Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekologická újma – na koho se vztahuje a jaké jsou nové požadavky od roku 2013?

1. listopadu 2012

Jedním z významných termínů v životním prostředí, který je často předmětem diskuzí, je ekologická újma. Její původní definice je ukotvena již v zákonu o životním prostředí 17/1992 Sb. Ekologická újma a povinnosti jejímu předcházení jsou uloženy samostatným zákonem č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Co je ekologická újma?
Pro účely tohoto zákona se rozumí ekologickou újmou nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na:
1. chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích,
2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

Kdo má povinnosti a kdo má výjimky?
Povinnost předcházet vzniku ekologické újmy mají provozovatelé takových činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona 167/2008 Sb. Jejich povinností je nejen zajišťovat preventivní opatření (při bezprostřední hrozbě vzniku újmy), ale při vzniklé ekologické újmě také nápravná opatření.

Rizikové provozní činnosti mohou být:
provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení; provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních; čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních; zacházení se závadnými látkami; nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky apod.
Například se jedná o podniky chemického průmyslu, zpracovatelského průmyslu, kovovýrobny, galvanizovny, slévárny, společnosti nakládající s odpadem, čističky odpadních vod a veškeré podniky operující s nebezpečnými chemickými látkami.

Provozovatel je zároveň povinen hodnotit rizika ekologické újmy a vytvářet dostatečné finanční zajištění preventivních i nápravných opatření. Účinnost finančního zajištění těchto opatření se vztahuje k začátku dalšího roku (k 1. 1. 2013). Způsoby hodnocení rizik a finanční zajištění je stanoveno nařízením vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Náležitosti k hodnocení rizik jsou uvedeny v příloze 1 k tomuto nařízení.

Hodnocení rizik - obecně
Hodnocení rizik ekologické újmy musí provádět příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činností. Toto hodnocení je založeno na bodování jednotlivých částí, které se vztahují k vybraným činnostem, umístění množství chemických látek a závadných látek, nebo na základě vzdálenosti od zranitelných oblastí, ptačích oblastí či významnosti nejbližšího vodního toku. Systém hodnocení rizik je rozlišen na dva základní stupně: základní hodnocení rizik a podrobné hodnocení rizik. Základní hodnocení rizika zpracovávají všichni příslušní provozovatelé. Podrobné hodnocení rizika pak zpracovávají pouze ti, kteří přesáhli dle základního hodnocení rizika limit 50 bodů a mají tak vyšší expozici rizika.

Pokud však je provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14 000 (nebo zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace), provádí pouze základní hodnocení rizika.

Výjimku zaujímá takový provozovatel, který zachází se závadnými látkami, nebezpečnými závadnými látkami, nebo zvlášť nebezpečnými závadnými podle vodního zákona (254/2001 Sb.) v celkovém množství, které nedosahuje limitů stanovených stanovených v části B přílohy 1 k tomuto nařízení a neprovádí tak hodnocení rizik podle tohoto nařízení.

Hodnocení rizik – základní
Příslušný provozovatel je povinen v základním hodnocení rizik uvést:
• Souhrn základních informací o provozovateli a místě provozní činnosti (pro které se hodnocení rizika provádí).
• Identifikaci a popis provozních činností, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu.
• Popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti.
• Předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků.
• Informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě.
• Celkový počet dosažených bodů (náležitosti jsou uvedeny v příloze 1 k nařízení 295/2011 Sb.).

Hodnocení rizik – podrobné
Provozovatel uvede:
• Souhrn základních informací o provozovateli a místě provozní činnosti (pro které se hodnocení rizika provádí).
• Vyhodnocený celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika,
• Identifikaci a popis provozních činností, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu.
• Popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti.
• Předpokládané situace vzniku havarijních stavů jiných událostí, které mohou způsobit ekologickou újmu, odhad jejich četnosti a velikosti ekologické újmy,
• Návrh způsobů na odstranění havarijních stavů, které mohou být vyhodnoceny jako ekologická újma (náležitosti jsou uvedeny v příloze 2 k nařízení 295/2011 Sb.).

Přílohu č. 1 a 2 nažízení vlády č. 295/2011 Sb. - náležitosti hodnocení základního i podrobného hodnocení rizik naleznete zde:

Finanční zajištění pro preventivní a nápravná opatření
Každý provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č.1 k zákonu 167/2008 Sb., je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů. Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti. Bez zabezpečení finančního zajištění podle tohoto zákona nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č.1 k tomuto zákonu.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 000 000 Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.

Kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění jsou:
• doklad o zabezpečení finančního zajištění,
• výše finančního zajištění s ohledem na vyhodnocené riziko ekologické újmy,
• typy ekologické újmy, které jsou finančně zajištěny
• existence omezení ve finančním zajištění neslučitelná s vyhodnoceným rizikem.

Kdo kontroluje a eviduje ekologickou újmu?
Státní správu vykonávají příslušné orgány, kterými jsou:
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Česká inspekce životního prostředí
c) správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí,
d) Ministerstvo obrany,
e) Ministerstvo zdravotnictví,
f) krajské hygienické stanice,
g) újezdní úřady.

Jak usnadnit administrativní zátěž?
Pro usnadnění administrativní zátěže spojené s hodnocením nabízí webový portál www.tretiruka.cz, zpoplatněný speciální interaktivní formulář k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy. Zároveň existuje i velké množství kurzů a seminářů týkající se dané problematiky, které byste mohli absolvovat (např. zde: www.ohkcv.cz).
Výhody formuláře:
• snadná práce v excelovském prostředí
• samostatný formulář pro každou činnost obsahující pouze hodnocené položky
• přímé hypertextové odkazy na online mapy s údaji potřebnými k hodnocení
• vložené komentáře s nápovědou k vyplnění
Více o formuláři naleznete zde: www.tretiruka.cz

Shrnutí
Od 1.1.2013 začne platit (dle §14 odst.1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013) povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů, tedy finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření.
Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

Autor článku:
Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Zdroje:
• Zákon č. 167/2008 Sb.
• Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy (pdf)
• http://www.env.cz/
• http://www.enviweb.cz
• http://www.mzp.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf