Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 11.8.2020, 08:25
Od 8:25 do 8:55 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku, z důvodu najíždění reaktoru 1 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Geotermální energie

12. června 2018

geotermální energieGeotermální energie je nejstarší obnovitelný zdroj energie na planetě Zemi. Projevuje se erupcí sopek, výbuchy gejzírů nebo horkými prameny, v Evropě je nejvíce využívána na Islandu, ale nejen zde. Zdroje se využívají pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách nebo tepla v rodinných domech.

Zdroje geotermální energie
geotermální energiePůvodní teplo zemského jádra vzniklo při formováním naší planety. Začneme-li historií využívání termálních zdrojů, můžeme nahlédnout do starého Říma, kde využívali termální teplé vodní zdroje k lázeňským účelům. Na Islandu dnes využívají geotermální zdroje ke kompletnímu zásobování tepla pro celý ostrov. Variant odkud se bere geotermální energie je více, původcem může být teplo ze zemského jádra, rozpad radioaktivních prvků obsažených v zemské kůře (uran), fyzikálně – chemické reakce probíhající v zemské kůře, pohyb tektonických desek či energie vzniklá třením vodních mas o sebe a o pevninu.

Jak získat energii
geotermální energieV praxi je možné využívat různé technologie získávání energie ze Země. V zásadě jde o to, že voda nebo pára přenáší teplo z vnitrozemí na zemský povrch, dále pak voda z dešťových srážek proniká hluboko skrz litosférické pukliny, kde se zahřívá a vrací zpět k povrchu, kde se objevuje ve formě vroucích pramenů či gejzírů. Mezi metody získávání tepla patří hydro-geotermální vrty, které získávají teplo z podzemních zdrojů teplé vody. V místech, kde nejsou přítomny geotermální zdroje, využíváme zdroje z hornin. Ty je možné technologicky využít metodou horké suché horniny, tzv. Hot Dry Rock a rozpraskané horké horniny Hot Fractured Rock. Schopnost hornin vést teplo závisí na jejich struktuře a složení, např. velmi dobrým tepelným vodičem je křemen, naopak jílovité minerály mají vodivost tepla nízkou. Získané teplo se následně využívá pro vytápění i k výrobě elektrické energie, a to prostřednictvím geotermálních elektráren, kdy je tepelná pára, získaná z ohřevu vody vedena přes horninu a přeměňována na elektrickou energii.

Hloubka vrtů
Samotné vrty jsou realizovány do hloubky 1–6 km pod zemský povrch, kde teplota hornin dosahuje 100 až 180 °C, technologie při hloubení je podobná jako vrty pro ropu a zemní plyn.

Geotermální energie v ČR
Problémem získávání této energie v České republice je ten, že některé vhodné oblasti se nachází na úbočích hor s členitým a špatně dostupným terénem. Jedinou použitelnou metodou v oblasti získávání této energie je tzv. hot dry rock (horké suché horniny), kdy se využívá teplo, vytvořené v podzemních suchých horninách. Jedná se o to, že jedním vrtem se k horké suché hornině v hloubce zhruba pět kilometrů přivede studená voda a následné dva boční vrty umožní ohřáté vodě vycestovat nazpět. Tento zdroj pohání turbínu generátoru a po ochlazení vody se vrací prvním vrtem zpět do země. Jako vedlejší produkt při výrobě elektrické energie vzniká teplo, které lze následně využít např. k vytápění bytů. Nejvyšší hodnoty tzv. tepelného toku, jež jsou typické pro naleziště geotermální energie, nalezneme v lokalitách severozápadních Čech, v oblasti Krušných hor.

geotermální energieZáměr vybudovat první geotermální elektrárnu zvažují v Litoměřicích v rámci projektu budování energetické soběstačnosti města Litoměřic. Jelikož ani v zahraničí není s typem získávání energie „hot dry rock“ příliš velká zkušenost, Litoměřice se tak stanou jediným městem v České republice, které bude mít povolen zvláštní zásah do zemské kůry a ve spolupráci s vědeckým střediskem, na jehož vzniku se podílí i Univerzita Karlova, by se měli stát Centrem výzkumu geotermální energie v celé Evropě. Ústí nad Labem například využívá geotermální energii k vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady.

Geotermální energie v rodinných domech
Při instalaci tepelných čerpadel využívajících obnovitelných zdrojů k výrobě tepla v rodinných domech je také nutnost budovat vrty do Země. Zemní vrty je možné vytvářet pod základovou deskou domu nebo na pozemcích příslušejících k domu do hloubky 2–3 m.

geotermální energiePři realizaci zemního vrtu je potřeba počítat s vysokými náklady na realizaci a nutností mít stavební povolení. Před instalací tepelného čerpadla je nutné zjistit, zda se v místě případného umístění nacházejí vhodné geologické podmínky. Výhodou využívání této technologie je udržitelnost zdroje i za nízkých venkovních podmínek a malé nároky na prostor. Tento systém získávání energie slouží jak k vytváření tepla a ohřevu rodinného domu, tak i k ochlazení prostor v letních měsících.

Další využití
Mezi další možnosti využití geotermální energie můžeme zařadit pasterizaci mléka, použití v procesech výroby papíru, sušení dřeva či vlny nebo možnost použití vody v bazénech na plavání nebo k pěstování ovoce a zeleniny. Horké prameny jsou využívány k léčení.

Výhody a nevýhody
geotermální energieMezi výhody využívání energie v geotermálních elektrárnách spadají nízké vlivy na životní prostředí, jelikož tento druh získávání energie po sobě nezanechává téměř žádnou ekologickou stopu, dále není zpracovávání energie závislé na dodávkách, ale zdroj je stále dostupný po desítky let. Dalšími výhodami je bezproblémový provoz a stálost výkonu. Nevýhodou jsou nákladné investice do realizace, nejisté nalezení potřebné lokality a možnost vzniku zemětřesení vzniklých na základě vytvořených vrtů. Dále může být problémem fakt, že podzemní voda je silně mineralizovaná, což má za následek zanášení systému potrubí a nutnost častého čištění celého systému.

Výhled do budoucna
V nitru Země je velký dostatek geotermální energie, pro nás je však dostupná pouze svrchní vrstva zemské kůry. Podle odhadů je v nejsvrchnější tříkilometrové vrstvě zemské kůry tolik tepla, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na 100 000 let.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf