Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!

25. června 2013

alt Poučeno historií, bylo lidstvo nuceno začít nakládat s odpadem tak, aby se nenacházel přímo v jeho bezprostřední blízkosti, a to jednak z důvodu nebezpečí šíření chorob a úporného zápachu a pak z důvodů estetických. A tak odpad, který dříve končíval pod okny v ulicích i na náměstích, byl již v 17. století vykázán na skládky, které byly tvořeny mimo město. Dlouho si lidé mysleli, že tímto způsobem mají nad odpadem vyhráno. Odpad byl odvážen na místa vzdálená od lidských obydlí, kam byl odkládán bez ladu a skladu, bez jakýchkoli pravidel, což trvalo prakticky až do nedávné doby.

Teprve před zhruba čtvrtstoletím se začaly vyspělé země intenzivně zabývat odpadovým hospodářstvím a začaly vznikat první zákony týkající se odpadů. V České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991 a o 10 let později vznikl nový zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který platí stále ještě i v současné době, byť se stále častěji hovoří o vydání zákona nového.

V tomto zákoně je mj. řada ustanovení, která vyjmenovávají řadu podmínek pro provoz skládek, ale zákon také klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. Je tento stav optimální?

Dnešní řízené skládky nevznikají tak jednoduše jako dříve. Jejich výstavbě či rozšiřování předchází složitý schvalovací proces přesně vymezený zákony č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování (tzv. IPPC), a č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, po jehož úspěšném zvládnutí může investor získat stavební povolení. Každá skládka, jako kterákoli jiná stavba, musí mít vlastní projekt, stavební povolení a musí projít kolaudací.

Provozovatel skládky může nakládat s jedním nebo i s více druhy odpadu, přičemž pro různé odpady platí různá pravidla. Mnohem přísnější pravidla pro nakládání mají nebezpečné odpady, které není možné ukládat na všechny skládky komunálního odpadu. Nebezpečný odpad může být totiž toxický, hořlavý, radioaktivní, dráždivý, výbušný, žíravý, karcinogenní... (více v našem předešlém článku zde)

Termínem nebezpečný odpad se označuje veškerý odpad, který má negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví lidí či zvířat, popř. odpad, při jehož manipulaci hrozí nějaká nebezpečí. Jeho likvidace probíhá jinými způsoby, než je tomu u komunálního odpadu. Buď jeho recyklaci provádí specializované firmy, nebo je zlikvidován v některé ze speciálních spaloven nebezpečných odpadů.

Zdálo by se, že pokud správně naložíme s nebezpečným odpadem, je vše v pořádku. Jsou však ostatní druhy odpadu, včetně komunálního, bezpečné? Je odpad z našich domácností bez rizika, když doma žádné nebezpečné látky nepřechováváme? V tuto chvíli je třeba si uvědomit, že nebezpečným odpadem jsou i. takové věci, které občas každý z nás do běžného odpadu vhodí - starý rtuťový teploměr, prošlé léky, baterie, staré lino nebo trubky z PVC, zbytky potravin či zbytky čisticích prostředků a sprejů. Kolik nebezpečného materiálu pak ale může být v jednom „popelářském“ voze a kolik se ho tak může nahromadit na skládce?

Většinou ještě před uložením na skládku prochází komunální odpad separačními a třídicími linkami, ke slovu se zde dostávají různé technologie i lidská síla, které mají za úkol z něj odstranit to, co tam nepatří. Ale ani tak není ani zdaleka zaručeno, že se na skládku dostane jen bezpečný odpad. Úplně všechno prakticky vytřídit nedokáže ani správná technologie.

Řízené skládky přitom nejsou jen obyčejnou horou odpadu. Jsou zakládány na místech s hůře propustným podložím a jejich základem je dokonalá izolace od podloží, tvořená obvykle drenáží, minerálním těsněním, folií, geotextilíí a štěrkovou vrstvou. Teprve na takovou důkladnou izolaci je možné začít ukládat odpad. Ten se musí rovnoměrně rozhrnovat a řádně hutnit pomocí těžkých kompaktorů, vážících až 30 tun, aby odpad zabíral co nejméně místa. Součástí skládky jsou čističky odpadních vod pro čištění nebo alespoň předčištění skládkových vod, tj. vod vyluhovaných z odpadu.

alt

Uvolňující se skládkový plyn, který je až ze 75 % tvořen metanem, se buď přes odvětrávací studny volně vypouští do ovzduší nebo jímá a dále využívá k výrobě elektřiny, většinou pro ostatní objekty v areálu skládky. Pokud by tento plyn nebyl odčerpáván, mohlo by dojít k vytvoření výbušné směsi se vzduchem a k výbuchu i ve vzdálenosti několika set metrů od tělesa skládky, významná je i prevence proti znečišťování ovzduší.

Po naplnění kapacity skládky dochází k její rekultivaci. Ani rekultivace není jednoduchá záležitost, ale proces stanovený projektovou dokumentací. Sestává z vyrovnávací vrstvy inertního materiálu, z těsnicí vrstvy, drenážní vrstvy a konečně z rekultivační vrstvy s konečnou úpravou ozelenění. A po dalších 30-50 let pak probíhá monitorování skládky, její odvodňování a jímání plynu, který se stále tvoří.

Jak je vidět, je skládkování náročná a zodpovědná činnost, velice složitá a komplikovaná. Řízená skládka musí být ze zákona bezpečná. Ale jak již bylo řečeno: Ne všichni jsou ukáznění a třídí vše tak jak mají, a do komunálního odpadu směřujícího na skládky se občas dostane i odpad nebezpečný, který by zde neměl být. A tento nebezpečný odpad se na skládkách hromadí. Pomalu se z něj uvolňují různé toxické látky: nejrůznější chemické látky, těžké kovy, ftaláty, polychlorované bifenyly... Nikdo nedokáže dopředu odhadnout reakce, které mohou probíhat v průběhu let ať již na povrchu skládky nebo pod povrchem zaizolované uzavřené skládky. Jaká časovaná bomba na nás čeká?

Jen čas prověří, kdy tato ekologická bomba může vybuchnout. Třeba za dlouhá desetiletí, třeba nikdy. Skládka se zrekultivuje a zazelená. Málokdo by chtěl žít na dohled skládky, byť i té zrekultivované. Stejně tak si lidé na skládky stěžují. Ale proč? Na skládky se „jen“ hromadí to, co my jsme vytvořili. A vytváříme stále více, protože chceme stále více. Skládky jsou jen zrcadlem našeho způsobu života. Není možné to nějak změnit?

Autorky článku: Bc. Dana Kovaříková a Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf