Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Co s biologicky rozložitelným odpadem

20. dubna 2012

Hlavním problémy odpadového hospodářství Ústeckého kraje souvisí s nedodržováním hierarchie nakládání s komunálním odpadem. I když celkové množství vyprodukovaného KO v kraji klesá, většina je uložena na skládky.

V minulém díle jsme se zaměřili na jeden ze způsobů jak zlepšit využívání KO – na materiálové využití. Dnes se zaměříme na využití jedné ze složek KO, a to biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO).

Biologicky rozložitelné odpady

Průměrné množství KO, které vyprodukuje občan Ústeckého kraje se pohybuje okolo 500 kg. Určit množství vyprodukovaného BRKO je velmi složité. POH přímo specifikuje, které druhy odpadů se do BRKO započítávají (tab.1)1. Dle databáze Informačního systému odpadového hospodářství vyprodukoval každý z obyvatel Ústeckého kraje 402 kg KO, které jsou zařazeny mezi BRKO2, ale nelze předpokládat, že všechny tyto odpady jsou plně biologicky rozložitelné. Proto je udáván tzv. koeficient BRO – Koeficient podílu biologicky rozložitelného odpadu v KO. Koeficienty se lety mění se změnami třídění jednotlivých složek KO1.
Literatura uvádí, že průměrné množství BRKO vyprodukované jedním obyvatelem ČR je 60 – 120 kg za rok3. Čísla se velmi liší podle typu zástavby, ve které lidé žijí. Ve venkovské zástavbě je BRKO v KO obsaženo méně než v zástavbě městské, ale rozdíly se postupem času zmenšují3,4.


Tabulka 1: Odpady započítané do BRKO a koeficienty BRO v KO. (Zdroj dat: Ústecký kraj, 2011)

BRKO v Plánu odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH ÚLK) v souladu Plánem odpadového hospodářství ČR a evropskou a národní legislativou zahrnuje taktéž oblast nakládání s BRKO, a to především snížení množství BRKO ukládaných na skládky.

Dle POH ÚLK má ke snižování množství BRKO ukládaného na skládkách docházet tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

Opatření, jež mají vést k tomuto cíli jsou5:
1) vytvoření podmínek pro to, aby na skládky putovaly pouze upravené KO s max. 9% biologicky rozložitelné složky
2) oddělený sběr a materiálové využití BRKO ze soustředěných potravinářských zdrojů
3) zakomponování využívání kompostu z BRKO vzniklého na území města do městských POH.

V praxi tato opatření mají vést k vytvoření a rozvoji sběrných systémů BRKO ve městech a obcích spojené s budováním kompostáren a bioplynových stanic nebo dovybavení skládkových areálů zařízením k mechanicko-biologické úpravě odpadů, resp. výstavba centrálních zařízení k mechanicko–biologické úpravě odpadů. V neposlední řadě je podporována též osvětová činnost zaměřená např. na rozvoj domácího či komunitního kompostování5.

Skutečný stav nakládání s BRKO

Rok 2010, ze kterého máme k dispozici poslední údaje, byl rokem se stanovenou cílovou hodnotou produkce BRKO v Ústeckém kraji. Na skládky mělo být v roce 2010 uloženo maximálně 92.801 t BRKO (111kg BRKO/obyv.). Skutečné množství BRKO uloženého na skládky bylo téměř jednou takové, 180.069 t (215kg BRKO/obyv.). Cíl se nepodařilo splnit a dosavadní průběh nenasvědčuje tomu, že by se dosáhlo i dalších cílů stanovených pro roky 2013 a 2020 bez výraznější změny v systému nakládání zvláště se směsným KO1.


Rozklad BRKO na skládkách vede ke vzniku skleníkových plynů, jež mají za následek změny v atmosféře, a stejně tak mohou kapalné emise unikající z tělesa skládky negativně ovlivňovat kvalitu místních vod. Oproti tomu stojí využívání BRKO, jímž lze jednoduše navrátit organickou hmotu do oběhu a tím snížit deficit organických látek v půdě a snížení emisí CO25.


Graf 1: Porovnání plánu snižování množství BRKO ukládaných na skládku se skutečným stavem. (Zdroj dat: Ústecký kraj 20045 a 20111, graf zpracovalo ECMaK)

Stejně jako u materiálového využívání KO i ve využívání BRKO hraje velkou roli jeho separovaný sběr. Tento sběr umožňují svým občanům v Ústeckém kraji např. města Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Bílina či Chomutov. Zcela v souladu s odpadovou pyramidou by ale mělo být prioritou v nakládání s BRKO kompostování bioodpadů z domácností především na vlastním kompostu umístěném u domu (dalším řešením je např. využití bioodpadu při chovu zvířat). Tak nevzniká žádný KO1.

Závěr

Problémy bránící většímu využití BRKO jsou především ekonomické. Ukládání těchto odpadů na skládky je levné, zatímco zařízení, která by odpad využívala vyžadují vysoké investice na vybudování a provoz.
Odděleně shromažďovaný BRKO se nejčastěji zpracovává v kompostárnách a bioplynových stanicích. V našem kraji funguje 15 různě velkých kompostáren, které přijímají nejen BRKO. Bioplynová stanice v kraji není6.

Z míst, kde nefunguje oddělený sběr BRKO, putuje tento odpad na skládky. Největší část BRKO ukládaného na skládky tvoří směsný KO a objemný odpad, a proto bude rozvoj zařízení na využití právě těchto druhů odpadu klíčový pro splnění cílů POH týkajících se BRKO.

Množství směsného KO a objemného odpadu uloženého bez užitku na skládky bylo v roce 2010 více než 330.000 t1. Přitom tento odpad lze, po dotřídění, dále využít, a to především energeticky v zařízení na energetické využití odpadu pro výrobu tepla a elektřiny. Další možností jak snížit množství ukládaného BRKO na skládky je redukce jeho množství úpravou v zařízeních na mechanicko-biologickou úpravu odpadu. Vybudování obou typů zařízení je velmi finančně nákladné.

Problémy v nakládání s BRKO jsou patrné v celorepublikovém měřítku, a proto byl k 31.12.2009 z POH ČR vypuštěn cíl nepodporovat výstavbu spaloven KO ze státních prostředků z důvodu jeho rozporu s cílem snižování ukládání BRKO na skládkách7. Tím se spolu s výzvou z Operačního fondu Životní prostředí na získání prostředků na budování těchto zařízení otevřela v roce 2010 možnost zlepšení nakládání s tímto odpadem.Graf 2: Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů odpadů zařazených mezi BRKO uložených na skládky v roce 2010 v Ústeckém kraji. (Zdroj dat: Ústecký kraj, 2011, graf zpracovalo ECMaK)

Autor článku:
Mgr. Renáta Červenková, Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
1Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2010, 10.11.2011
2 Databáze ISOH
3 Zemánek, P. et al. 2010. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování.
4 Benešová, L. et al. 2011. Komunální a podobné odpady.
5 Krajský úřad Ústeckého kraje, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, 12/2004
6 Ústecký kraj, Přehled zařízení k nakládání s odpady, 2012
7 Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2009

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf