Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ovzduší a doprava ve městech

17. prosince 2014

© archiv ECMZnečištěné městské ovzduší poškozuje zdraví obyvatel ve všech zemích světa. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) pouhá dvě procenta městských obyvatel žijí v prostředí s přijatelným množstvím malých prachových částic. Na základě vědeckých poznatků se ukazuje, že znečištěné ovzduší je mnohem závažnějším problémem, než se předpokládalo v minulosti. Znečišťující látky negativně ovlivňují lidské zdraví, způsobují škody na majetku, a zvyšují ekonomické náklady společnosti.

V roce 1950 žila ve městech třetina obyvatel světa, v současnosti už je to přes polovinu, a pokud tento trend bude pokračovat, budou to do roku 2050 celé dvě třetiny. Mezi opatřeními, která dokážou znečištění snížit, je nejen omezování automobilové dopravy, podpora cyklistiky, ale také efektivnější veřejné cestování, tj. využití železniční a autobusové dopravy.

Čím škodí ovzduší automobilová doprava?

Doprava přispívá ke znečištění ovzduší mnoha faktory:

1. Automobilové emise obsahují mnoho látek škodících lidskému zdraví, např.:
- oxid uhelnatý – v krevním oběhu se váže na hemoglobin a blokuje přenos kyslíku krví
- oxidy dusíku - dráždí oči a horní cesty dýchací, některé způsobují již při malých koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli,
- uhlovodíky - některé skupiny dráždí sliznici a oči, mohou být i karcinogenní
- prachové částice – větší částice poškozují cesty dýchací, ty nejmenší mohou vnikat až do krevního oběhu a vnášet tam toxické látky na nich nabalené
- oxid siřičitý - dráždí ke kašli a negativně ovlivňuje funkci plic, způsobuje pálení očí, podporuje záněty průdušek a astma
- polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - mnohé jsou mutagenní a karcinogenní
- aldehydy – dráždí oči, sliznice, způsobují poruchy dýchání, kašel, nevolnost, astma, kožní alergie, zvyšují riziko rakoviny a leukémie

2. Reakcí oxidů dusíku, těkavých organických látek a slunečního záření vzniká nebezpečný přízemní ozon a tzv. letní smog.
3. Oxid uhličitý z dopravy přispívá k tvorbě skleníkového efektu, jenž je označován za příčinu klimatických změn na Zemi.
4. Prachové částice se do ovzduší nedostávají pouze emisemi z výfuků, ale vznikají také obrušováním povrchů vozovky a třením pneumatik.

Ovzduší, doprava a Česká republika
© archiv ECMNejvýznamnějším problémem z hlediska kvality ovzduší v současnosti představuje překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5 a překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren. Hlavním zdrojem znečištění je lokální vytápění domácností a sektor dopravy.
V sektoru dopravy je k roku 2020 předpokládána realizace komplexních opatření zahrnujících uplatňování emisních norem Evropské unie pro nová vozidla, operativní kontrolu emisních parametrů vozidel, podporu zavádění vozidel s alternativním pohonem (zemní plyn - CNG, bio-nafta, elektřina) a dodatečných technických opatření. Je předpokládáno, že podíl starších konvenčních vozidel bez katalyzátorů by měl být v roce 2020 zanedbatelný.
Využívání městské hromadné dopravy je jednou z možností, jak přispět ke snížení koncentrací škodlivých látek v městském prostředí, k čemuž se Česká republika zavázala i v rámci plnění závazků Evropské unii. Dát přednost cestování MHD před cestováním osobním vozem je pro životní prostředí velmi přínosné, zvláště, jedná-li se o ekologickou variantu hromadné přepravy cestujících.
Počet motorových vozidel v ČR stále stoupá, jak je patrné z následujícího grafu.

© archiv ECM

Významného přínosu pro zlepšení stavu ovzduší ve městech může být u autobusů městské hromadné dopravy dosaženo výměnou naftových motorů za motory plynové. V České republice došlo k výrazné plynofikaci autobusů již v letech 1991 až 1993. Tehdy se jednalo o vozy poháněné LPG, dnes se jedná o tzv. CNG. Co to ale vlastně znamená?

LPG
Liquid petroleum gas - kapalný ropný plyn (směs propanu a butanu) je vedlejším produktem při těžbě a zpracování ropy. V nádržích vozidel je v kapalném skupenství, je těžší než vzduch, tedy při případném úniku nedojde k samovolnému odvětrání. Proto vozidla na LPG mají zakázán vjezd do podzemních garáží. Při jeho spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty.

Výhody
- velká síť čerpacích stanic a servisů
- méně nákladná přestavba (20-30 tis. Kč dle typu motoru), hodící se pro benzínové motory i s menším ročním projezdem km
- úspory cca 40 % oproti benzínu
- možnost umístění nádrže do prostoru rezervy bez omezení zavazadlového prostoru a při zachování původní nádrže

Nevýhody
proměnlivá kvalita plynu
- litrová spotřeba oproti benzínu vyšší
- ekonomicky vychází pouze při přechodu z benzínových verzí na LPG, přechod z provozování naftové verze na LPG nepřináší úspory
- není možné produkovat jako obnovitelný zdroj

CNG/BioCNG
Compressed natural gas je zemní plyn či biometan (zemní plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů) stlačený zpravidla na minimálně 200 bar. V nádržích vozidel je v plynném skupenství, je lehčí než vzduch, tedy při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání. Při jeho spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a jsou i o desítky procent nižší než u LPG.

- CNG obsahuje 96–98 % metanu
- těžba - ropná nebo uhelná ložiska
- zaručená vysoká kvalita plynu v celé ČR
- uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách pod vysokým tlakem 200 bar
- lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat
- oktanové číslo 130
- lze parkovat v podzemních prostorách či parkovištích (za určitých podmínek)
- nejbezpečnější pohonná hmota

Výhody
- stálá kvalita plynu s ekvivalentem oktanového čísla 130 ovlivňující příznivě tichý chod motoru
- úspory cca 60 % oproti benzínu, 40 % oproti naftě
- nabídka originálně upravených vozů na CNG bez záboru zavazadlového prostoru
- možnost přechodu nákladní a autobusové dopravy na CNG s výrazným ekonomickým efektem s využitím továrně upravených CNG verzí
- možnost výroby BioCNG z odpadů (čističky odpadních vod, skládky, kejda) a z obnovitelných zdrojů (kukuřice, tráva)

Nevýhody
- menší síť čerpacích stanic (je možno eliminovat vlastním plněním)
- nákladná přestavba cca 40 tis. Kč díky tlakovým lahvím se záborem části zavazadlového prostoru
- řídká servisní síť
- vyšší náklady na pořízení továrně upravené CNG verze (o cca 50 tis. Kč pro srovnatelný výkon)

© archiv ECMPro využívání LPG hovoří zvláště nízká cena v porovnání s cenou nafty a relativně čistý provoz. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací i provozní náklady i nižší výkon v souvislosti s vysokou spotřebou v litrech/km. Nákladněji se projevuje i údržba – časté revize a kontroly i náročné seřizování motoru. Množství emisí je ve srovnání s naftou nižší, a výhodou je zejména téměř nulová produkce oxidu uhelnatého.

Stlačený zemní plyn CNG má oproti LPG ještě další výhody. Jeho spalování produkuje podstatně méně škodlivin než paliva tuhá či kapalná, ať už oxidů dusíku, oxidu uhličitého, aldehydů, PAU... Jeho využíváním nevznikají karcinogenní látky ani zplodiny narušující ozonovou vrstvu, neobsahuje síru ani těžké kovy. Navíc neprodukuje pevné prachové částice, které jsou v dnešní době největším problémem pro kvalitu ovzduší v České republice.

Autobusy na plyn jsou rozeznatelné už na pohled. Stačí se podívat, co uniká z výfuku – vozy s naftovým pohonem lehce poznáme podle tmavého kouře i podle zápachu. Velikou výhodou je možnost jejich využití i v době vyhlášení smogových situací, bez rizika nadměrného zvyšování škodlivin v ovzduší.
LPG i CNG jsou paliva pro životní prostředí vhodnější než nafta a benzin.

Aktuální stav ovzduší v ČR a ústeckém regionu
Ke dni 16.12.2014 bylo dosaženo nadměrného počtu překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 na celkem 41 monitorovací stanici ze 113 sledovaných, přičemž povolený je roční počet 35 překročení hodnoty 50 µg/m3, tj. denního imisního limitu pro PM10, vyplývajícího ze zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Každé další překročení je nad rámec zákona.
V Ústeckém regionu byla tato norma k výše uvedenému datu překročena na stanicích Lom (66x), Most (63), Chomutov (57), Ústí nad Labem - město (55), Děčín (53), Teplice a Ústí nad Labem – Všebořická (50), Litoměřice (43), Krupka (42), Staňkov (38) a Tušimice (36x).

Shrnutí
Obměna vozových parků městské hromadné dopravy na k životnímu prostředí šetrnější palivo je významným faktorem pro zlepšení stávající situace znečištění ovzduší ve městech. Důležitý však je i přístup měst a provozovatelů městské hromadné dopravy k jejímu provozování tak, aby MHD byla pro veřejnost atraktivnější než využití soukromých vozidel a to nejen z ekonomických důvodů, ale také z hlediska intenzity spojů v denních i nočních hodinách a o víkendech a svátcích. Na veřejnosti pak je rozhodnutí, zda sleví ze svého pohodlí s ohledem na životní prostředí, ve kterém žije, a především pak na své zdraví.

Dana Kovaříková, Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf