Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).GIS Day

2. listopadu 2017

GISŽe jste nikdy neslyšeli zkratku GIS natož GIS Day? Následující článek se vám bude snažit vysvětlit, co to GIS znamená a kde se s ním setkáváme a v čem nám může pomoci. Z hlediska ochrany přírody je podstatné, že GIS zprostředkovává mnohostranný a multidisciplinární pohled na krajinu a její problémy. Umožňují ji tím zkoumat v širších souvislostech a snadněji hledat či definovat příčiny jejího ohrožení.

GISGIS neboli Geografický Informační Systém (anglicky Geographic Information System) je jednou z disciplín geoinformatiky - relativně mladého, ale rychle se rozvíjejícího vědeckého oboru. Oba tyto termíny (GIS a geoinformatika) bývají často zaměňovány a také používány ve shodném nebo podobném významu. Jejich společným předmětem je totiž zkoumání geografických jevů s využitím informačních technologií. GIS umožňuje sběr a správu prostorových dat neboli geodat, poskytuje nástroje pro jejich analýzu a pro grafickou prezentaci výsledných prostorových modelů zájmového území. Vstupní data se ukládají do prostorové databáze (geodatabáze), která umožňuje aplikaci prostorových dotazů, případně provádění složitých analýz v interakci s GIS softwarem. Výstupem může být mapa (a to jak digitální, tak i klasická papírová), trojrozměrný model území, případně dynamická animace konkrétního jevu. GIS se také drží trendu prezentace dat v prostředí internetu - jsou spravovány mapové servery pro publikaci mapových služeb (tzv. WMS služeb, Web Map Services) a vyvíjejí se webové mapové aplikace.

GISPomocí GIS může uživatel zobrazovat vztahy, procesy, vzorce a trendy z map, glóbů, zpráv a grafů. Od mapování lesních požárů k hledání nejvhodnějšího umístění kavárny. GIS pomáhá lidem vidět, jak svět pracuje a mění se.

Kde GISy využíváme?
V současné době nachází GIS velmi široké pole uplatnění, a to jak v organizacích státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru. Konkrétně se jedná například o tyto oblasti využití:

- Státní správa a samospráva
- Územní rozhodování a regionální rozvoj - tvorba územních plánů, územně analytických podkladů, koncepcí strategického rozvoje
- Krizové řízení - management složek integrovaného záchranného sboru (ISZ ČR) při krizové sitauci, zpracování krizových plánů (např. povodňové plány).
- Evidence majetku, parcel, nemovitostí
- Specializované státní instituce - modelování přírodních i socioekonomických jevů (např. analýzy migrace obyvatelstva, sestavení registru biotopů, modelování svahových pohybů nebo odtoku srážek)
- Cestovní ruch - zviditelnění území pro turisty
- Soukromý sektor
- Řízení energetických a vodohospodářských soustav - síťové analýzy, návrh místa výstavby větrných elektráren
- Správa inženýrských sítí
- Navigační systémy a podklady
- Kartografie - mapové výstupy – turistické mapy, cyklomapy, automapy, atlasy, atd.
- Architektura, stavebnictví - vizualizace modelů budov, zasazení do krajiny

GIS a životní prostředí
GISOchrana životního prostředí je jedním z mnoha oborů, které využívají geografických informačních systémů, avšak dá se považovat za jednu z nejdůležitějších. Slouží například k inventarizaci přírodních zdrojů, zvířecích a rostlinných druhů, k modelování přírodních procesů, jakými jsou eroze půdy nebo povodně a k monitorování nebezpečných látek v ovzduší, vodě a půdě.

Praktickým příkladem využití GIS, je např. výstavba větrných elektráren ve větrném parku Kunovice-Police. Aby byla stavba těchto elektráren povolena, musí být vytvořeny odborné posudky, jako jsou mapa větrného parku, krajinný ráz nebo stav územní ochrany přírody. Tyto mapy se tvoří pro potřebu zjistit, jestli stavba změní krajinný ráz přírody (tj. odkud bude vidět), zda stavba nezasahuje do přírodních parků, chráněných území přírody, chráněných krajinných oblastí, územního systému ekologické stability nebo do Natury 2000. Až po vytvoření všech těchto map může být stavba povolena. GIS slouží i jako evidenční nástroj např. mapování biotopů v ČR, zakreslování nově nalezených chráněných druhů zvířat či rostlin atd.

Co je GIS Day?
GISGIS Day neboli v češtině Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci.
Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování událostí, jako jsou např. dny otevřených dveří, workshopy, komunitní výstavy, veletrhy pracovních příležitostí, školní akce a mapové projekty. GIS Day je úspěšný díky tvrdé práci a odhodlání uživatelů GIS po celém světě, kteří vidí důležitost ve sdílení jejich znalostí GIS s ostatními lidmi na planetě. V České republice tradici této akce založila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v roce 2006 se jednalo pouze o akci třídenní, postupně se tato aktivita rozrostla na celotýdenní událost (s názvem Týden geografie), do níž byl implementován také GIS Day a další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol. Dny geografie se konají každoročně po celé České republice ve 3. či 4. listopadovém týdnu.

Seznam akcí v roce 2017 naleznete zde: zde.

Zapojit se se svým programem mohou nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace aj. Česká geografická společnost si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografických výzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť a tím poukázat na význam geografie v moderní společnosti.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.gisday.cz/o-gisday
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/11/co-je-gis#.WCsyHNThCt8
http://old.gisday.cz/o-gisday
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/11/co-je-gis#.WemrwGi0PIV
http://www.dnygeografie.cz/o-dnech-geografieČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf