Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Alternativní paliva

27. prosince 2017

alternativní palivaJednou z možností, jak být ohleduplnější vůči životnímu prostředí je využívání alternativních paliv v dopravě. Současně je podpora alternativních paliv jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším řešením. O alternativních palivech se hovoří, jako o palivech budoucnosti, jelikož ropa, jako neobnovitelný zdroj, zde nebude navždy.

Alternativní paliva (AP) jsou produkty, které mohou nahradit stávající konvenční paliva na bázi ropy nebo řeší jiným způsobem či odlišnou technologií pohon vozidel. Způsob jejich získávání a zejména jejich vlastnosti mající příznivý vliv na proces spalování a škodlivost jeho produktů – emisí, je předurčují k tomu být palivy budoucnosti. AP se dělí na plynná (LPG, CNG, vodík) a kapalná (biopaliva a jejich směsi).

Důvody uplatnění alternativních motorových paliv:
- Rostoucí spotřeba paliv.
- Snaha snížit exhalace.
- Omezené zásoby ropy – neobnovitelný zdroj Snaha hospodářsky vyspělých zemí o strategickou nezávislost na producentech ropy, tj. po překonání odlišného místa výskytu ropy a spotřeby ropných paliv.
- Naopak relativně velké zásoby zemního plynu a hydrátů metanu.
- Vysoká cena ropných paliv.
- Nedostatek ropných paliv, např. v období válek nebo ropných krizí.
- Orientace na biologicky obnovitelná paliva s uzavřeným cyklem oxidu uhličitého.

alternativní palivaPředpokládá se, že do roku 2020 vzroste spotřeba pohonných hmot asi o 20 %. EU si klade za cíl nahradit až 20% z tohoto množství biosložkami, tj. biopalivy.

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

Zkapalněný ropný plyn (Linquified Petroleum Gas, LPG) je tvořen směsí lehkých uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule (propan a butan). LPG je v kapalném stavu bezbarvá, snadno těkající kapalina.

alternativní palivaLPG je v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných motorových paliv. Používá se při spalování v zážehových motorech, které je nutné pro provoz na plyn speciálně upravit (LPG, podobně jako CNG, má vyšší teplotu vzplanutí než benzín). Jeho výhodou je menší podíl emisí vypouštěných do ovzduší, oproti benzínu má výrazně nižší cenu a čistší provoz. Emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhličitého (CO2) jsou oproti benzínu nižší o cca 20 %. Další výhodou je velmi rozvinutá infrastruktura čerpacích LPG stanic.

Mezi negativa patří skutečnost, že produkce ropy zatěžuje životní prostředí, jelikož LPG patří mezi vedlejší produkt při těžbě a zpracování ropy. Další nevýhodou je nutnost umístění další nádrže v prostoru pro zavazadla nebo v místě rezervního kola, poněkud vyšší spotřeba a nižší výkon motoru, a také nemožnost parkovat ve většině podzemních garáží (LPG je těžší než vzduch, v garážích by se hromadil a mohl by vybuchnout).

Zemní plyn (CNG,LNG)

Zemní plyn je nejčistší fosilní palivo. Přibližně z 98 % je tvořen metanem (CH4), nejlehčím uhlovodíkem s jedním atomem uhlíku v molekule. Společně s LPG patří mezi nejlevnější varianty, a to rovněž v důsledku nízké spotřební daně ve srovnání s klasickými palivy.

Zemní plyn se přímo těží, nemusí se vyrábět náročnými technologickými postupy. V dopravě se zemní plyn používá zejména ve formě stlačené (Compressed Natural Gas, CNG), začíná se prosazovat i ve formě zkapalněné (Linguified Natural Gas, LNG), což je jediná forma zemního plynu, kterou je možné přepravovat tankery. CNG je palivo, které se využívá u motorů poháněných stlačeným zemním plynem. Při spalování tohoto paliva jsou emise výrazně nižší, než je tomu u benzínu nebo nafty. Negativem je málo rozvinutá infrastruktura čerpacích stanic.

alternativní palivaZemní plyn se využívá především pro pohon velkých dopravních prostředků. Využití má zejména v městské hromadné dopravě v nízkoemisních zónách a hromadné dopravě ve zvláště chráněných územích, jako jsou např. národní parky.

Biopaliva

Biopaliva jsou vyráběna z obnovitelných surovin rostlinného původu z tzv. biomasy. Biopaliva mají být jednou z alternativ trvale udržitelného rozvoje. Ovšem problémy, které zvýšenou výrobu biopaliv doprovázejí, ukazují, že využívání tohoto zdroje energie nebude tak jednoduché. Biopaliva tzv. 2. generace se vyrábí z rostlinných odpadů, případně speciálně pěstovaných energetických rostlin. K jejich pěstování lze využívat málo úrodné půdy. Jak se ale ukazuje, ze slámy, dřevní štěpky a pilin se líh získává poměrně těžko. V současnosti jsou proto naděje upínány na biopaliva tzv. 3. generace. Tato alternativní paliva vznikají z vodních řas, produkujících malé kapky oleje, které pak mohou být snadno přeměněny na výsledné palivo. Výnos na jeden hektar může být až 30krát vyšší než při použití energetických rostlin. Tato technologie je však na samotném počátku.

Mezi hlavní výhody biopaliv patří, že nezvyšují emise CO2 (v měřítkách celosvětové produkce je však diskutabilní, protože technologie související s výrobou biopaliv produkují množství CO2, které nebývá započítáváno; vykácením zalesněných ploch se snižuje schopnost pohlcování CO2), k dalším výhodám náleží snížení závislosti civilizace na fosilních zdrojích, snížení závislosti jednotlivých odběratelů na výrobcích tradičních pohonných hmot z fosilních zdrojů a možnost zužitkování bioodpadu.

Mezi nevýhody patří, že při jejich výrobě jsou spotřebovávány zemědělské plodiny (např. obilí, kukuřice, řepka, sója) pro nepotravinové účely, spousta zemí přitom není potravinářsky soběstačná nebo nemá dost jídla, aby nakrmila vlastní lid. Problémem je i vysoká energetická náročnost některých procesů výroby. Jen samotné pěstování rostlin vyžaduje spoustu úrodné půdy, vody, hnojiv a mechanizace. Mezi biopaliva patří bioetanol, bionafta a rostlinné oleje.

Vodík

Použití vodíku (H) jako paliva v dopravě patří z hlediska životního prostředí mezi velmi nadějné technologie. Vodík je téměř nevyčerpatelný zdroj. Vodík je lehký hořlavý plyn, bez barvy a zápachu, a jedná se o zcela čisté palivo. Při jeho spalování vzniká pouze vodní pára a v případě spalování se vzduchem malé množství oxidů dusíku (NOx), protože vzduch dusík obsahuje. Pokud by bylo spalování okysličováno jiným způsobem než ze vzduchu, i tyto emise by odpadly. Při spalování vodíku v žádném případě nevznikají skleníkové plyny. Vodíkový pohon by mohl v budoucnu nahradit hlavní technologii 20. století – spalovací motor s benzínovým či naftovým pohonem.

alternativní paliva Vodík je možné vyrobit poměrně snadno ze zemního plynu, kterého jsou o něco větší zásoby než ropy. Další možností je rozklad vody, který ale potřebuje elektřinu. Ta může vznikat v jaderných elektrárnách nebo ze solárních panelů. Většina elektřiny je ale stejně zatím vyráběna spalováním fosilních paliv, to by však bylo neefektivní a popíralo by jeho výhody. Problém vyčerpatelnosti zdrojů by tak vodíková technologie neřešila. Řešením je použít energii z jádra, obnovitelných zdrojů nebo vyvinout nové technologie k výrobě vodíku.

Alternativní paliva?

Opravdu jsou paliva budoucnosti bez dopadů na životní prostředí? Co má největší potenciál? Všechny tyto otázky jsou neustále diskutovány na celé planetě. Vědci se neustále dohadují co je opravdu efektivní a má nejmenší dopad na životní prostředí. Jedno je jasné, fosilní paliva tu s námi nebudou věčně. Je potřeba myslet dopředu a vyvíjet alternativní paliva, která by benzín a naftu mohla jednou efektivně nahradit. Alternativní paliva se největšího rozmachu dočkají nejspíše až v době, kdy fosilní paliva začnou docházet.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=alternativni_paliva&site=doprava
http://www.env.cz/cz/alternativni_paliva_doprave
http://www.magicacustic.cz/wordpress/alternativni-motorova-paliva/co-jsou-alternativni-paliva/
http://internetweek.cz/biopaliva/biopaliva-pro-a-proti
https://lpg-cng.ochranamotoru.cz/auta-jizda-slapni-na-plyn-ropny-lpg-propan-butan.htm
https://www.nazeleno.cz/technologie-1/hybridy-a-elektromobily-1/7-alternativ-benzinu-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025.aspxČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf