Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Eroze půdy

23. července 2018

půdaV České republice je zhruba polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí a desetina větrnou erozí. Za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem je nevhodné hospodaření, zejména intenzivní zemědělská činnost.

Eroze půdy je přírodní jev, při němž je půda odstraňována smyvem nebo odvátím větrem a přemísťována do jiných poloh, kde vznikají nánosy, náplavy a navátiny. Tento proces nelze zcela zastavit, je možné jej výrazně omezit. Rozlišujeme erozi přirozenou a umělou (zrychlenou).

K přirozené erozi dochází v přírodě naprosto normálně a kontinuálně, nejde s ní prakticky nijak bojovat. Naproti tomu stojí tzv. umělá neboli zrychlená eroze, která je výsledkem špatného lidského zacházení nebo hospodaření s půdou. K zničení půdy dochází především rozrušením a transportem půdy, větrná a vodní eroze, sesuvy a jiné destrukční procesy. Na znehodnocení i zničení půdy člověkem se podílejí především následující činnosti: chemizace, fyz. destrukce, urbanizace, likvidace odpadu.

půdaRočně je v našem klimatickém pásmu erozí odnesena 0,5 mm silná vrstva půdy (tj. 1 cm půdy za 20 let). Pro představu v našich klimatických podmínkách se vytvoří 1 cm půdy v průměru za 100 let. Tvorba celého půdního profilu pak trvá přibližně 1 000 let. Rozmezí rychlosti eroze je široké, záleží na vegetaci, způsobu obdělávání půdy, sklonu a délce svahů, klimatu, složení půdy a vlivu člověka. Během povodní však může být odneseno za jeden den tolik půdy, jako normálními pochody za rok.

Druhy eroze
V přírodě můžeme najít několik erozních činitelů, které způsobují různé druhy eroze: vodní, větrnou, sněhovou, ledovcovou, zemní a antropogenní. Všechny druhy eroze se mohou vyskytovat samostatně, nebo v kombinaci. Půdy v ČR jsou nejvíce ohroženy vodní erozí, jež má za následek degradaci půd.

Vodní eroze je vyvolána kinetickou energií dešťových kapek dopadajících na půdní povrch a mechanickou silou povrchově stékající vody. Povrchový odtok vzniká z přívalových nebo dlouhotrvajících srážek, ze sněhových vod při jarním tání. Během jedné erozní události může být spláchnuto až několik cm půdy a dojít tak k její nenávratné ztrátě.

půdaDíky intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti, jsou v ČR největší půdní bloky v Evropě, což průběh vodní eroze jen podporuje. Navíc byly při scelování pozemků ve velkém rušeny hydrografické a další krajinné prvky (rozorání mezí, zatravněných údolnic, polních cest, likvidace rozptýlené zeleně apod.), které zrychlenou erozi účinně omezovaly.

Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost a délka pozemku po spádnici, dále pak vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její náchylnost k erozi, přítomnost protierozních opatření a četnost výskytu přívalových srážek.

U větrné eroze dochází k rozvolňování půdních částic vlivem kinetické energie větru, působící na povrch reliéfu. Síla větrné eroze závisí na rychlosti větru a směru proudění. Příčiny vzniku větrné eroze jsou zejména nadměrná velikost pozemků s jedním druhem plodiny, chybějící větrolamy - přirozené či uměle vysazované aleje, remízky apod. Odnos půdy větrem je ovlivňován i dalšími faktory, které mají vliv na vazkost půdy a zvyšují odpor částic proti odnosu větrem, zejména se jedná o chybějící vegetační pokryv. Důležitým obranným faktorem je vysazování větrolamů a zvyšování hustoty rostlinného pokryvu osazováním pohyblivých písků na okrajích pouští.

půdaVětrná eroze patří mezi vážné degradační činitele, a to zejména na lokalitách s neúrodnějšími půdami (Polabí, jižní Morava). Závažnost spočívá ve ztrátě ornice, zhoršování fyzikálních i chemických vlastností půdy, snižování hektarových výnosů a zvyšování prašnosti prostředí.

Protierozní opatření
Snížení půdního smyvu lze dosáhnout protierozními opatřeními: organizačními, agrotechnickými a vegetačními, technickými. Protierozní ochranu je třeba realizovat jako komplexní systém, v daném území ji řešit variantně a z řešených variant zvolit variantu nejvhodnější z hlediska záboru půdy, finančních nákladů na realizaci a následný provoz protierozních opatření i z hlediska účelové stupně protierozní ochrany.

Organizační opatření zahrnují:

• návrh vhodného umístění pěstovaných plodin
• návrh pásového pěstování plodin
• návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku
• návrh vegetačních pásů mezi pozemky
• návrh záchytných travních pásů

Agrotechnická a vegetační opatření zahrnují:

• půdoochranné obdělávání
• protierozní orba
• protierozní setí kukuřice
• protierozní ochrana brambor

Technická opatření zahrnují:

• terénní urovnávky
• příkopy
• průlehy
• terasy
• ochranné hrázky
• protierozní nádrže
• protierozní cesty

půdaPodle studie Spojených národů z roku 1991 bylo už od 2. světové války 38 % plochy obhospodařovaných půd do určité míry poškozeno zemědělskými praktikami, přičemž nejvýraznější je degradace erozí. V některých zemích je eroze obrovským problémem a globálně se ztrácí 21 miliard tun půdy ročně. Například v Indii dochází k ročním ztrátám 6 miliard tun půdy, což je 4,7 miliardy tun nad tolerovatelnou úrovní. V České republice je vodní erozí ohroženo přes 40 % ploch zemědělsky obhospodařované půdy. Přírodní procesy nemohou obnovit půdu a její kvalitu rychlostí, jakou byly degradovány. Proto se musí zemědělství změnit tak, aby byla půda pro budoucnost chráněna. Zanedbání protierozní ochrany má za následek i následné škody, vyrovnávání následků erozní činnosti (asanace rýh a strží), ale i odstraňování následků ve vodním hospodářství (zanášení vodních toků, nádrží a přehrad sedimenty). Eroze způsobuje i škody na komunikacích, budovách apod.

Půda patří mezi nejcennější přírodní bohatství, jejíž základní funkcí je zajištění potravy. Je tedy nezbytné, abychom půdu využívali ohleduplně a zajistili její ochranu nejen z hlediska udržení její úrodnosti, ale také z hlediska ochrany proti degradaci a znečištění.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
Urban, J., Šarapatka, B., 2003: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, UČEBNICE PRO ŠKOLY I PRAXI 1.DÍL. Ministerstvo životního prostředí, Praha
https://is.muni.cz/th/n85fr/bakalarska_prace.pdf
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=eroze_pudy&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jak_vznika_a_kde_se_ztraci_puda&site=puda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze#Druhy_eroze
https://theses.cz/id/676uq7/RICHTR_V._Erozn_problmy_na_Vysokomtsku_a_jejich_een.pdf
http://www.cbks.cz/sbornik08b/Dufkova.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vodni-eroze-pudy/
http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vetrna-eroze-pudy/
http://eroze.sweb.cz/po.htm
http://me.vumop.cz/mapserv/ekalkulacka/prehled_opatreni.phpČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf