Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru

20. července 2015

EuroregionV Ekologickém centru Most pro Krušnohoří (dále jen ECM), které je součástí Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., se 18. června 2015 konalo jednání komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří (dále jen komise). Komise má, mimo jiné, významnou roli při prosazování projektu ochrany zdrojů vody v Krušnohoří (např. projekt „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ nebo „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“), v projednávání problému znečišťování ovzduší, v problematice výstavby větrných elektráren a fotovoltaiky a zasazuje se o vzájemnou objektivní informovanost. Členem komise je i vedoucí ECM Ing. Milena Vágnerová.

Program jednání
Na programu jednání byla informace o přípravě nového Programu spolupráce SN - CZ 2014 - 2020 a Fondu malých projektů a dále prezentace a projednání projektových námětů na téma výzkumu příčin pachové zátěže v Krušnohoří a spolupráce na projektu environmentálního vzdělávání obyvatel společného programového území.

Účastníci jednání
Mimo členů komise se jednání zúčastnili zástupci saské Občanské iniciativy pro čistý vzduch v Krušných horách.

Průběh jednání
V úvodu jednání byli členové komise blíže informováni o věcných i finančních podmínkách účasti v novém Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro období 2014-2020 (dále jen Program), který byl předložen 3. března 2015 Evropské komisi a který byl dne 11. června 2015 Evropskou komisí schválen v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. Program byl slavnostně vyhlášen dne 12. června 2015. Žádost o finanční podporu projektu lze podat již od 31. července 2015. Projekty přeshraniční spolupráce lze realizovat v rámci jedné ze čtyř prioritních os.
Euroregion

Byla zdůrazněna 4 zásadní kritéria pro posuzování žádosti a to:

1. Projekt společně realizují alespoň jeden český a jeden německý partner.
2. Kooperační partneři si zvolí Lead partnera (hlavního příjemce), který přebírá hlavní zodpovědnost za projekt.
3. Kooperační partneři spolupracují při přípravě, realizaci, personálním a/nebo finančním zajištění projektu.
4. Projekt má dopad v dotačním území.

Dotační území je uvedeno na následujícím obrázku:
Euroregion

Členové komise byli dále informováni o tom, co je nového v oblasti Fondu malých projektů, např. že dochází k velkému zjednodušení při podávání žádostí, nutnou podmínkou již nebude dvoustranné financování atd.

Významným bodem jednání komise byla pachová zátěž, na kterou si dlouhodobě stěžuje saská strana, a o které mimo jiné jednali dne 26. února 2015 saský státní ministr Thomas Schmidt s ministrem životního prostředí České republiky Richardem Brabcem. V průběhu jednání ministr Schmidt konstatoval: „Stížnosti obyvatel v Krušnohoří nebereme v Sasku vůbec na lehkou váhu. V uplynulých letech jsme tento problém vymezili. Hlavním zdrojem je s největší pravděpodobností průmysl v Severních Čechách. Bez našich českých sousedů ale nejsme schopni tento problém řešit.“ Ministr Brabec k tomuto sdělil: „Zjištění původce nebo původců zápachu je pro řešení situace naprosto klíčové a obě strany musí při hledání řešení tohoto problému velmi úzce spolupracovat“.

Komise konstatovala, že v roce 2014 a 2015 se ze strany saských obyvatel zvýšil počet stížností na zápach a zdravotní problémy s tím související, ale překvapivě stížnosti nejsou adresovány Ekologickému centru Most pro Krušnohoří, do jehož poslání příjem a řešení stížností spadá, ale přímo na Českou inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem. Vedoucí ECM Ing. Milena Vágnerová uvedla, že poslední stížnost byla přijata v roce 2011. Euroregion

Oblastmi stěžovatelů jsou např. Olbernhau, Seiffen, Heidersdorf, Neuhausen, Deutschneudorf, Crottendorf atd.

Na jednání komise byli přítomni zástupci občanské iniciativy „Za čistý vzduch v Krušnohoří“, která si dlouhodobě stěžuje na zápach a zdravotní problémy v důsledku znečištěného ovzduší na saské straně a která projevila zájem o spolupráci s ECM v oblasti řešení pachové zátěže.
EuroregionIng. Monika Zeman z Krajského úřadu Ústeckého kraje (zástupce ředitele pro výkon přenesené působnosti) ubezpečila zástupce saské strany a občanské iniciativy, že české straně není pachová zátěž lhostejná a že česká strana podporuje projekty na hledání příčin zápachu, pod zastřešením Ministerstva pro životní prostředí ČR. V současné době je připravována studie, kterou zadává saské ministerstvo životního prostředí a jeho partnery budou Ústecký kraj, odbor regionálního rozvoje, inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem.

Předseda komise Dr. Jiří Roth konstatoval, že dosavadní výzkumy neprokázaly překročení norem a ani neprokázaly, že podniky v průmyslové oblasti severních Čech jsou zdrojem zápachu.

EuroregionZástupci občanské iniciativy „Za čistý vzduch v Krušnohoří“ ubezpečili přítomné o svém zájmu řešit problematiku pachové zátěže seriózním způsobem a s využitím vědeckého poznání a vyslovili spokojenost s přístupem české strany k řešení problému.

EuroregionPosledním bodem programu jednání komise byla prezentace námětu společného projektu na téma environmentálního vzdělávání obyvatel společného programového území, který představila přítomným Ing. Vágnerová. Cílovou skupinou projektu by byli žáci, studenti, pedagogové, ekoporadci i veřejnost a zájmovými oblastmi pak příroda a krajina, ovzduší, hluk, světelné znečištění, voda, energie a ochrana klimatu, odpady, udržitelná domácnost a ekospotřebitelé. Ing. Vágnerová se obrátila na saské zástupce s prosbou o spolupráci při navázání kontaktu s takovým saským partnerem v příhraničí, se kterým by bylo možné na projektu spolupracovat při jeho přípravě i realizaci. Všichni přítomní byli spokojeni s věcným záměrem projektu i jeho cíli a přislíbili pomoc při vyhledání vhodného partnera či partnerů.

Závěr jednání
Komise na závěr konstatovala, že program a cíle společného jednání byly splněny.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj: Infopress č. 1/2015, str. 3-5
Foto: http://www.euroreg.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf