Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?

25. února 2013

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj uspořádala 5.2.2013 velmi zajímavý seminář na téma Částice, ultrajemné části a zdraví, jehož se zúčastnila vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou Ing. Milena Vágnerová. Některé zajímavé závěry ze semináře bychom Vám rádi zprostředkovali. Účastníkům byly představeny projekty, v nichž se odborníci zabývají studiem nemocnosti dětí v závislosti na pobytu v prašném prostředí, hodnocením vlivu faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace, ale také zdroji částic v česko-saském pohraničí a pohybem znečištění v Podkrušnohorské pánvi.

Co bylo dříve
Studie nemocnosti dětí v okrese Teplice a Prachatice z let 1994 – 1999 potvrdila, že děti žijící ve městě Teplice, tedy v prašném prostředí, měly více závažnějších respiračních onemocnění, jako je zánět průdušnice a zánět plic, než děti žijící ve spíše „venkovském“ okrese Prachatice. Záněty středního ucha a angíny se vyskytovaly ve stejné míře. Výsledky studie posloužily jako podnět MŽP k realizaci mnohých opatření, vedoucích ku zlepšení situace na Teplicku. Proč ale nebylo dosaženo lepších výsledků v okrese Prachatice, který není zatížen průmyslem ani dopravou? V diskusi uvedla občanka Prachatic, že jde skutečně o problém s lokálním vytápěním, což dokázaly i výsledky studie. Upozornila však, že je obtížné motivovat lidi, aby topili zemním plynem, když bydlí u lesa a mohou topit levnějším dřevem. Stále u nás bohužel vítězí ekonomický přínos nad ekologickým hlediskem.

Co se děje nyní
V současné době probíhají další projekty s cílem poskytnout důkazy o účincích ultrajemných částic na lidské zdraví a iniciovat politické aktivity vedoucí k celkovému snížení znečištění ovzduší.

V rámci nadnárodního projektu Ufireg probíhá Měření ultrajemných částic v projektu Česko-Saské spolupráce. Záludnost ultrajemným částic o velikosti virů a molekul spočívá v tom, že na sebe mohou vázat nebezpečné látky a proniknout až do plicních sklípků a krevního oběhu. Varující je také jejich množství, bylo zjištěno, že ultrajemné částice tvoří zhruba 88% z celkového množství částic v ovzduší. Této problematice byla věnována prezentace RNDr. Ivana Beneše, CSc.
K zajištění cíle 3 projektu Ufireg probíhá také studie „Ultrajemné částice – důkazné podklady pro rozvoj regionální a evropské politiky ochrany životního prostředí a zdraví“. V rámci této studie již byly odebírány vzorky ovzduší na několika místech v Ústí n/Labem a v Annabergu. Zjistilo se, že složení prachových částic PM1 v obou městech bylo přibližně stejné. Jeví se, že znečišťující látky z Ústecka zřejmě putují do Německa.

Ing. Jan Leníček v prezentaci nazvané Use of organic markers for the identification of PM1 sources in Annaberg-Buchholz and Ústí nad Labem k projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“ objasňoval, jakým způsobem byly z odebraných vzorků analyzovány některé látky (markery), podle jejichž množství byl odhadován zdroj znečištění. Za pomoci stanovených indexů, kdy určitý poměr chemikálií je charakteristický pro určitý typ zdroje znečištění, bylo zjištěno, zda odebrané vzorky nečistot pochází ze spalování uhlí, automobilové dopravy, nákladní dopravy, spalování dřeva apod. Studie ukázala, že v Ústí nad Labem se podílí na znečištění ovzduší přibližně stejnou měrou doprava a spalování uhlí, podstatně méně pak vaření (vývařovny, restaurace) a spalování dřeva. V Annabergu je největším znečišťovatelem doprava, na druhém místě spalování dřeva a následně spalování uhlí.

Zajímavé první poznatky přináší také probíhající Personální monitoring ovzduší u dětí ze ZŠ v Ústeckém kraji v rámci projektu TA ČR 02020944 „Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace“. Projekt byl zahájen v r. 2012 a bude pokračovat do konce roku 2013.
Osobní monitoring ovzduší probíhal tím způsobem, že ráno dítě obdrželo opasek, na který se upevnilo čerpadlo s plastovou ohebnou trubičkou, na jejímž konci byla hlavice s filtrem, která se uchytila na rameni dítěte klipsou. S měřícím aparátem bylo možno se volně pohybovat podle potřeby. Vlastní měření probíhalo po celých 24 hodin, v době vyučování, na cestě do školy, ve volném čase a v domácnostI. Na noc byla měřicí souprava umístěna v ložnici dítětem aby nedocházelo k rušení spánku. Mimo jiné bylo měřeno množství prachových částic PM10, kterému je dítě během dne vystaveno, s následnou chemickou analýzou látek obsažených v prachu, především těžkých kovů.

Měření osobní expozice PM10 dětí v Litvínově a v Ústí přineslo velmi zajímavé výsledky. Děti byly vystaveny dosti vysokým koncentracím. Nejvyšší znečištění na ně působilo při pohybu po městě, např. při cestě do školy, v dopravních prostředcích, při delším pobytu ve škole, při přesunu na zájmový kroužek apod. Po vyvětrání vzduchu v místnosti se množství prachu většinou snížilo, ale ne vždy! Někdy se naopak po vyvětrání množství prachu zvýšilo, konkrétně ve škole. Je vidět, že větrání není vždy zárukou přívodu čistého vzduchu do místnosti. Vždy záleží na imisní situaci, někdy můžeme větráním naopak ještě zhoršit vnitřní ovzduší v místnostech. Je tedy velmi důležité mít přehled o aktuální imisní situaci v místě, kde žijeme. Na aktuální imisní situaci se můžete se informovat prostřednictvím Zeleného telefonu Ekologického centra Most na čísle 800 195 342.

Součástí projektu bylo také zjišťování množství roztočů v domácnostech, které jsou příčinou různých alergií. Největší hodnota guaninu (výkalu roztočů) byla naměřena v domácnosti, která na první pohled působila velmi čistě, až sterilně (plovoucí podlahy, bez koberců, žádné závěsy, žádné bytové textilie, všude hladké, omyvatelné povrchy). Šlo o domácnost, ve které žilo astmatické dítě. Jediný problém (ohromný zdroj roztočů) tu představoval pes. Naopak další domácnost bez zvířete, byť byly všude koberce, závěsy, záclony, čalouněný nábytek apod., měla výsledky mnohonásobně lepší. Z toho vyplývá, že při zdravotních problémech bychom neměli podceňovat vliv domácích mazlíčků na naše zdraví.

Ve spolupráci se školami a rodiči v Litoměřicích, Ústí nad Labem, Litvínově a Sokolově je sledováno 185 dětí ve čtyřech kampaních pokrývajících roční období. Výsledky měření 24h koncentrace PM10 ukazují celkem vysoké průměrné hodinové koncentrace, kterým jsou školní děti vystaveny, pohybují se od 50 do 79 µg/m3 (Litvínov, Ústí nad Labem).

Největší prachové zátěži 203,9 µg/m3 byla vystavena dívka, která doma luxovala (pomáhala mamince). Dále když šla dívka pěšky po městě na kroužek (156,9 µg/m3) a chlapec při pobytu ve škole (185 µg/m3). Při větrání ve škole v Litvínově koncentrace prachu značně klesly, při větrání v Ústí nad Labem se naopak zvýšily. Celá prezentace prvních výsledků projektu se zajímavými tabulkami naměřených hodnot je k dispozici na internetu, na stránkách STUŽ.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Odkazy:
MUDr. Miroslav Dostál, Dr.Sc., ÚEM AV ČR:
Nemocnost dětí v okresech Teplice a Prachatice: Longitudinální ekologická studie. Výsledky projektů MŽP VaV /340/1/1997. VaV/ 340/2/00, VaV 740/5/03, VaV-1c/6/5/04, SL-5/160/05, SB/1b3/8/0

RNDr. Ivan Beneš, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem:
Měření ultrajemných částic v projektu Česko-Saské spolupráce Cíl-3 „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“

Ing. Jan Leníček, Mgr. Martin Kováč a RNDr. Jiří Skorkovský, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem:
Zdroje jemných a ultrajemných částic v česko – saském pohraničí, první hodnocení z kampaní projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“.

MVDr. Markéta Smudková, Ing. Pavla Ryšlavá, Ing.Eva Hrdličková.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem:
Personální monitoring ovzduší u dětí ze základních škol v projektu TA ČR 02020944 „Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace, první poznatky“.

MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem:
Expozice částicím a sledování zdravotních dopadů u dětí v projektu TA ČR 02020944 „Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace“.

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf