Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hodiny moderní chemie o životním prostředí

16. října 2015

chemieV rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší, který je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje, hrazeno z dotace č. 15/SML0773, proběhly ve čtvrtek 15. října v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí čtyři Hodiny moderní chemie s tématem životního prostředí. Hodiny moderní chemie zorganizovalo pro celkem 94 žáků a studentů a 5 jejich pedagogů Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) ve spolupráci se společností UNIPETROL a.s. a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT).

Na sklonku srpna, tedy před zahájením nového školního roku, rozeslalo ECM nabídku realizaci čtyř bezplatných Hodin moderní chemie (Hodina) na téma životního prostředí se zaměřením na ovzduší na školy v Ústeckém kraji. Během pár dní byly všechny Hodiny obsazeny a ještě se hlásilo plno náhradníků. Bylo zjevné, že o tento způsob výuky a její zaměření je mezi pedagogy základních i středních škol velký zájem.

Co je to Hodina moderní chemie

Jedná se o projekt VŠCHT Praha jehož cílem je popularizovat chemii a moderní chemické obory, a tím přiblížit chemii studentům středních a základních škol. Lektoři z VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Jak proběhly Hodiny v ECM

Ve spolupráci s pedagogy a VŠCHT byl zpracován harmonogram, dle kterého byla první Hodina zahájena v 09:00, další pak v 10:15, 11:15 a poslední 11:15 hod. Na první Hodinu přijeli žáci 8. třídy ZŠ a SŠ Meziboří, na druhou žáci 8. a 9. třídy ze ZŠ až z Peruce, na další pak studenti 2. ročníku SPŠ a SOŠGS v Mostě a jako poslední to bylo studenti 1. ročníku ze stejné školy.

Odpady

chemieLektoři VŠCHT Ing. Jiří Kratochvíla a Bc. Pavel Janda zahájili svou Hodinu informací, že si byli koupit svačinu a prezentací jednotlivých součástí této svačiny – pití ve skleněné lahvi, salát v plastovém obalu, fazole v plechovce. To vše si přinesli v igelitové tašce. Obrátili se na studenty s dotazy, co udělat s odpady ze svačiny – kam s tím? Postupně se rozvinula diskuse na téma nejen potřebnosti třídění odpadů, ale především tipování, jak dlouho by trvalo, než by se plechovka, skleněná lahev, plastový obal a igelitová taška rozložily při odhození v přírodě. Žáci se dozvěděli, že igelitová taška by čekala na svou degradaci cca 25 let, plechovka cca 50 let, plastový obal cca 80 let a skleněná láhev až 1 000 let. Poté lektoři diskutovali o možnosti náhrady igelitové tašky za tzv. biotašku, vyrobené z biodegradabilního polymeru vyrobeného z bramborového škrobu. BIO tašky a fólie jsou skutečně kompostovatelné. Znamená to, že pokud je taška či fólie vystavena vlhkému prostředí s výskytem bakterií, přirozeně začíná proces biodegradace. Fólie se nejen rozpadne, ale skutečně rozloží na látky, které přirozeně vstupují do koloběhu živin v přírodě. Výrobky tedy splňují normy pro kompostovatelnost. Diskutovalo se na téma, u kterých plastů chceme naopak, aby vydržely co nejdéle; tj. mobily, plastová okna atd.

Voda

chemieOd odpadů se lektoři přesunuli k tématu vody a jejímu způsobu čištění. Názorně žákům nejen schematicky vysvětlili princip čištění povrchové vody, ale také prakticky předvedli čiření i úpravu vody ionexy. V průběhu přípravy ukázek pokládali otázky na téma úpravy pH, chemických vzorců čiřidla. „Čiření“ – nebo „koagulace“ je jeden ze základních technologických procesů úpravy povrchové vody na vodu pitnou. Někdy se tohoto postupu užívá i při čištění vod odpadních. Při odstraňování jemných suspenzí (s velmi malými rozměry částic) je nejprve nutno dosáhnout zvětšení částic, teprve poté je lze z vody oddělit.

chemieČiření lektoři předvedli ve válci, umístěném na magnetickém míchadle, ve kterém byla upravovaná voda. Postupně přidali NaOH na úpravu pH na zásadité prostředí, poté přidali FeCl3 a organický flokulant. Válec poté sundali z míchadla a předali žákům, kteří si ho mezi sebou předávali a pozorovali, že s každým předáním dalšímu spolužákovi se nečistoty ve válci shlukují a padají na dno válce. Než se válec s upravovanou vodou vrátil k lektorům, byly veškeré nečistoty na dně válce. Lektoři sdělili žákům, že tyto nečistoty se při praktickém čištění povrchových vod odstraní filtrací.
Na koloně, naplněné katexem předvedli lektoři s pomocí roztoku skalice modré (síran měďnatý - CuSO4) žákům i vyšší stupeň čištění vody, pomocí ionexů, které je prováděno např. pro napájecí vody do kotlů v elektrárnách, kdy voda musí být demineralizována a deionizována, zbavena veškerých nečistot a příměsí, např. těžkých kovů.

Ropa

chemieLektoři nechali kolovat žákům ve vzorkovnici se surovou ropou a také produkty její destilace - naftu a benzin. Poté s žáky diskutovali o spalovacím procesu paliva v autech, množství vzduchu, potřebného pro spalování paliva, o produkci oxidu uhličitého, který pohlcuje infračervené záření a přispívá tak ke vzniku tzv. skleníkového efektu.

chemiePředvedli žákům velice názorný příklad ohřívání vzduchu, který obsahuje oxid uhličitý v porovnání se vzduchem bez zvýšeného obsahu oxidu uhličitého. Při porovnání teploty 2 uzavřených kuželových Erlenmeyerových baněk, osazených teploměrem, na které působil infrazářič, přičemž do jedné z nich byl vložen „suchý led“ (pevná forma oxidu uhličitého CO2) a jako symbol produkce CO2 ještě tři „angličáky“. Žáci si mohli názorně odečíst z teploměru teplotu v každé baňce - ta s „angličáky“ měla cca o 10 °C vyšší teplotu.

chemieJako další pokus lektoři předvedli efektním způsobem hořlavost plynů, získaných z ropy.

chemieLektoři poté požádali 1 ze žáků, aby jim pomohl s dalším experimentem a to demonstrací, jak malé množství par uhlovodíků je potřeba pro provoz spalovacího motoru. Žák držel ve výšce jednu ze dvou tyčí, ke které bylo připevněno lanko a na něm byla zavěšena PET láhev. Druhou tyč držel jeden z lektorů a další lektor nakapal do PET lahve malé množství ethanolu, k ústí lahve byla přiložena hořící špejle a PETka vystřelila několik metrů po „dráze“ lanka.

Ovzduší

chemieLektoři s žáky hovořili o smogových situacích, o škodlivosti prachových částic v ovzduší a poté prakticky předvedli využití elektrické energie pro odstranění prachových částic ze spalin v elektrárnách a teplárnách na improvizovaném elektrostatickém odlučovači. Za pomocí PET lahve, naplněné horkou vodou, do které vnesli prachové částice pomocí hořící špejle a poté natlakovali pumpičkou a uzavřeli, vysvětlili vlastnosti prachových částic, na nichž kondenzuje vodní pára. Při povolení uzávěru došlo ke snížení tlaku v PET lahvi a dosud průhledné prostředí v lahvi se zamlžilo. Ale kapky vody nekondenzovaly na stěně PET lahve, ale na prachových částicích.

Plyny

Nadšení žáků vzbudila tlaková lahev, kterou lektor postavil na stůl a připravil si balonky. Všichni očekávali, že se jedná o helium a že při nadýchání se heliem bude „legrace“, neboť nadýchání helia způsobuje dočasnou změnu hlasu směrem do výšek.

chemieLektor s nimi probral vlastnosti helia, že se jedná o bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, chemicky zcela inertní. Poté naplnil balonek plynem z lahve a dotázal se žáků, zda si stále ještě myslí, že se jedná o helium. Vhledem k tomu, že balonek naplněný plynem klesal k podlaze a nikoliv nestoupal ke stropu, žáci došli k tomu, že se bude jednat o zcela jiný plyn. Lektor se poté nadýchal plynu z balonku a promluvil. Učebnou otřásl hurónský smích, protože lektor k nim promluvil velice hlubokým hlasem a sděloval, že se jedná o fluorid sírový (SF6), což je bezbarvá, plynná, anorganická chemická látka. Má vysokou hustotu, asi 6x vyšší, než je hustota vzduchu. Podle IPCC to je skleníkový plyn.

Fluorid sírový je schopen při vdechnutí měnit hlas. Helium má nízkou molární hmotnost, asi 4 g/mol, což je nižší než vzduch, který má hmotnost (výpočtem) asi 30 g/mol. Hélium tedy zvyšuje frekvenci hlasu. Naopak fluorid sírový, který má molární hmotnost asi 146 g/mol, několikanásobně snižuje frekvenci hlasu, tedy vytváří hlubší hlas. Hluboký hlas zůstane po mnohem delší dobu než vysoký hlas u hélia, jelikož tento těžký plyn se z plic špatně dostává pryč, na rozdíl od helia, které je lehčí než vzduch.

Lektor seznámil studenty s využitím tohoto zajímavého plynu. Fluorid sírový je využíván především v elektrotechnickém průmyslu jako izolátor. Jeho využití umožňuje jednodušší konstrukci vysoko a středně napěťových spínačů. Takto vyrobené součástky jsou potom menší, tišší a s jednodušší údržbou. Využívá se i v průmyslu polovodičů jako leptadlo. Vysoká tepelná kapacita a nízká viskozita předurčuje fluorid sírový pro vysoce efektivní přenos tepelné energie. Fluorid sírový je také využíván pro svou inertnost při tavení hořčíku a hliníku.

Dusík a zmrzlina na závěr

chemieNa závěr Hodiny moderní chemie lektoři vyrobili ze smetany, moučkového cukru a kapalného dusíku (-200 °C) zmrzlinu, pro kterou si žáci mohli vybrat příchuť griotky, švestky, mandle či ořechu. Při pochutnávání si na zmrzlině žáci lektorům pokládali otázky, např. na kvalitu kohoutkové vody, jak probíhá degradace odpadů na skládkách.

Všechny čtyři Hodiny moderní chemie měly stejný scénář a uběhly žákům i studentům jako voda. Atraktivní a názornou formou se seznámili s problémy životního prostředí i ovzduší, dozvěděli se mnoho zajímavého i o možnosti studia chemie na VŠCHT.

Vzhledem k tomu, že mimo téma životního prostředí má VŠCHT připraveny ještě další Hodiny na velmi zajímavá témata, např. Přeměna energií, Potraviny pod lupou, Chemie a barvy, O výživě hravě a zdravě a dále vzhledem k velkému zájmu škol v Ústeckém kraji o tento způsob netradiční výuky chemie, bude ECM v příštím roce usilovat o další cyklus Hodin moderní chemie v prostorách učebny VÚHU a.s.

podporaAkce se uskutečnila v rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ za finanční podpory Ústeckého kraje, hrazeno z dotace č. 15/SML0773.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf