Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:02
Od 0:05h dochází k překračování emisních hodnot H2S a CO na komínovém analyzátoru Clausových jednotek. Příčina události: Odstavení PS4320 - NTI pro plánovanou opravu části zařízení. Doba trvání události: cca 8hod. O ukončení opravy a zpětném najetí jednotky NTI budete informováni.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:01
Ukončeno flérování plynů s obsahem sulfanu kvůli odstavení NTI. Doba trvání události: 6 hodin.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 0:15
Zahájení spalování uhlovodíků s obsahem sulfanu kvůli odstavení termického incinerátoru NTI)z důvodu opravy kompenzace. O ukončení spalování vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 18.8.2019, 11:00
Od 11 hodin bude docházet ke spalování přebytků odplynů s obsahem H2S. O ukončení spalování budete informováni.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).CO2 patří pod zem?

29. července 2016

CO2Oxid uhličitý je v posledních letech nejvíce zmiňovaným plynem v diskuzích o změnách klimatu Země. Hovoří se o něm jako o odpadu, kterého je potřeba se nějakým způsobem zbavit. Jedním z návrhů, jak snížit vliv emisí oxidu uhličitého na tzv. globální oteplování, je jeho ukládání pod zem. Jak tato metoda funguje, co je k ní zapotřebí a jaká jsou její rizika?

Oxid uhličitý (CO2) se vždy v atmosféře nacházel přirozeně. V dobách utváření zemské atmosféry se dostával CO2 do ovzduší častou vulkanickou činností - erupcí sopek. Vulkanická činnost je zdrojem emisí oxidu uhličitého i v současné době. Ale od doby, kdy nastala průmyslová revoluce a začala se ve velkém využívat fosilní paliva (ropa, uhlí, plyn), představuje významný zdroj CO2 člověk. Asi polovinu z celého množství CO2 vstřebává vegetace nebo se rozpouští v oceánech, kde způsobuje jejich okyselování. Zbytek se hromadí v atmosféře a ovlivňuje klima Země. CO2 byl tedy po právu zařazen mezi skleníkové plyny.

Proč potřebujeme CO2
CO2 je v podstatě jediným přirozeným zdrojem uhlíku pro život. Je zachycován rostlinami a tyto z něj pomocí procesu fotosyntézy vytváří kyslík, který potřebují všechny živé organismy (člověk, zvířata) k dýchání. Současně také udržuje na Zemi teplo vytvářené sluneční energií. Bez tohoto jevu, známého jako "skleníkový efekt", by život na Zemi nebyl možný. CO2 společně s ostatními skleníkovými plyny a parami (metan, freony, ozon, vodní pára) má schopnost pohlcovat tepelné infračervené záření, díky čemuž se ohřívá spodní vrstva atmosféry a zemský povrch. Je-li však v atmosféře CO2 nadbytek, začne skleníkový efekt působit až příliš silně.

Přirozený skleníkový efekt je důležitý pro uchovávání stabilní teploty na Zemi, ale v souvislosti s lidskými aktivitami dochází k jeho neustálému prohlubování. To vede až k ovlivnění tepelné bilance Země a nárůstu průměrné teploty. Dochází-li k nepřirozenému ohřívání planety, pak hovoříme o globálním oteplování. V dobách před průmyslovou revolucí byl obsah CO2 přirozeně regulován fotosyntetizujícími organismy. Dnes už nestačí jen rostliny, ale je potřeba technologií, které by mohly pomoci zastavit růst teploty na Zemi.

Pro snižování množství oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší se vědci snaží vyvíjet různé metody pro jeho záchyt z odpadních plynů a ze spalin a následné uložení.

CCS
CCS je zkratkou anglického výrazu Carbon Capture and Storage (případně Carbon Capture and Sequestration), tedy zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Jedná se o ucelený soubor technologií, který může zabránit vypouštění velkých množství oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry.
Technologie CCS by měla být zahrnuta do samotné výroby energie a vytvářet tak uzavřenou smyčku, kdy se uhlík původně vytěžený ze země ve formě plynu, ropy a uhlí vrátí zase zpět ve formě CO2. Technologie CCS by měla mít velký potenciál pro snížení celosvětových emisí CO2 v relativně krátkém časovém úseku.

CO2

Celý technologický proces CCS tvoří tři hlavní fáze:

1. Zachytávání – separace CO2 od jiných plynů produkovaných ve velkých průmyslových provozech, například uhelných a plynových elektrárnách, ocelárnách nebo cementárnách.
2. Přeprava – zachycený CO2 se stlačí a obvykle speciálním potrubím přepraví do lokality vhodné pro jeho hlubinné uložení.
3. Ukládání – CO2 se vtláčí do horninových struktur ležících hluboko pod zemským povrchem, v hloubkách kolem jednoho kilometru a více.

Zachytávání (separace) CO2
Při separaci CO2 probíhají chemické reakce s roztoky při různých teplotách. Roztoky reagují s oxidy síry, a proto je zapotřebí nejprve spaliny odsířit. Předpokládaná účinnost separace je cca 85-95 % a náklady na zachycení CO2 jsou odhadovány na 25-60 EUR na tunu zachyceného CO2. Technologie je však nákladově efektivní pro velké bodové zdroje (elektrárny, průmyslová výroba), které mají roční produkci CO2 1 milion tun a více.

CO2

Přeprava CO2
Zachycený CO2 může být dopraven na úložiště potrubím nebo na menší vzdálenosti lodí. Doprava nákladními automobily by byla příliš nákladná.

Ukládání CO2
CO2 může být uložen v lokalitách s vhodnými geologickými podmínkami, např.:
• hluboké slané akvifery (jde o hluboko pod zemským povrchem uložené vrstvy pórovité horniny zaplněné vodou). Tyto struktury mají potenciálně největší kapacitu pro ukládání CO2)
• vytěžená ložiska uhlovodíků (ropy a zemního plynu),
• uhelné sloje nacházející se příliš hluboko na to, aby mohly být těženy,
• specifické druhy hornin, například čedič.

Ukládání CO2 může být provedeno čtyřmi způsoby:
1. do geologických formací s nepropustnou vrchní vrstvou hornin, která zabrání úniku CO2,
2. do prostor (škvír) v geologické formaci,
3. rozpouštěním ve vodě, která se nachází v geologické formaci,
4. mineralizace - rozpuštěný CO2 reaguje s okolními horninami a vytvoří se minerály.

Na světě se nachází obrovské množství potenciálních úložišť CO2 a jejich celková úložná kapacita se odhaduje až na 10 bilionů tun.

Rizika a nevýhody
Jsou definována možná rizika ukládání CO2 do podzemí:

1. CO2 může unikat v místech geologických zlomů
2. ukládání CO2 pod vysokým tlakem může způsobit pohyby hlubinných vod či mikrozemětřesení
3. rozpouštění CO2 může snížit pH a tak rozpouštět některé minerály.

Nevýhodou technologie CCS je zvýšení nákladů na výrobu elektrické energie až o 150 %, nevyjasněné financování, nedůvěra ze strany veřejnosti a také neexistující mezinárodní úmluvy o využití CCS.

CCS ve světě
Na světě je v provozu nebo se připravuje celkem 22 velkých projektů CCS. Tři z nich jsou z oblasti elektroenergetiky, zbylých 19 pak představují aplikace průmyslové:

• 10 projektů v oblasti úpravy zemního plynu,
• 3 projekty v oblasti výroby hnojiv,
• 3 projekty výroby vodíku nebo rafinace ropy,
• 1 projekt výroby etanolu (chemická výroba),
• 1 projekt výroby syntetického zemního plynu (syngasu),
• 1 projekt výroby železa a oceli.

CCS v České republice
V legislativě ČR je ukládání CO2 již zahrnuto v zákoně č. 85/2012 Sb., o ukládání CO2 do přírodních horninových struktur, avšak Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nepovolí ukládání pod povrch do roku 2020. Čeští geologové několik let zkoumají lokality, kde by se technologie na zachytávání a ukládání mohla uplatnit. Česká geologická služba už vytipovala lokality na našem území. Jde o pás hluboko uložených, prvohorních usazenin táhnoucí se od Žatce až do Podkrkonoší a v pásu karpatské předhlubně na východní Moravě. Předběžný odhad úložné kapacity je zhruba 850 milionů tun CO2.

CO2

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.geology.cz/extranet/vav/environmentalni-technologie/ukladani-co2
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ccs_cs.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-85
http://odpady-online.cz/ukladani-oxidu-uhliciteho-do-prirodnich-hornin/
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zakon-o-ukladani-oxidu-uhliciteho-se-zpresni-normu-stvrdil-zeman
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/186-nespolehejme-na-zachycovani-uhliku-ccs-klimatu-nepomuze
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zachycovani-a-ukladani-uhliku-se-v-eu-nevyplati-muze-najit-vyuziti-013282
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/boj-s-klimatickymi-zmenami-formou-zachycovani-a-ukladani-uhliku
http://www.forumochranyprirody.cz/hydrologie-raselinist-uvolnovani-uhliku-proc-zalezi-na-maloplosnych-procesech
http://www.geology.cz/extranet/vav/environmentalni-technologie/ukladani-co2
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/boj-s-klimatickymi-zmenami-formou-zachycovani-a-ukladani-uhliku
http://www.geology.cz/ccs/technologie-ccs/praxeČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf