Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů

22. června 2017

brownfieldČeská republika bývá v médiích často označována jako země brownfieldů. Celkem 11 tisíc území, která se mohou označit jako brownfield, zabírá podle odhadu až 38 tisíc hektarů. Opuštěných továrních hal, skladů, nákupních center, zemědělských usedlostí a dalších je v České republice opravdu hodně a často si tyto území sebou nesou ekologickou zátěž.

Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze účelně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.

Mezi brownfieldy se řadí:
− nefunkční průmyslové a zemědělské stavby a areály,
− opuštěné vojenské prostory,
− území zdevastovaná těžbou nerostných surovin či skládkováním odpadů,
− opuštěné nebo nevyužívané železniční a jiné dopravní plochy,
− opuštěné nebo nevyužívané objekty a areály občanské vybavenosti (nákupní střediska, administrativní budovy, školy, úřady, zdravotnická střediska a nemocnice, věznice, kulturní domy, kina, letní kina, hřiště, stadiony aj.),
− rezidenční lokality (ať již opuštěné nebo zchátralé a částečně ještě obydlené).

Negativa brownfieldů
brownfieldBrownfield má negativní dopady na ekonomiku (velké investice na jeho obnovení), na obyvatelstvo, územní rozvoj města nebo regionu, ale také na životní prostředí (kontaminace jednotlivých složek – voda, půda, ovzduší, atd.).

Z hlediska ekonomických dopadů se jedná často o lukrativní plochy. Investory od záměru revitalizace odrazují velké starosti s tímto procesem spojené. Zchátralé a opuštěné budovy vyžadují investici o vyšších nákladech na přípravu pozemku, případnou demolici stavby, transformaci objektu aj. Pozemek brownfieldu se tak stává ještě méně atraktivní, a tím se snižuje možnost jeho obnovy.

Z hlediska dopadů na životní prostředí se jedná o negativní dopady v podobě kontaminované zeminy, povrchové, podzemní a odpadní vody a stavební konstrukce. Ke kontaminaci zemin a podzemních vod mohlo docházet při haváriích (havarijní poruchy zařízení, požáry, apod.), nebo systematicky a pozvolně (neopatrné nakládání se škodlivými látkami, nevhodné skladování škodlivých látek, pozvolné úkapy a úniky z technologií a z potrubních vedení, vypouštění náplní při opravách strojů, tankování pohonných hmot, usedání škodlivého prachu z odsávání od strojů a z ventilace, úniky z netěsných jímek, nádrží a kanalizací, atd.).

brownfieldNejobvyklejšími škodlivými látkami přímo ve starých konstrukcích bývají zejména azbest (izolace zdí, střech, potrubí a různých technologií), nátěry (suříkové barvy na kov s olovem), impregnace podlah oleji, někdy bývají škodlivinami impregnovány i vnitřní omítky (prašné provozy, moření kovů, galvanovny apod.). Není neobvyklé, že na opuštěných průmyslových lokalitách se nacházejí dodnes například uskladněné škodliviny z minulé výroby a skladování, různé nádrže a jímky (nadzemní či podzemní) se zbytky původních náplní, transformátory a jističe s olejovými náplněmi, často i s obsahem PCB, značné znečištění mohou obsahovat také staré kanalizace a potrubní řády.
Kontaminace většinou nezůstává na jednom místě, ale dochází k jejímu pohybu jako např. vypouštění, vyluhování prosakování škodlivin do povrchových nebo podzemních vod, vypouštění, sublimování či únik do ovzduší.

Brownfieldy také hyzdí prostředí našich měst a obcí a snižují hodnotu okolního majetku. S ohledem na investory se často přistupuje k nové výstavbě na tzv. greenfieldů (území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy). Tato výstavba omezuje volné zelené plochy a rozšiřuje zastavěná území. Města se rozpínají do okolní krajiny a rostou náklady na vybudování nové infrastruktury. Naproti tomu infrastruktura již existující na pozemcích brownfieldů chátrá a není využita vůbec, nebo je využita nerovnoměrně.

Revitalizace brownfieldů
Brownfieldy představují vážné problémy a přispívají ke špatnému obrazu celého územního celku. Je nutné se brownfieldy zabývat a snažit se o jejich vhodnou revitalizaci, která nabízí nové příležitosti pro podnikatelské subjekty, a tím i nárůst ekonomické aktivity v revitalizované oblasti spojené s tvorbou nových pracovních míst a odstraňování environmentálních zátěží.

Revitalizace brownfieldů zahrnuje dvě základní fáze:
- fázi rekultivace (vyčištění území)
- fázi obnovy (uvedení lokality do stavu opětovného efektivního využití).

Stav a nákladnost obnovení brownfieldů často investory odradí, proto je nutné investory finančně podpořit. Díky členství České republiky v EU lze čerpat dotace ze strukturálních fondů EU, dále je možné využít národních programů a formu financování přímými dotacemi.

brownfieldČeská republika má vypracovanou studii Národní strategie regenerací brownfieldů. Tato studie byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 31. 7. 2005 agenturou CzechInvest. Hlavním odpovědnou organizací za problematiku regenerací brownfieldů v ČR bylo určeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které v této věci spolupracuje dále s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem financí. MPO musí veškeré aktivity koordinovat se všemi zúčastněnými ministerstvy, kterých se činnost týká a důležitá je také spolupráce na regionální a místní úrovni. Realizací konkrétních opatření je pověřena státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která je příspěvkovou organizací MPO.

MPO vytvořilo finanční podporu v podobě Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, kde jsou vyčleněny dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na období 2017- 2023. Dotace z programu jsou výlučně určené pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.
Národní databázi brownfieldů naleznete zde: http://www.brownfieldy.cz/

Příklady revitalizovaných brownfieldů v Ústeckém kraji

brownfield Strategická průmyslová zóna Triangle
Území Strategické průmyslové zóny Triangle, jejímž vlastníkem je Ústecký kraj, je situováno v prostoru mezi městy Chomutov, Most, Louny a Žatec. Původně se jednalo o areál bývalého vojenského letiště Žatec s více než 360 ha plochy. Tento brownfield byl úspěšně zregenerován, odstraněny byly veškeré nepotřebné stavby a proběhla dekontaminace zemin i podzemní vody. Byla vybudována veškerá nová dopravní a technická infrastruktura.

brownfield

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
V místě starého nemocničního areálu o rozloze téměř 90 000 m2 v centru města Ústí nad Labem vyrostl Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Již dnes se v zrekonstruovaných prostorách objektu pohybuje kolem 6 500 tisíce studentů a minimálně polovina zaměstnanců univerzity.

brownfield

Cukrovar v Lovosicích
Úspěšným příkladem regenerace brownfieldu je také vysloužilý cukrovar v Lovosicích, který je v současné době využíván jako průmyslová zóna.

Závěr
Brownfieldy jsou příležitostí a výzvou pro samosprávy, aby zlepšily svoji územní ekonomiku, sociální a životní prostředí a občanskou vybavenost. Pokud se přistoupí k revitalizaci brownfieldů může to přinést pozitivní změny, jako např. oživení ekonomické aktivity na daném území, vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele, daňové příjmy do veřejných rozpočtů, obnova kulturního dědictví, turistického ruchu, zhodnocení nemovitého majetku na daném území a v jeho okolí a pozvednutí lokality z hlediska estetického a funkčního.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com
Zdroje:
http://rrajm.data.quonia.cz/ostatni_projekty/BF_pro_rozvoj_regionu/Akce/2013-02-28_Kulaty_stul/Barinka_Databaze_BF.pdf
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jak-znovu-vyuzivat-brownfieldy
https://www.vse.cz/vskp/28137_brownfields_v%C2%A0cr_moznosti_vyuziti_brownfields_na_praktickem_priklade_v%C2%A0definovane_oblasti_praha
http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf
http://test.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-06/01_brownfieldy%20rozvoj.pdf
http://is.muni.cz/th/251768/esf_m/Monika_Neubauerova_251768_diplomova_prace.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomika/_zprava/cesko-je-rajem-brownfieldu-nevyuzite-arealy-zabiraji-trikrat-vetsi-plochu-nez-plzen--1693672
http://test.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-06/02_brownfieldy%20podpora.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/920C44FF3021A8C3C125725900456981/$file/planeta3_final.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf