Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Quo vadis EVVO?

15. února 2016

EVVODo konce března 2016 předloží Ministerstvo životního prostředí k projednání vládě návrh nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016 – 2025. Jaká je jeho strategie a cíle? Co přinese nového?

Povinnost zpracovávat „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“ a předkládat jej vládě ke schválení vyplývá pro Ministerstvo životního prostředí ze zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, § 13, odstavec 3a).

V souladu se zákonem č.123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, § 13, odstavec 3c) je součástí dokumentu i oblast environmentálního poradenství. Proto je dokument koncipován jako „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství“ (dále SP EVVO a EP).

První „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ byl vládou ČR schválen v roce 2000, mezitím však došlo k zásadním proměnám ve společnosti a ve stavu životního prostředí a v oboru samotném, proto je žádoucí zohlednit současnou situaci, trendy a výzvy a program aktualizovat.

Dne 8. února 2016 proběhlo v době od 10:00-13:00 hod. na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016-2025, který zpracovávalo v období červen-prosinec 2015 více než 35 odborníků pod vedením RNDr. Jiřího Kulicha, ředitele "Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER".

Veřejného projednání se zúčastnili zástupci ministerstev, krajů, neziskových organizací a vysokých škol a také vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová.

Vize programu
Chceme společnost, která je šetrná a přátelská ke svému životnímu prostředí.

Cílová skupina
EVVOCílovou skupinou (cílovým uživatelem programu) je především veřejná správa (státní správa a samospráva na celorepublikové, krajské i místní úrovni) a odborná veřejnost (vzdělavatelév oblasti EVVO a EP, např. koordinátoři EVVO na školách, střediska ekologické výchovy, ekologické poradny, vzdělávací a výzkumné instituce zabývající se EVVO a EP, např. muzea, ZOO, botanické zahrady, knihovny, NNO a zařízení církví apod.).

SP EVVO a EP je připraven jako dlouhodobý dokument s předpokladem aktualizace v roce 2025.

Hlavní témata
Hlavními tématy pro SP EVVO a EP do roku 2025 jsou:
- příroda
- místo – město – krajina
- udržitelná spotřeba
- klima v souvislostech.


Důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou. V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální reality. SP EVVO proto mimo jiné cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě.

Strategické oblasti programu
SP EVVO a EP je uspořádán do celkem pěti strategických oblastí, z nichž čtyři se zaměřují na klíčové parametry systému a pátá na vlastní obsah EVVO a EP (témata), tak aby cílea opatření směřovaly k dosažení vize.

Publikace
Na veřejném projednání MŽP představilo novou publikaci Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech, vydanou v prosinci 2015. Na zpracování publikace se podílel Petr Daniš ze vzdělávacího centra TEREZA. Publikace je určena pedagogům, vychovatelům a veřejné správě a jejím účelem je provést 5 cíli environmentální výchovy a ukázat cesty k jejich naplnění:

1. Vztah k přírodě
2. Vztah k místu
3. Porozumění přírodě
4. Schopnost řešit problémy
5. Připravenost jednat

Mimo jiné publikace obsahuje i 7 tváří environmentální výchovy a příklady dobré praxe:

1. Ekologické výukové programy
2. Pobytové programy
3. Dlouhodobé vzdělávací programy
4. Vzdělávání učitelů
5. Volnočasové programy
6. Akce pro veřejnost
7. Ekologické poradenství

Cíle, opatření, úkoly…
EVVONavrhovaný státní program MŽP je velice ambiciózní. Na realizaci navrhovaných opatření jednotlivých strategických oblastí by se mělo podílet nejen Ministerstvo životního prostředí ale i Ministerstvo školství, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), Agentura ochrany přírody a krajiny, ústřední orgány státní správy, CENIA, Technologická agentura České republiky a Grantová agentura České republiky.

Pokud bude program schválen v navrhované podobě, tak bychom se mohli dočkat nejen zřízení trvalé Rady pro EVVO a EP při MŽP, složené ze zástupců klíčových aktérů v daných oblastech, ale také např. dostatečné personální kapacity v oblasti EVVO a EP, podpory a rozvoje středisek ekologické výchovy a ekoporaden, účasti expertů na EVVO a EP při projednávání, přípravě a naplňování národních, krajských a regionálních strategií a politik v oblasti vzdělávání, investičních programů na údržbu, opravy, rozvoj a doplnění sítě EVVO a EP, podpory výzkumu v oblasti potřebnosti EVVO a EP nebo v oblasti pedagogických a didaktických přístupů, evaluací a vývoje nových postupů EVVO a EP, podpory propojování EVVO a EP se sociální oblastí (např. práce v sociální a zdravotní sféře), vytvoření národního webu k EVVO a EP, podpory různých forem neformálního mimo školního a celoživotního vzdělávání a výchovy v přírodě od předškolních dětí přes teenagery, zájmové skupiny dospělých až po seniory, zavedení tématiky vystavěného prostředí, veřejného prostoru, architektury, urbanismu a krajinářské tvorby do EVVO, a také udělování cen ministra životního prostředí za přínos v oblasti EVVO a EP organizacím i jednotlivcům.

Ing. Milena Vágnerová
Vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
Návrh Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016-2025
Publikace Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladechČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf