Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

ZEVO nebo MBÚ
aneb
Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?

20. června 2012


Z předchozích článků o komunálních odpadech (KO) v Ústeckém kraji vyplývá několik skutečností:


- Množství produkovaných komunálních odpadů klesá (zde).
- Zvyšuje se výtěžnost separovaného sběru (zde).
- Největší problémy způsobuje nakládání s BRKO (zde).
- Není dodržována hierarchie nakládání s odpady (zde).
- Plán odpadového hospodářství není v části nakládání s KO zcela plněn (zde).

Vedle osvěty, dalšího zlepšení podmínek separovaného sběru, včetně sběru bioodpadu, jsou možnými řešeními jak omezit množství KO ukládaných na skládky zařízení na energetické využití odpadu či zařízení mechanicko-biologické úpravy odpadu. Jaký je rozdíl mezi těmito zařízeními?

Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO)
Cílem daného zařízení je snížit množství odpadů ukládaných na skládky (což je dnes především směsný KO a velkoobjemový KO) a zároveň využít energetického potenciálu odpadu k výrobě elektřiny či tepla. Tímto dochází k náhradě fosilních paliv, v ČR pak především uhlí.

Přetříděný odpad je v zařízení spalován za teplot okolo 1000°C. Při spalování vznikají spaliny, jež jsou využívány k ohřevu vody. Z vody se uvolňuje pára, která slouží k výrobě elektřiny a ohřevu topné vody. Spaliny, jež obsahují lehké pevné částečky spáleného odpadu, těžké kovy, oxidy síry a uhlíku či halogenované sloučeniny, dále putují na několikastupňové čištění. Z komína jsou pak emitovány emise, jež splňují přísná kriteria pro ZEVO. Vystupující emise jsou měřeny jak kontinuálně, tak jednorázovými měřeními v průběhu roku.

V ZEVO dochází k oddělení kovů, které putují na další materiálové využití, a vzniku zbytkového materiálu, jež je možné využít ve stavebnictví (jako materiál pro dopravní stavby) nebo uložit na skládku. Energetickým využíváním odpadů se desetinásobně sníží objem a o 60-70% hmotnost odpadu.

Zařízení mechanicko-biologické úpravy (MBÚ)
Cílem MBÚ odpadů je stabilizace a snížení objemu odpadů ukládaných na skládku. Zařízení MBÚ přijímají stejné odpady jako ZEVO (pokud hovoříme pouze o spalovnách KO). V části mechanické úpravy jsou z odpadu na sítech a separátorech odděleny využitelné odpady, jako např. plasty, papír, kovy, textil od biologických složek odpadu. Kovy i plasty putují do zařízení na materiálové využití. Energeticky bohaté složky odpadů se často používají k výrobě alternativních paliv (pelet, briket) určených především ke spoluspalování např. v cementárnách, kotelnách či elektrárnách. Ve většině případech se však kvůli vysoké výhřevnosti pro toto „palivo“ budují nová speciální spalovací zařízení.

Biologicky rozložitelné složky odpadů jsou biologicky stabilizovány aerobně (s přístupem vzduchu) či anaerobně (bez přístupu vzduchu v tunelech, boxech atd.) či anaerobní digescí mokrou nebo suchou cestou, popřípadě dalšími procesy s následným aerobním dotlením k docílení odbourání organických složek.

Odpad zbylý po procesu MBÚ je uložen na skládku, není určen k užití na zemědělskou půdu. Je ale možné ho využít při rekultivacích či jako nízkojakostního kompostu v péči o veřejnou zeleň. V mnoha případech se však ukazuje, že kvůli nedisciplovanosti při třídění odpadů se do kompostu dostávají zbytky akumulátorů a podobných odpadů, které obsahují těžké kovy. Pak tento kompost nelze nikde využít a putuje opět na skládky nebo je energeticky využit.

ZEVO nebo MBÚ
Budování spaloven a jejich provoz velice často naráží na odpor veřejnosti. Obavy obyvatel se opírají především o strach ze zatížení životního prostředí vypouštěnými škodlivinami a z materiálové nestálosti zbytků po spalování a taktéž z obavy, že energetické spalování odpadu nemotivuje občany k separaci odpadů.

MBÚ odpadů se někdy považuje za alternativu spalování. Určitou nevýhodou spalování je totiž potřeba vysoké koncentrace odpadů v relativně malé oblasti a vysoké investiční náklady. Tyto skutečnosti vedly k vyvinutí technologie MBÚ odpadů, jejíž zavedení je vhodné především pro oblasti s menší produkcí odpadů, kde se může uplatnit větší flexibilita MBÚ oproti spalování. Zařízení MBÚ se dobře hodí ke zpracování odpadu, který obsahuje velký podíl biologicky odbouratelného materiálu, například z domácností a obchodů. Naopak odpady obsahující rizikové látky nejsou pro zpracování metodou MBÚ vhodné.

Z výše uvedených důvodů je jasné, že MBÚ odpadů zcela nemůže nahradit energetické využití nebo skládkování odpadů, ale pouze ve spojení s těmito technologiemi slouží ke zefektivňování využití odpadů. Důležitým efektem MBÚ je redukce vzniku skládkových plynů, které obsahují vysoký podíl skleníkového plynu methanu. Uplatnění technologie MBÚ je tak třeba hledat zejména v těch oblastech, kde by se výstavba a provoz ZEVO jevila vzhledem k nízké produkci odpadů jako neefektivní.

Hlavní problém u technologie MBÚ je závislost kvality vstupních odpadů na intervalech a technologii svozu. Delší intervaly svážení a promíchávání odpadů během svozu zhoršují kvalitu odpadu, zvyšují riziko kontaminace materiálově využitelných podílů a zhoršují možnosti třídění. Může tak dojít k výraznému snížení použitelnosti, a tím i prodejnosti získaných produktů. Jako problematické se jeví i využití spalitelné složky, směsi papíru a plastů, která je označována jako palivo z odpadu (RDF – refuse derived fuel). Výhřevnost tohoto paliva je vyšší než u samotného KO, problém však představuje jeho různorodá kvalita, která si vyžaduje specifický způsob nakládání.

Závěr
Energetické využívání odpadů je v dnešní době považováno za neoddělitelnou součást odpadového hospodářství a mělo by předcházet ukládání odpadů na skládky. Spalovat by se mělo jen takové množství odpadů, které již nelze využít jako druhotné suroviny.

MBÚ odpadů nemůže zcela nahradit jejich energetické využívání, ale může být vhodným pomocníkem ve snaze o zlepšení nakládání s odpady.

V ČR jsou v současné době v provozu 3 spalovny KO (Praha, Brno, Liberec). Zařízení MBÚ v ČR není žádné. V současné době jsou schváleny dotace z Operačního programu Životní prostředí na 2 MBÚ ve Středočeském kraji*.

Autor článku: Mgr. Renáta Červenková, Ekologické centrum Most a Kralupy, VÚHU a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj fotografií:
Wikimedia - Antoine Taveneaux, Fruggo,
www.mbu.cz; www.uvr.cz

Zdroje:
ŠVEC, Jiří. Ekonomické souvislosti likvidace odpadů [online]. 2009 [cit. 2012-06-05]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Milan Viturka. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/99570/esf_m/.
Odpadové fórum září 2010: Příručka Odpad je nevyčerpatelný zdroj energie .
Hnutí Duha, 2004: Mechnicko-biologická úprava odpadů: významný příspěvek k recyklaci a materiálovému využití odpadu.
www.mbu.cz
Váňa, Jaroslav: Mechanicko-biologická úprava odpadů.

* Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí schválených řídícím orgánem k poskytnutí podpory .

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf