Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování

22. prosince 2011

Monitorovací skupina mimořádné spalovací zkoušky GEOBALU 4 Monitorovací skupina mimořádné spalovací zkoušky GEOBALU 4, jejímž členem je i Ekologické centrum Most, se sešla v plném počtu ve středu 21.12.2011 v 09:00 hod. v sídle společnosti Lafarge Cement. Všichni byli zvědavi na výsledky autorizovaného měření emisí, které probíhalo ve dnech 22.-23.11.2011 v průběhu spoluspalování GEOBALU 4 s ostatním palivem, jež běžně společnost Lafarge Cement spaluje. V průběhu spalovací zkoušky byly měřeny emise TZL (tuhé znečišťující látky), TOC (celkový organický uhlík), CO, SO2, NOx , dále emise těžkých kovů Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg a HCl, HF, PAH, PCB, PCDD a PCDF.

Areál společnosti Lafarge Cement GEOBAL 4 byl přidáván do palivového mixu v dávkování 3t/hod, což je 10-15 % z celkového množství paliva. Složení palivového mixu odpovídalo standardním podmínkám, za kterých by se měl GEOBAL 4 v budoucnu spoluspalovat. Po ukončení mimořádné spalovací zkoušky a měření emisí již opět GEOBAL 4 spoluspalován nebyl.

Výsledky měření emisí

Zástupci autorizované laboratoře CS PROEKOS spol.s r.o., která měření emisí realizovala, podrobně prošli a prezentovali průběh a výsledky měření emisí a vše shrnuli s tím, že:
„Všechny emise měřené dle platné legislativy byly pod limity, v řadě případů s velikou rezervou“.
Výsledky byly prezentovány jak v tabulkové, tak i grafické formě. Grafické porovnání plnění emisního limitu pro každou měřenou znečišťující látku je uvedeno v grafu.

Areál společnosti Lafarge Cement Areál společnosti Lafarge Cement

Byly také prezentovány výsledky granulometrického rozložení velikosti tuhých znečišťujících látek; frakce PM20 tvořily 98,86 % hmotnostních, částice PM10 tvořily 93,67 % hmotnostních, částice PM2,5 tvořily 77,46 % hmotnostních a částice PM1 tvořily 27,94 % hmotnostních, z čehož vyplývá , že největší podíl tuhých znečišťujících látek činí z hlediska velikosti jemné částice do velikosti 2,5 µm.

Účastnící jednání obdrželi příslib ze strany společnosti Lafarge Cement, že výsledky mimořádné spalovací zkoušky budou uveřejněny na webu společnosti.

Po ukončení každoročních zimních oprav, tj. přelom února a března 2012, kdy bude provedena i komplexní rekonstrukce elektrofiltru ( od které je očekáváno další zvýšení jeho účinnosti a snížení emisí prachu), budou zveřejněny na webu společnosti Lafarge Cement i výsledky kontinuálního měření emisí.

Areál společnosti Lafarge Cement Areál společnosti Lafarge Cement

Ve stejné době bude zahájeno i spoluspalování GEOBALU 4.

Závěrečné shrnutí

Po cca 3hodinovém jednání a diskusi provedl generální ředitel společnosti Lafarge Cement Ivan Mareš závěrečné shrnutí :

1. Cementárna není spalovna. Je to závod na výrobu cementu.
2. Jedním z řady používaných paliv při výrobě slinku jsou i ropné zbytky, mezi něž GEOBAL 4 patří. Platné integrované povolení stanovuje jeho maximální hodinové dávkování. Předpokládáme, že nepřesáhne 20 % z celkového objemu paliva.
3. Monitorovací skupina potvrzuje, že vlastní měření i interpretace jeho výsledků proběhlo korektně a objektivně.
4. Kontrolní měření prokázalo, že všechny naměřené hodnoty byly pod úrovní zákonem stanovených limitů.

Areál společnosti Lafarge Cement Areál společnosti Lafarge Cement

Monitorování událostí souvisejících s kaly ve formě odkazů naleznete ZDE.

Areál společnosti Lafarge Cement Areál společnosti Lafarge Cement


Výsledky měření emisí - Výsledky měření emisí PCDD/PCDF, PCB, PAH, kovů, HCl a HF

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Ing. Milena Vágnerová
Vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.