného na skládky) jako suroviny pro materiálové či energetické využití nebo mechanicko-biologickou úpravu.

Umístění skládkování jako posledního a nejméně žádaného způsobu nakládání s odpadem je logické. Odpad na skládce leží nevyužit. Navíc jsou skládky velmi náročné na místo, v případě ukládání nad zem ovlivňují krajinný ráz, hrozí nebezpečí kontaminace podzemních vod a okolí je obtěžováno zápachem či úlety lehkých odpadů. Časté jsou problémy s hlodavci, ptáky či hmyzem, které skládka přitahuje.
V tělese skládky probíhají nejrůznější reakce, z nichž nejznámější je rozklad, při kterém vzniká mj. metan, skleníkový plyn. Výjimečné nejsou ani požáry skládek (tab. 1).


Tab. 1: Požáry skládek v Ústeckém kraji od června 2010. (Dle zpráv z internetových zpravodajství zpracovalo ECMaK)

I přes tato negativa je skládkování nejlevnější variantou odstraňování odpadů.

Od roku 2007 tvoří většinu odpadu ukládaného na skládky komunální odpady. Bez snížení množství těchto odpadů odstraňovaných na skládky k dalšímu snižování sládkovaného odpadu příliš docházet nebude.

Řešením by mohlo být dostavby současných skládek na komplexní centra nakládání s odpady (např. dobudováním třídicích linek, kompostáren, bioplynových stanic atd.) tak, aby bylo možné lépe využít biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a směsný KO, jež tvoří většinu skládkovaného KO.

Další variantou, která by odlehčila skládkám, je možnost výstavby velkokapacitního zařízení na využití KO – materiálového či energetického, příp. zařízení na mechanicko-biologickou úpravu KO.

Autor článku:
Mgr. Červenková, Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most


Zdroje:
1 VÚV TGM, v.v.i.: Seznam provozovaných skládek v ČR (stav ke dni 30.8.2010), www.ceho.cz,
2 Ústecký kraj, Přehled zařízení k nakládání s odpady, 2012 ,
3 Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje ze rok 2010.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf