Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech

28. července 2014

Foto: V. JozaVe dnech 30. června až 4. července 2014 probíhal tradiční floristický kurz České botanické společnosti (ČBS), který se tentokrát konal v Podbořanech a pořádala jej Severočeská pobočka ČBS. Kurzy se konají každoročně již od roku 1957 a jejich smyslem je rozšiřovat znalosti především o volně rostoucích a zplanělých druzích rostlin a současně doplňovat stávající informace o jejich rozšíření na území České republiky. Za Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se jej zúčastnil Ing. Vít Joza, který se podílel i na jeho přípravě.

Co jsou floristické kurzy České botanické společnosti

Jednou z mála příležitostí, jak se dobře seznámit s určováním rostlin, ale i charakteristickou květenou určitého území jsou floristické exkurze a kurzy ČBS. Jsou určeny především členům ČBS, učitelům biologie středních škol a gymnázií a studentům vysokých školy, kteří je mají jako součást studia. Na každý den je naplánováno několik exkurzních tras, z nichž každá má svého vedoucího (zpravidla profesionální botanik či vysokoškolský pedagog). Trasy vedou jak přírodními, tak i člověkem vytvořenými prostředími. K účasti se lze na většinu tras hlásit předchozí večer.

Výsledky těchto kurzů, které zahrnují veškeré nálezy cévnatých rostlin (bylin i dřevin) z oblasti kurzu, jsou vždy publikovány ve sbornících; zvlášť zajímavé nálezy jsou komentovány. Někdy bývají součástí výsledků také údaje o nálezech mechorostů a hub.

Vzhledem k tomu, že v určitém cyklu jsou pravidelně pověřovány organizací těchto kurzů jednotlivé regionální pobočky ČBS, dochází tak k vyplňování mezer ve znalosti výskytu rostlin ve všech regionech České republiky a u mnoha druhů také k zpřesňování znalostí o jejich rozšíření. (Na rozdíl od některých sousedních zemí v ČR dosud neexistuje souborné dílo, týkající se rozšíření asi 4000 druhů a poddruhů původních, zavlečených a často pěstovaných rostlin.)

Celostátní kurz 2014 v Podbořanech

Trasy, kterých bylo celkem kolem 60, byly vedeny zhruba do vzdálenosti 30 – 40 km od Podbořan, pro dopravu na lokality bylo využíváno místní linkové autobusové i vlakové dopravy, na některé exkurze byl objednán také speciální autobus. Zázemí pro kurz bylo zajištěno v prostorách Domova mládeže při Gymnáziu a SOU zemědělském v blízkosti Masarykova náměstí a autobusového a vlakového nádraží. Zde byli účastníci ubytováni, mohli chodit denně na večeře a především se účastnili každodenních setkání po exkurzích mezi 19. do 20. hodinou ve zdejší jídelně, kde byly vedoucími ve stručnosti charakterizovány trasy a výsledky jednotlivých exkurzí. Nejzajímavější nálezy byly hned demonstrovány (zpravidla šlo o vzácně se vyskytující nebo zřídka zplaňující či pěstované druhy), aby se s nimi účastníci kurzu mohli hned seznámit.

Exkurze 3. července 2014 do vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách

Foto: V. JozaNa čtvrtek 3. července 2014 byla naplánována exkurze do vrcholové části Doupovských hor v jinak nepřístupném vojenském výcvikovém prostoru Hradiště (VVP Hradiště). Díky svérázné poválečné historii je ve vojenských újezdech podstatně zachovalejší příroda než v běžně využívané krajině. Objednaný autobus nás dovezl na rozcestí místních silnic jihozápadně vrchu Hradiště. Trasa vedla celý den v blízkém okolí tohoto nejvyššího vrcholu Doupovských hor, neminuli jsme ani samotný vrchol (934 m n. m.). Během exkurze, kterou vedl doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za spolupráce botanika a místního znalce Ing. Miroslava Brouma, jsme prošli rozsáhlé mokřadní louky s mnohými ubývajícími druhy (upolín evropský, bařička bahenní, prstnatec májový, ostřice odchylná aj.), květnaté mezofilní louky s ovsířem pýřitým, bylinné lesní lemy, vrbové křoviny, podhorské bučiny s typickou květenou, mnohde však hospodářsky přeměněné na druhově chudé kulturní smrčiny. Z vodních stanovišť byly zajímavé extenzivně využívané rybníky s vegetací vodních makrofyt, např. se silně ohroženým rdestem alpinským. Nevyhýbali jsme se však ani květeně okolí cest, kde rostlo nejvíce ruderálních (rumištních) druhů. Právě na okraji místní silnice ve výšce kolem 900 m n. m. byl velmi bohatý výskyt invazního rozchodníku španělského (Sedum hispanicum), který se v posledních 20 letech intenzivně šíří po celé ČR. Pochází ze Středomoří a nejčastěji roste podél silnic, v okrasných výsadbách a na železnicích. V horách dosud roste poměrně vzácně a v prostoru VVP Hradiště se šíří pravděpodobně vlivem přesunu vojenské i lesnické techniky. Samotný vrchol Hradiště hostí dosud místy květenu nízkostébelných trávníků, z velké části však v posledních letech bohužel zarůstá expandujícími vysokými travinami a keři. Z vrcholu byl velmi dobrý výhled na Podbořanskou kotlinu, Krušné hory včetně Klínovce, Podkrušnohorskou pánev, západní část Českého středohoří, vrchovinu Džbán, Plzeňskou pahorkatinu (vysílač Krašov) a pochopitelně i převážnou část Doupovských hor. Bylo tak možno shlédnout přibližně ¼ České kotliny, což byl jedinečný zážitek.

Foto: V. Joza Kromě samotné botanické náplně exkurze jsme tento den měli mimořádnou možnost seznámit se v praxi s následky vojenské činnosti pro přírodu. Pro někoho mohlo být snad i překvapivé, že právě přítomnost pravidelných vojenských zásahů (jejich důkazy jsme v podobě terénních nerovností po výbuších na dopadových plochách, použité munice apod. potkávali po větší část dne) může být pro zachování přírodních hodnot území obzvlášť přínosná. Týká se to jednak dosud neodvodněných mokřadních luk, které na většině území ČR podlehly v 70. a 80. letech 20. století tzv. melioracím (= silnému odvodnění) a zdegradovaly, jednak přirozeně eutrofizovaných rybníků s extenzivním chovem ryb. Lesy jsou v této části vojenského újezdu Hradiště však značně těženy a mnohdy jsou přírodnímu stavu dosti vzdálené.

Exkurze 4. července 2014 do lesů v okolí Vroutku

Foto: V. JozaV pátek 4. července 2014 jsem se zúčastnil exkurze, která vedla do lesů západního okolí Vroutku v blízkosti Kružínského vrchu. Vedl ji Ing. Milan Štech, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, převážnou část zjištěných druhů zapisoval autor tohoto článku, Ing. Vít Joza. Pohybovali jsme se převážně v borových lesích, kde jsme objevili např. ohrožený parazitický hnilák smrkový, silně ohrožený hrachor různolistý, který je v tomto kraji velmi vzácný (na většině území ČR neroste), na písčinách rostoucí kostřavu drsnolistou, v lese pak plavuň pučivou, vzácný velkokvětý hvozdík lesní a četné další druhy. Zvlášť přínosný byl výklad kolegy Štecha k určování psinečků, obecně hojně rozšířenému, avšak na určování obtížnému rodu trav. K občerstvení jsme využili zrenovované studánky pod Kružínským vrchem s velmi dobrou vodou. U obce Vroutek jsme se věnovali polním plevelům a antropogenní květeně místní železniční zastávky a rumišť.

Přínosy a výsledky kurzu

Floristický kurz ČBS v Podbořanech byl z hlediska možnosti seznámení se s květenou, vegetací, krajinami této části severozápadních Čech mimořádně úspěšný. Svědčí o tom i to, že kapacita kurzu (140 osob) byla již několik měsíců před jeho zahájením zcela zaplněna, což nebývá pravidlem.

Vedle vlastního určování a zaznamenávání druhů rostlin z přírodních i antropogenních stanovišť jsme si s kolegy s různých institucí ze všech částí České republiky v průběhu obou dnů mohli vyměnit zkušenosti z praktické botaniky, péče o lokality ohrožených druhů i organizace podobných akcí a projektů, např. přípravy regionálních květen, problematiky popularizace botaniky veřejnosti a možností získávání dotací.

Kurz byl dobrou možností rozšířit jednak osobní znalost vlastních přírodnin, jednak i procvičit si didaktické schopnosti. Pro další takové akce by bylo přínosné, kdyby se oficiálně zapojily také některé národní instituce (např. botanické oddělení národního muzea nebylo zastoupeno vůbec) a kdyby trvaly déle než necelý týden. Podle předběžného odhadu organizátorů bylo odhadem zjištěno během 5 dnů kurzu asi 10 – 12 tisíc nálezových údajů k necelé tisícovce druhů rostlin Podbořanska.

Výsledky dosažené v průběhu kurzu budou publikovány ve zvláštním čísle sborníku Severočeskou přírodou, který vydává Severočeská pobočka ČBS. Další celostátní floristický kurz bude připravovat Moravskoslezská pobočka ČBS; jeho místo dosud není známo. Podrobnosti připravovaného kurzu budou zveřejněny nejpozději na začátku roku 2015 na webu České botanické společnosti.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv autoraČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf