Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?

12. března 2013

V článku o „Imisním monitoringu – aneb jak se měří imise?“ se seznámíte s jedním z nejvíce skloňovaných pojmů současnosti a tím jsou imise. Dozvíte se, jak probíhá jejich měření, proč je důležité je neustále sledovat a vyhodnocovat. Seznámíte se sítí imisních stanic nejen v České republice, ale i na Slovensku.


Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky „systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ Uvedená definice je pak bez své první věty i definicí dle zákona (§ 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje kvalitu života člověka. Posuzování vývoje stavu životního prostředí vychází z průběžného monitorování jednotlivých složek životního prostředí Jednou z nejvíce sledovaných složek je ovzduší. Monitoring kvality ovzduší probíhá na základě měřicích stanic, které jsou rozmístěny po celém území České republiky a každou hodinu jsou sledovány vybrané znečišťující látky. Jedná se o tzv. imisní monitoring. Zhoršení kvality ovzduší a vyhlášení smogových situací se definuje právě na základě dat získaných z měřicích stanic při překročení prahových hodnot koncentrací ve vymezeném časovém intervalu.

Co jsou imise?
Škodliviny, které se volně rozptylují v ovzduší, ovlivňují jeho kvalitu a tím i zdraví člověka, byly pro základní hodnocení a monitorování stavu ovzduší definovány jako imise. Neméně významným pojem jsou emise, které představují unikající látky přímo z bodového zdroje znečištění, imise tak v podstatě představují emise volně rozptýlené v ovzduší, které přichází do kontaktu s různými meteorologickými jevy.

Znečištěné ovzduší
Imise pocházejí z různých zdrojů – přírodních i antropogenních (člověkem vytvořených). V posledních letech se člověk na znečištění ovzduší podílí stále více. Spalování fosilních paliv, automobilová doprava, průmysl, báňská činnost, ale i domácí topeniště mají významný vliv na zhoršování stavu ovzduší. Pro stav ovzduší jsou sledovány emise, které představují znečišťující látky měřené přímo na zdroji znečištění a imise, které se měří na imisních stanicích na jiných místech, ale převážně ve městech a okolí.

Historie ochrany čistoty ovzduší
Ochrana čistoty ovzduší na území České republiky má mnohem kratší historii než meteorologie a hydrologie. Po druhé světové válce byla hlavním cílem obnova hospodářství a péči o kvalitu ovzduší nebyla věnovaná výrazná pozornost.

50. léta
V padesátých letech 20. století se postupně rozvíjel těžký průmysl a výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří, což mělo za následek zhoršení imisní situace v regionu. V tomto období byla hlavním garantem sledování imisní situace tzv. hygienická služba. Na konci padesátých let byl zapojen do omezování znečištění ovzduší i Český hydrometeorologický ústav, a to zejména výzkumem rozptylu znečištění v ovzduší.

60. léta
V roce 1967 bylo zřízeno Ministerstvo lesního a vodního hospodářství (MLVH), v jehož kompetenci bylo zajišťování řízení kvality ovzduší, jehož činnost byla svěřena Hydrometeorologickému ústavu (HMÚ). Z hygienické služby přešla v roce 1968 do HMÚ skupina pracovníků pod vedením dr. B. Böhma. V Praze vznikl zvláštní útvar čistoty ovzduší (Laboratoř ochrany ovzduší, LOO) s regionálními pracovišti na pobočkách ústavu i s převedením správy observatoře Tušimice, která byla v roce 1966 zřízena Ústavem hygieny pro monitorování změn kvality ovzduší v podkrušnohorské oblasti v souvislosti s důlní činností a provozem velkých tepelných elektráren.

70. léta
Dle údajů OSN bylo Československo v roce 1978 na 3. místě nejvyššího zatížení SO2 v Evropě po NDR a Belgii. Pro boj s prašností jsou úspěšně zaváděny dvoustupňové odlučovače. Dochází k výraznému poškození smrkových porostů v Krkonoších a Jizerských horách. Zvyšuje výskyt alergií a onemocnění dýchacích cest u dětí.

80. léta
Znečištění ovzduší v ČR dosahuje svého maxima. Na zhoršené imisní situaci se podílí i četné inverze. V důsledku masivního poškození a odumírání lesů dochází k jejich velkoplošné těžbě. Veřejnost začíná zvyšovat zájem o vliv ovzduší na lidské zdraví a probíhají demonstrace pro čisté ovzduší. Ke zdrojům znečištění se neřadí jen tepelné elektrárny, ale i lokální topeniště, dálkový přenos škodlivin a zvyšující se doprava.

90. léta
Změna politické situace a převod ČHMÚ do působnosti nově vzniklého ministerstva životního prostředí umocnila zájem o kvalitu ovzduší. V této době vzniká na celém území ČR automatizovaná síť sledování kvality ovzduší zaměřená se zaměřením na škodliviny jako oxidu siřičitý, prach a oxidy dusíku. Významným zlomem koncem devadesátých let bylo odsíření elektráren a pokles emisí prachových částic. Postupně se pozornost zaměřila sledování jemných prachových částic PM10 a ozonu. Informační systém kvality ovzduší (ISKO) je rozvíjí od roku 1992. Protože ISKO navazuje na dřívější Imisní informační systém (IIS) obsahuje i data mnohem starší, například údaje o koncentracích oxidu siřičitého a prašného aerosolu ze stanic ČHMÚ v severních Čechách a v Praze jsou uchovány již od roku 1971.

21. století
Monitorovací síť byla počátkem první dekády tohoto století komplexně rekonstruována a doplněna o sledování dalších látek, zejména polyaromatických uhlovodíků a posupně i jemných prachových částic PM2,5. V současnosti platí nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Pro více z historie vývoj posuzování imisní situace doporučujeme dokumenty ČHMÚ - zde a zde.

Ochrana ovzduší – současnost
Kvalitu ovzduší lze sledovat pravidelně na území celé ČR prostřednictvím sítě měřicích stanic tzv. imisního monitoringu. Imise se nacházejí všude kolem nás a mohou mít škodlivý účinek nejen na zdraví lidí a stav ekosystémů. Důležité je proto provádět jejich monitoring – sledování a vyhodnocování škodlivých látek ovzduší. Znečištěné ovzduší má dle platného zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší definovány své limity pro stanovené znečišťující látky – tzv. imisní limity.
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny pro tyto znečišťující látky: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, Pb.
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace: SO2, NOx.

Kromě imisních limitů jsou v zákoně definovány i prahové (informativní, regulační a varovné) hodnoty pro vybrané znečišťující látky (jako SO2, NO2, PM10 a O3) pro které platí, pokud překročí své prahy hodnot, vyhlášení smogové situace.

Co je imisní monitoring?
Imisní monitoring v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozován Ministerstvem životního prostředí, který touto činností pověřil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ČHMÚ má povinnost sledovat průběh vývoje imisní situace. Zajišťuje tvorbu imisních map a je základním poskytovatelem dat. Data lze nalézt přímo na webových stránkách ČHMÚ, kde jsou k dispozici aktuální imisní situace (aktualizované každou hodinu), tabelární přehledy a ročenky, informace o překročení limitů pro vybrané znečišťující látky apod.
V rámci Imisního monitoringu lze analyzovat v ovzduší nejrůznější látky nejen v plynech, srážkových vodách, ale i aerosolových částicích. Vše o kvalitě ovzduší naleznete zde.

Jak se měří imise?
Základem imisního monitoringu jsou dva typy sběru dat ze stanic měřicí imise:
- AIM = automatizovaný imisní monitoring – měření koncentrací probíhá přímo (on-line)
- MIM = manuální imisní monitoring – měření koncentrací probíhá dodatečně v laboratořích ČHMÚ

Podmínky posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje prováděcí vyhláška o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (tzv. imisní vyhláška 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích). Tato vyhláška definuje podmínky pro umísťování měřicích stanic a jejich počty na území zón a aglomerací tak, aby naměřené hodnoty byly reprezentativní pro větší územní celky v rámci ČR. Informace o rozmístění a počtu měřicích stanic jsou dostupné na adrese http://www.chmi.cz.

...pokračování článku je k dispozici zde.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf