Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Březnová výročí

16. března 2015

oslavaBřezen býval podle římského kalendáře prvním měsícem v roce. Podle gregoriánského kalendáře je to třetí měsíc v roce a má 31 dní. Český název měsíce je odvozen od rašení bříz a začátku březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost a březen nám tak přináší jaro, nejkrásnější období v roce.

Z hlediska ochrany životního prostředí si v březnu připomínáme několik významných dnů:

Světový den vrabců

vrabecVrabec domácí, dříve běžný, všudypřítomný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Kvůli úbytku vrabců byl 20. březen vyhlášen jako Světový den vrabců (World Sparrow Day). Ve všech částech světa, které vrabci obývají, je problémem dramatické snižování populace těchto ptáků. V České republice žijí dva druhy vrabců – vrabec domácí a vrabec polní. Jejich počet se v posledních desetiletích snížil o desítky milionů jedinců.

Příčiny úbytku vrabců jsou různé. Mezi hlavní patří úbytek potravních a hnízdních možností především v městském prostředí. Vrabcům vyhovuje „nepořádek“, se kterým se dnes setkávají čím dál tím méně. Různé otvory v podstřeší nebo jiných částech budov, které vrabci pravidelně využívají k hnízdění, jsou často při rekonstrukcích zakrývány. Zanikly četné zemědělské podniky i drobné chovy drůbeže a extenzivně obdělávaná políčka, kde vrabci nacházeli dostatek potravy (krmivo, semena plevelných rostlin, zbytky ze zemědělské produkce aj.). Travní porosty jsou sečeny celoplošně a velmi často, což má za následek mimo jiné nižší početnost hmyzu, hlavní potravy mláďat vrabců. Negativní roli hraje jistě také používání chemických přípravků v zemědělství.

Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje každoročně kampaň Pták roku, jejímž posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy, žijící kolem nás, vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Vrabec byl zvolen za ptáka roku 2003. Letos je ptákem roku potápka černokrká.

Jak podpořit Světový den vrabců?
Pokud chcete na svou zahradu přilákat více zpěvných ptáků včetně vrabců, zkuste zavěsit na vhodné místo ptačí budky nebo vytvořit koutek divočiny – místo zarostlé keři, bez zasahování, bez sekání trávy, někde na okraji zahrady, kde volně žijící živočichové mohou najít bezpečný úkryt i klidné místo k rozmnožování. V zimě můžete ptáčky přikrmovat. Určitě se vám za vaši snahu odvděčí svým zpěvem, likvidací nepříjemného hmyzu na zahradě i možností je pozorovat.

Mezinárodní den lesů

lesse poprvé slavil 21. března 2013 poté, co byl v prosinci 2012 vyhlášen na valném shromáždění OSN. Hlavním účelem tohoto svátku je zvýšení povědomí lidí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj, pro život na Zemi.

Lesy mají zásadní význam pro životní prostředí, filtrují vzduch, zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru, zmírňují vedro, mráz i sucho a tím regulují klima, brání erozi, akumulují a čistí vodu.

Česká republika má poměrně vysokou lesnatost, lesní pozemky pokrývají zhruba 33% území státu. Vysoké zásoby dřeva máme nejen díky vhodnému klimatu, ale hlavně díky minulým generacím lesníků, kteří pro nás vypěstovali lesy bohaté na kvalitní dřevo. Do dřeva se ukládá oxid uhličitý z atmosféry. Pokud dřevo využijeme na stavby a výrobky, uložíme uhlík bezpečně na další dlouhá desetiletí.

Nezvratný dopad na ovzduší planety má ničení amazonských pralesů vlivem nekontrolovaného zemědělství a chovatelství i těžbě dřeva a ropy. Brazilská nevládní skupina Imazon varuje, že odlesňování v brazilském povodí Amazonky stouplo k říjnu 2014 v porovnání s rokem 2013 o 450%. Plocha vykácených lesů za rok dosáhla celkem 244 km2.

Jak chránit lesy?
Kromě toho, že se budeme při návštěvě lesa chovat ohleduplně, nerušit zvěř, neničit rostliny a neodhazovat odpadky, což by měla být samozřejmost, můžeme zvolit ještě další forma pomoci našim lesům. Můžete si například koupit nebo někomu darovat kus nového pralesa na Ještědském hřebeni Čmelák. Výtěžek z prodeje darovacích certifikátů je určen na výsadbu sazenic původních dřevin, jejich ochranu proti okusu zvěří a na rozšíření projektu o další pozemky. Nebo můžete pomoci zachránit kus bělokarpatského lesa. Cílem je vykoupit z příspěvků dobrovolných dárců cenné přírodní lokality a pozemky, na kterých bude umožněn návrat přírodě.

Světový den vody

vodase slaví 22. března s cílem zaměřit pozornost lidstva na význam pitné vody na naší planetě. Téměř 900 milionů lidí nemá přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. OSN vyzvalo členské státy, aby Světového dne vody využily k osvětovým akcím namířeným na ochranu a rozvoj vodních zdrojů. Od počátku 20. století se nerozumným civilizačním rozvojem zničilo dohromady více zdrojů pitné vody, než za celá tisíciletí lidské historie.

Ačkoliv se celkový objem vody na Zemi nijak výrazně nemění, problémem je nárůst lidské populace a rozvoj, který se často neubírá udržitelným směrem, tedy zvýšená spotřeba a znečištění vody, zásahy do přirozeného vodního cyklu.

Každým rokem je vyhlášeno aktuální motto, týkající se problému, který je třeba v souvislosti s vodou naléhavě řešit. Pro rok 2015 bylo navrženo téma Voda a udržitelný rozvoj. Má nás nabádat nejen k uvědomělé spotřebě vody, ale také ke snaze vodu co nejméně znečisťovat.

Světový den meteorologie

meteorologiese slaví každý rok 23. března. V tento den si svět připomíná zásadní roli meteorologických a hydrologických služeb pro lidské blaho a bezpečnost. Historie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sahá až do let 1919 – 1920. ČHMÚ vykonává funkce ústředního státního ústavu ČR pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody klimatologie a meteorologie.

Meteorologie umožňuje sledovat aktuální počasí, ale dokáže také posoudit a zhodnotit trendy počasí, vytvářet předpovědi, které s měnícím se klimatem získávají stále větší důležitost. Kromě aktuálního počasí dokáže meteorologie předpovídat také kvalitu ovzduší – zda budou dobré či špatné rozptylové podmínky, analyzovat data a na jejich základě dále předvídat. Hydrologické služby umožňují sledovat vývoj množství a kvality vod ve vodních tocích i plochách, vydávat výstrahy na nebezpečné jevy počasí i před povodněmi.

Oslavy dne meteorologie se ve světě konají pod záštitou Světové meteorologické organizace (WMO) a každým rokem se nesou na vlně jiného tématu, například v roce 2014 to bylo téma Počasí a klima: Zapojení mladých.

Akce ke dni meteorologie
U příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne pořádá ČHMÚ Den otevřených dveří, který se koná v sobotu
21. března od 9.00 do 14.00 hodin 2015 v Praze-Komořanech, Praze-Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a profesionálních stanicích a observatořích. Více informací získáte na www.chmi.cz.

Hodina Země

hodinaJe každoroční celosvětová událost, jejímž prostřednictvím se lidé, města či firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o happening v podobě hodinového zhasnutí světel, například veřejného osvětlení, štítu firmy nebo světel ve vlastní domácnosti. Hodina Země se koná každoročně poslední sobotu v březnu od 20:30 do 21:30 místního času. V roce 2015 proběhne 28. března.

Posláním Hodiny Země není jen zhasnutí světel na 1 hodinu v roce, ale tento akt má být zřetelným signálem pro veřejné činitele i pro nás všechny, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména v souvislosti s měnícím se klimatem. Každý z nás již nějakým způsobem k ochraně prostředí přispívá, můžeme se navzájem inspirovat a společně dokázat mnoho.

První Hodina Země se konala v Sydney v roce 2007, kde 2,2 milionů jednotlivců a více než 2000 podniků zhasnutím světel vyjádřili svůj postoj k měnícímu se klimatu. Kampaně se v jednotlivých státech tematicky odlišují. Australané se snaží upozornit na devastaci Velkého korálového útesu, v Číně je směřována pozornost ke znečištěnému ovzduší, v Singapuru vznikla iniciativa proti zabíjení divokých zvířat a nadšenci v Indonésii se rozhodli snížit svoji ekologickou stopu.

Jak se zapojit do Hodiny Země?
Hodiny Země se může účastnit i kdokoliv v ČR. Chcete-li svou účast proklamovat veřejně, můžete se přihlásit na webu. Zde také najdete obce i firmy, které se daný rok zapojí do kampaně Hodina Země a jejich aktivity v rámci Hodiny Země.

J. Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://wiki.ekoporadna.cz
http://www.chmi.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf