Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Půdy vytvořené člověkem

14. července 2017

antropozemeČlověk už od pradávna ovlivňuje půdu a půdní procesy. Jeden z významných vlivů, kterým člověk negativně ovlivňuje půdu, je těžba nerostných surovin, tj. především pak povrchovým způsobem. Následnou rekultivací vzniká lidskou činností nový typ půd ANTROPOZEMĚ.

Antropizace půdy je proces, kdy člověk svou činností výrazně změnil, uměle vytvořil nebo silně zkulturnil půdy (rekultivací zdevastovaných půd). Antropizace půdy může být přímá či nepřímá.

PŘÍMÉ - člověk vědomě vylepšuje anebo zhoršuje půdní vlastnosti bezprostředními zásahy do půdy obděláváním, hnojením, terasováním, vylehčováním, zavlažováním, zhutňováním, infikováním apod.

NEPŘÍMÉ - tj. půdu nepřímo ovlivňuje např. exhaláty, výstavbou vodních děl atd. Tato antropizace půdy spočívá ve změnách půdních vlastností vlivem člověka na půdu prostřednictvím jiných činností, při kterých půda není centrem zájmu (sport, průmysl, doprava, komunál).

Pozitivní antropizace půdy

- Obráběním půdy - je dočasná optimalizace vodno-vzdušných vlastností půdy na pěstování rostlin. Taky sem řadíme i aplikace nižších dávek průmyslových a hospodářských hnojiv.

- Zúrodnění půdy - výraznější a často i trvalejší optimalizaci vlastností zpravidla zemědělské půdy pro pěstování plodin. Jde o fyzikální (hloubkové kypření), chemické (hnojení, vápnění) a biologické (pěstování víceletých pícnin) metody zúrodňování půdy.

antropozeme - Meliorace půdy - je trvalý a radikální zásah, který se projevuje podstatným vylepšováním půdních znaků a vlastností. Zpravidla se meliorací vytváří nový půdní typ: kultizem, antropozem. V současné praxi v regionu se používají při přípravě zemin tyto technologické postupy:

- převrstvení nekvalitních zemin zúrodnitelnými zeminami
- promísení výsypkových zemin s zúrodnitelnými zeminami (homogenizace)
- zapravení organických hmot do zeminy (kůra, štěpky, komposty…)
- pěstování rostlin na zelené hnojení

Negativní antropizace půdy

Degradace půdy - dochází k částečnému anebo dočasnému zhoršení zpravidla jenom jedné z půdních vlastností: okyselování, zhutnění, vyluhování, vysušení, infekce atd., které se neprojevují v morfogenetických vlastnostech půdy natolik, abychom klasifikovali půdu jako nový půdní typ.

Znehodnocení půd - znamená negativní antropickou změnu vlastností půdy.

Destrukce půdy - je úplné přetvoření půdního profilu, kdy se vytváří nový půdní typ.

ANTROPOZEMĚ
antropozemeAntropozemě zahrnují velmi širokou skupinu půd vzniklých uměle z člověkem nakupených substrátů získaných při těžební, stavební a průmyslové činnosti nebo při hromadění odpadů. Zahrnuje i půdy výrazně poškozené vojenskými aktivitami, půdy se středně výrazným poškozením poddolováním a půdy vzniklé pouhým navrstvením materiálů antropogenních substrátů. Nejtypičtější příklad vzniku je sanace a rekultivace pozemků dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí.

Antropozem vzniká skrývkou materiálu nad uhelnou sloji. Tento materiál je následně založen řízeně na tzv. výsypky. Svrchní kulturní vrstva půdy je přitom odtěžena odděleně a využita pro vylepšení chemických i fyzikálních vlastností zakládaných zemin. Po dosažení vhodného složení zeminy mohou být výsypné prostory dále rekultivovány. Jejich vlastnosti jsou dány vlastnostmi naakumulovaného půdního substrátu např. antropogenním vrstvením, mísením materiálu, dále pak usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích, sledujících úpravy půdních vlastností pro zemědělské, lesnické, rekreační využití.

antropozemeVýhody antropozemí při její tvorbě je jednoduchost nebo také menší finanční nákladnost a pochopení vztahů mezi složkami ekosystému. Další výhodou může být i to, že se na nově tvořených horizontech v průběhu jejich vývoje mohou objevit druhy zajímavé, vzácné, které se nikdy v této lokalitě nevyskytovaly před těžbou. Mohou vzniknout unikátní společenstva.

Nevýhodou je čas, než se obnoví původní funkce krajiny, trvá to dlouho. Stinná stránka je, že vlivem fyzikálních a chemických vlastností nově vznikajících půd je náročné pro některé druhy tuto lokalitu kolonizovat. Zvláště, pokud je nově vznikající horizont kontaminován toxickými látkami.

antropozemeÚzemí Ústeckého kraje se nachází na Severočeské uhelné pánvi s největší a nejvýznamnější hnědouhelnou pánví v České republice. Vzhledem k poměrně velkému zastoupení hnědouhelných lomů a výsypek není nouze o výskyt antropogenních půd na území Ústeckého kraje.

V praxi se s touto půdou setkáváme téměř každý den. Na Mostecku se nachází mnoho u rekultivovaných míst, využívaných k rekreaci obyvatel města Mostu i blízkého okolí, jako například Hipodrom, Autodrom, Benedikt, vodní nádrž Matylda nebo v dnešní době vznikající Mostecké jezero. Lze s určitostí říci, že i v budoucnu bude zastoupení antropogenních půd v tomto regionu narůstat, a to především díky ukončení činnosti dalších hnědouhelných lomů např. lomu ČSA či lomu Vršany, kde jsou těžební organizace dle zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon) povinny zajistit, po ukončení těžby, komplexní sanační a rekultivační úpravy území a územních struktur.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf