Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Má skládka energii?

31. července 2012

V minulých článcích našeho seriálu o odpadech bylo několikrát nastíněno řešení problematické situace v nakládání s komunálními odpady v podobě zvýšení jejich energetického využívání k výrobě tepla a elektřiny. Energetické využití KO v sobě ale také nese možnost úspory fosilních paliv, která se k výrobě elektřiny a tepla používají nyní. Odhaduje se, že průměrná výhřevnost komunálního odpadu (běžně vytříděného) je 9,1 MJ/kg1. Kolik energie tak leží bez užitku na skládkách?

Výhřevnost odpadu
Výhřevnost KO je dána především jeho složením. Vyšší výhřevnost KO dodává přítomnost plastů, dřevěného odpadu, ale i papír. Odpad biologického původu výhřevnost snižuje (viz Tab. 1). Tyto složky lze ale jednoduše přímo v domácnosti třídit a upřednostňuje se u nich materiálové využití. Pro energetické využití tak připadají v úvahu především směsný KO a objemný odpad, které dnes tvoří podstatnou část KO končícího na skládkách.


Hodnoty výhřevnosti KO se z různých zdrojů liší. Je možné se setkat s čísly od 5,9 2 do 10,7 MJ/kg3. Pro objemný odpad byla spočítána výhřevnost zvlášť, a to 19 MJ/kg3. Výhřevnost tohoto odpadu podstatně zvyšuje přítomnost dřeva (nábytek, větve) a plastů (rozměrné obaly, textil, koberce, obuv). Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) ale nejsou konstruována na tak vysoce výhřevný materiál, a proto se objemný odpad nejdříve drtí a poté velmi pečlivě promíchává s ostatním odpadem.

Množství KO ukládaného na skládky
K tomu, abychom zjistili, kolik energie je bez užitku na skládkách, potřebujeme údaje o sládkovaných odpadech. V letech 2002-2010 to byly v Ústeckém kraji statisíce tun KO ročně (viz Tab. 2)4.


Množství energie na skládkách
Prostým výpočtem nyní můžeme zjistit kolik energie je každým rokem ukládáno na skládky. Pro výhřevnost KO vezmeme v úvahu hodnotu 9,1 MJ/kg. V roce 2010 tak bylo uloženo na skládky více než 3 tis. TJ energie. Obdobně tomu bylo i v letech předešlých. Výhřevnost KO se blíží výhřevnosti hnědého uhlí (viz Tab. 3)2, část tepla a elektřiny vyrobeného z uhlí by tak mohla být nahrazena právě energií z odpadu. Zmiňované 3 tis. TJ v sobě obsahuje např. více než 200 tis. t hnědého uhlí, 120 tis. t černého uhlí nebo více než 1 mil. m3 zemního plynu.Další zajímavé přepočty výhřevnosti paliv naleznete zde.

Úspory neobnovitelných zdrojů v praxi
Spalovna v Brně5 uvádí, že v roce 2006 se díky výrobě tepla z KO podařilo ušetřit více než 24 mil. m3 zemního plynu nebo 31 tis. t černého koksovatelného uhlí a nebo 21 tis. t topného oleje. Z 89 tis t KO dodalo zařízení 711 TJ tepla.
ZEVO Malešice6 uvádí údaje o tom, že ročně zpracovaných 210 tis. t KO odpovídá 130 tis. t hnědého uhlí nebo 80 tis. t uhlí černého. Zařízení dodá 1 200 TJ tepla 25 tis. domácnostem.
Obdobné údaje uvádí též spalovna v Liberci7. Zpracováním více než 93 tis. t KO v roce 2005 došlo k úspoře 19 tis. t mazutu nebo 22 mil. m3 zemního plynu nebo 28 tis. t černého uhlí. Zařízení dodalo 642 TJ tepla a na 6 300 MWh elektřiny do sítí.
Více spaloven KO v ČR není. Data z MBÚ nejsou dostupná, protože takové zařízení v ČR v současné době neexistuje.


Závěr
Výhřevnost KO vzrostla v ČR po r. 1990 s používáním plastů a poté klesla díky třídění plastů, především PET, a papíru3. I přes stále se zlepšující třídění KO se ve směsném KO tyto komodity stále objevují. A to ať už z důvodu laxního přístupu ke třídění či v podobě mastného a mokrého papíru nebo jako součást vícesložkových odpadů (např. dětské pleny, tuby od past a šamponů apod.). Určité procento těchto (i jiných tříditelných) materiálů se bude v KO objevovat i v budoucnu.

Energetické využití takového odpadu je tak jistě řešením environmentálně příznivějším než je pouhé uložení odpadu na skládku, kam je ročně jen v Ústeckém kraji uloženo okolo 3 tis. TJ využitelné energie.

Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
1 TZB info, Výhřevnost paliv
2 ŠVEC, Jiří. Ekonomické souvislosti likvidace odpadů [online]. 2009 [cit. 2012-06-05]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Milan Viturka.
3 Benešová et al.: Základní charakteristiky komunálních odpadů
4 Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje ze rok 2010
5 SAKO Brno, a.s.: Úspora nerostných surovin
6 Pražské služby a.s.: Energetické využívání odpadů
7 Termizo a.s.: Úspora neobnovitelných zdrojů

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf