Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?

9. března 2016

chráněné lokalityNěkterá místa v našem okolí si pro svou jedinečnost zaslouží být chráněna. Zachování jejich přírodních hodnot a ekosystémů umožňuje legislativa formou prohlášení těchto lokalit za chráněná území. V Ústeckém kraji se nachází 173 tzv. maloplošných chráněných území; z toho 13 národních přírodních památek (NPP), 12 národních přírodních rezervací (NPR), 92 přírodních památek (PP) a 56 přírodních rezervací (PR) o celkové rozloze 8 861 ha. Od 1. 2. 2016 jsou v platnosti dvě nové vyhlášky, které rozšiřují sortiment předmětů ochrany a stanovují bližší ochranné podmínky na některých z těchto chráněných území. Jedná se o dvě zajímavé lokality; NPP Velký vrch u Vršovic a NPR Úhošť. Čím jsou tyto lokality výjimečné a jak nová vyhláška mění jejich způsob ochrany?

Ochrana zvláště chráněných území závisí na stanovených v legislativních podmínkách, které určují jak se s danou lokalitou bude zacházet a vymezují pravidla pro chování na těchto územích v různých oborech činností.

Ochranná pásma

Každé zvláště chráněné území (ZCHÚ) je vymezeno uzavřenými hranicemi, za kterými platí jiná pravidla jak pro vlastníky, tak i pro návštěvníky. Aby byla tato území chráněna před rušivými vlivy z okolí, mělo by na jejich hranice navazovat tzv. ochranné pásmo. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je ochranné pásmo území do vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ. Jestliže není ochranné pásmo zakreslené v mapě ZCHÚ, automaticky je za něj považován pás o šířce min. 50 m podél celých hranic chráněného území.

Se souhlasem orgánu ochrany přírody mohou být v ochranném pásmu povoleny některé činnosti a zásahy:
- stavební činnosti,
- terénní a vodohospodářské úpravy,
- použití chemických prostředků,
- změny kultur na pozemcích v ochranném pásmu.

Ochranné pásmo je také zahrnuto do plánu péče o ZCHÚ, ve kterém jsou popsány způsoby, jak se bude o konkrétní lokalitu pečovat. Plány péče jsou vyhotoveny na dobu 10-15 let.

NPP Velký vrch u Vršovic

chráněné lokalityVelký vrch se nachází v bývalém okrese Louny severně od Vršovic. Kuželovitý vrch je dobře rozeznatelný na první pohled; nevznikl totiž sopečnou činností jako České středohoří, ale tvoří ho porcelanity (třetihorní vypálené jíly). Půda je tu tedy jílovitá a vápnitá. Spolu s lesním porostem vytváří velmi vhodné podmínky pro růst mnoha druhů hub a je prvním místem u nás, které bylo vyhlášeno z důvodu ochrany hub. Bylo zde pozorováno 160-175 druhů hub. Z nejzajímavějších lze spatřit hřiba satana, který se zde nachází v neobvyklém počtu plodnic jako nikde jinde v České republice. Proto má od roku 2005 obec Vršovice ve znaku i vrch, na jehož vrcholu je umístěný právě hřib satan se stříbrným kloboukem. Mezi další nejvzácnější houby, které lze na této lokalitě nalézt jsou: muchomůrka ježatohlavá, muchomůrka šiškovitá, muchomůrka Beckerova, hřib medotrpký nebo hřib koloděj.

Vyhlášení

Velký vrch byl původně vyhlášen jako chráněný přírodní výtvor již v roce 1989. Rozhodl o tom okresní národní výbor (ONV) Louny z důvodu ochrany teplomilných hub mediteránního typu. Ve vyhlášce ONV z roku 1989 bylo počítáno pouze s ochranou hub a zásahy do lesního porostu mohly být prováděny jen v případě napadení stromů houbovou chorobou a hranice přírodního výtvoru zahrnovaly jen tři čtvrtiny vrchu.

chráněné lokality
Nová vyhláška z roku 2016 (Předpis č. 19/2016 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek) zahrnuje celý kopec a je určeno i ochranné pásmo. Nově jsou do předmětu ochrany započítány i jednotlivé ekosystémy; dubohabřiny, teplomilné doubravy, suché trávníky, křovinné ekosystémy atd.

Lesní porost

Lesní porost je nutné chránit jako celek, protože zajišťuje vhodné podmínky pro růst a vývoj hub. Mikroorganismy v půdě jsou důležité pro rozklad opadu ze stromů, tím se tvoří lesní půda s charakteristickými vlastnostmi. Tento druh půdy je schopný zadržovat velké množství vody a vázat prvky, které jsou důležité pro bakterie a houby.

Když ale půjdeme do lesa, vidíme jen plodnice (makromycety) hub. V půdě jsou ale také druhy, které plodnice nevytvářejí a jsou důležité pro jiné organismy. Například některé rostliny žijí v symbióze s určitým druhem houby a navzájem si poskytují vodu a živiny. Tento vztah se nazývá mykorhiza.

Lesy nevytvářejí vhodné podmínky jen pro houby. Na většině území vrchu rostou kyselé doubravy, v jejichž podrostu se vyskytují i vzácné druhy bylin – pětiprstka žežulník, kruštík širolistý, v okrajových nezastíněných částech pak divizna brunátná nebo střevíčník pantoflíček. Velký vrch je také jedním z posledních útočišť kriticky ohroženého modráska ligrusového v České republice.

Do nové vyhlášky bylo jako předmět ochrany zahrnuto i naleziště otisků třetihorních rostlin, které se vyskytují v porcelanitech.

NPR Úhošť

chráněné lokalityKousek od Kadaně, na pravém břehu řeky Ohře vyčnívá z krajiny stolová hora – Úhošť. Je dobře rozeznatelná od ostatních kopců vrcholovou částí – rozsáhlou rovinou o rozloze cca 80 ha. V minulém století stála na této náhorní plošině stejnojmenná vesnice, která se v 50. letech 20. století stala součástí vojenského újezdu Hradiště, zabírajícího v té době většinu území Doupovských hor. Dnes na Úhošti zůstaly jen zbytky stavení a rybník na místě, kde stávala náves. Z vojenského újezdu byla vyjmuta v 90. letech minulého století.

Vyhlášení
V roce 1974 byla Úhošť vyhlášena Ministerstvem kultury za státní přírodní rezervaci kvůli význačné geologické stavbě a zachování typických rostlinných společenstev. Zřízení vojenského újezdu, a tedy i omezení vstupu, umožnilo rostlinám se přirozeně vyvíjet. Z činností zde byla povolenou pouze pastva a v ochranném pásmu mohli stavět malé účelové stavby jen myslivci. Zakázáno bylo i měnit louky a pastviny v ornou půdu, používání pesticidů nebo vysazování nepůvodních druhů rostlin.

V nové vyhlášce (Předpis č. 24/2016 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek) jsou uvedeny jako předmět ochrany jednotlivá rostlinná společenstva a ekosystémy jako jsou například lesní lemy, suťové lesy, louky, rákosiny a další. Podle této vyhlášky je ale možné, se souhlasem příslušného orgánu, měnit druhy pozemků a způsob jejich využití.

Stolová hora

chráněné lokalityÚhošť má velmi zajímavou geologickou minulost, je totiž tvořena lávovými proudy z centrální části Doupovských hor. Čedičové lávy sem tekly a ukládaly se ve vrstvách postupně. Ukládání láv se odehrálo před 28 mil. – 22 milióny lety (celý proces trval 6-7 mil. let). Na východní hraně hory to dokazují „schody“; každý schod představuje jeden lávový proud. Zajímavostí je, že každý čedičový sloup je na pohled odlišný - podle zastoupení minerálů v každém lávovém proudu vznikla jiná podoba čediče. Od Doupovských hor (také sopečného původu) byla stolová hora odříznuta vodní erozí. Protékající Ohře, Donínský potok a Hradecký potok se postupně zahlubovali do údolí a vznikly osamocené kopce i v širokém okolí.

Ve skalních puklinách se daří chráněné tařici skalní, která kvete od dubna a na stěnách vytváří kvetoucí žluté trsy. Z živočichů tu můžeme potkat několik plazů (ještěrku obecnou, ještěrku živorodou, užovku obojkovou, …), v lesních porostech hnízdí výr velký nebo můžeme narazit na mnoho druhů vzácných bezobratlých.

Naučná stezka

Rezervací vede naučná stezka, začínající v Pokuticích. Celých 7,5 km trasy, která končí v osadě Zásady, je doplněno 13 zastávkami s informačními tabulemi o chráněné lokalitě. Při dobré viditelnosti je z náhorní plošiny hory krásný výhled až na Klínovec, velkou část Krušných hor a Doupovské vrchy. Na vrcholu Úhoště byla umístěna socha keltských božstev, jako připomínka osídlení Kelty v době bronzové (10.-8. stol. př. n. l.). Zbytky keltského opevnění jsou patrné na jihozápadním okraji Úhoště, proto je i zapsanou archeologickou památkou.

Dříve se tu těžila tzv. kadaňská hlinka, která se odtud vyvážela do světa. Jsou to uloženiny zpevněných sopečných popelů (starší než lávy), které zvětraly a vytvořily zelené jíly. Kadaňská hlinka je odolná proti slané mořské vodě a vyvážela se především do přístavů, kde jí využívali k nátěrům trupů lodí.

Závěr

S novými poznatky z různých oborů přírodních věd je stále více jasnější, že chránit pouze nějaké druhy je málo. Vhodné podmínky pro život zajišťuje jejich okolí, na kterém jsou závislí; tedy na prostředí, které poskytuje výživu, útočiště a bezpečí. Právě proto jsou dnes jednotlivé ekosystémy chráněny legislativně. I my sami ale můžeme přispět k zachování těchto míst. Jak? Například tím, že nebudeme sbírat a odnášet rostliny a živočichy pryč z jejich místa nebo naopak tu nebudeme vysazovat jiné rostliny a vypouštět cizí živočichy. Mohli bychom totiž narušit rovnováhu ve fungujícím systému a mohlo by tak dojít k nezvratným změnám.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
Meteor [rozhlasový pořad]. ČRo 2 – Praha, 26. 6. 2014 08:05.
Chráněná území ČR I. Ústecko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. ISBN 80-86064-37-9.
http://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/6550483e-7bec-4ae1-9f27-02c8208aa3a7

Foto: https://commons.wikimedia.org, www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf