Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Národní přírodní rezervace Jezerka

29. června 2016

NPR JezerkaNárodní přírodní rezervace Jezerka (NPR Jezerka) se skrývá v bukových lesích mezi obcí Vysoká Pec a zámkem Jezeří, v místech, kde se Krušné hory začínají zdvihat do své mohutnosti. Skalnaté jižní svahy a výrazný zašpičatělý vrchol tvoří při pohledu z podhůří nápadnou krajinnou dominantu. Nachází se také jen několik desítek metrů od jednoho z největších povrchových hnědouhelných dolů u nás a vytváří tak kontrast mezi těžební krajinou a přirozenými porosty.

Ochrana a vegetace
NPR Jezerka byla pojmenována podle lidového označení hory Jezeří (705,5 m n. m.), jejíž vrchol je zároveň nejvyšším bodem tohoto chráněného území. NPR Jezerka byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze 130 ha. Patří k nejcennějším oblastem Krušných hor. V rezervaci je chráněn nejpřirozenější a nejzachovalejší smíšený porost na jižních svazích východní části Krušných hor, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří. Bukové porosty dosahují stáří zhruba 250 let, na vrcholu Jezeří se nachází jedna z nejvýše položených doubrav v České republice. Unikátem je velký počet druhů porostů na tak malé ploše. Najdeme tu kolem dvaceti lesních typů, např.: bučiny, doubravy, lipové javořiny, jasanové olšiny, roklinový les i maloplošně se vyskytující ostrůvky s porostem borovice lesní, břízy, jeřábu ptačího (reliktní bory) a okrajové smrkové monokultury. V nižší nadmořské výšce rostou smíšené lesy, s nadmořskou výškou se složení lesa mění převážně na bukové porosty a v nejvyšších místech pak na čisté bučiny, v některých oblastech připomínající prales. V lokalitě rostou zajímavé a vzácné druhy rostlin, např.: měsíčnice vytrvalá, oměj vlčí, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlává či medovník meduňkolistý. Zvláštností zdejší květeny je, že zde řada teplomilných rostlin překračuje horní hranici svého obvyklého rozšíření (bělozářka liliovitá a dřín obecný). Součástí NPR je rovněž Žeberská lípa, která je v současné době zřejmě nejstarším stromem na Mostecku.

Rezervace je ovlivněna provozem rozsáhlého lomu Čs. armády. Lom, ležící asi 50 m od jižní hranice rezervace a tvoří několik desítek metrů hluboký a více než 3 km široký zářez o délce více než 10 km. I když byla v předstihu učiněna příslušná opatření k zajištění stability svahu a vodohospodářských poměrů, a přes trvalý monitoring, který zajišťuje provozovatel lomu, patří tato rezervace k nejohroženějším v Ústeckém kraji.

Kdo tu žije?
NPR JezerkaLokalita je známa početným výskytem obratlovců vázaných na staré bukové porosty. V rezervaci hnízdí řada vzácných druhů ptáků - holub doupňák, krahujec obecný, plazů (zmije obecná) a obojživelníků (mlok skvrnitý). Dubové a bukové porosty hostí velké množství vzácného hmyzu, který je na tyto porosty vázaný. Je to především kovařík fialový, který patří k celoevropsky ohroženým druhům, v České republice byl jeho výskyt zaznamenán pouze na 18 lokalitách, jelikož vyžaduje specifické mikroklima. Jeho dravé larvy se vyvíjí déle než rok jen v dutinách velmi starých listnatých stromů a jejich imaga (vývojové stadium) se živí převážně bukovým listím.

NPR Jezerka Dalším zástupcem těchto druhů je roháč obecný, největší brouk v Evropě, který je nápadný svými mohutnými kusadly. Larvy se živí pouze trouchnivějícím dřevem, do kterého samička klade vajíčka. Vývoj u tohoto druhu trvá 3 – 5 let a jeho velký úbytek způsobila výsadba smrkových monokultur v Krušných horách v minulém století. Dalším zajímavým zástupcem z říše hmyzu je zlatohlávek zlatý. Zlatohlávci jsou dobří letci, kteří dovedou bleskově startovat. To proto, že létají se zavřenými krovkami a nemusí je před letem rozevírat jako ostatní brouci. Okraj krovek mají totiž vykrojený a tudíž jim zavřené krovky v pohybu nevadí.

Hmyz, který žije v mrtvém dřevě v různém stupni rozkladu, patří k nejohroženějším součástem naší přírody. V NPR Jezerka, v původních bučinách, jsou ideální podmínky pro jejich výskyt. Jsou tu především listnaté stromy různého věku, které poskytují vždy jiný stupeň rozkladu a může je tedy obývat více druhů.

Historie Jezerky
V minulosti stával na vrcholu Jezerky hrad Starý Žeberk a díky němu je hora opředena řadou pověstí. Jméno Jezerka (tehdy Seeberg) se jako označení hory (nikoliv hradu) poprvé objevuje na tzv. Kreibichově mapě žateckého kraje, která vyšla v roce 1828.

NPR Jezerka

Pozemky v NPR Jezerka patřily k panství Lobkowiczů, kteří na nedalekém ostrohu vystavěli zámek Jezeří. Lesní porosty Jezerky byly již od začátku minulého století jako ochranný les vyloučeny z běžného obhospodařování a první záznamy o něm pocházejí z počátku z počátku 19. století. V rezervaci leží i malá přehrada na Vesnickém (Lesním) potoce, postavená v letech 1902 – 1904 bývalým majitelem zámku Jezeří a okolních pozemků. Přehrada leží v nadmořské výšce asi 460 m, její povodí měří 36 km2 a kapacita nádrže je 30 000 m3. Přehrada je součástí památkově chráněného areálu zámku Jezeří.

Zámek Jezeří
NPR JezerkaAsi 2,5 km od Jezerky se nachází zámek Jezeří. Původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. V roce 1649 zámek vyhořel a byl poté v letech 1696 - 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Po stranách portálu hlavního průčelí jsou sochy Atlantů, připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. Postupující těžba uhlí v 60. letech našeho století byla také hlavní příčinou chátrání zámku, který měl být v r. 1965 dokonce zbořen. K demolici nedošlo; zámek Jezeří však byl koncem 80. let jedním z nejzdevastovanějších památkových objektů u nás. Obnova zámku probíhá postupně a dosud je zpřístupněna pouze malá část tohoto rozsáhlého objektu.

Smutný osud postihl ale zámecký park, z něhož se do dnešních dnů dochovala pouze spodní část, a to ve značně zanedbaném stavu. Původně tu byla vysazena obrovská sbírka vzácných a cizokrajných druhů dřevin (arboretum) a vystavěny stavby jako oranžérie nebo zahradnictví. O upuštění od památkové ochrany požádaly poprvé již v roce 1978 Doly V.I.Lenina. Pod tlakem stranických orgánů na Mostecku zahájilo Ministerstvo kultury v dubnu 1979 řízení směřující k likvidaci parku. Památková ochrana parku byla nakonec povolena s tím, že v budoucnu bude oporou ekologické stability celého území.

Žeberská lípa
NPR JezerkaKousek od zámku Jezeří, nedaleko Vysoké Pece na Chomutovsku, roste mohutná lípa. Přídomek žeberská získala dle zříceniny Starý Žeberk. Strom je nejstarším na Mostecku, jeho věk se odhaduje až na 900 let. Z dávných věků přežívá dodnes jako obrůstající torzo. Její stáří se odhaduje na 700 - 750 let, ale některé prameny udávají dokonce 850 i přes 900 let. V obvodu měří u země úctyhodných 7,7 m. Jako ke každému velmi starému stromu se i k této lípě váže pověst. Ta vypráví o ženě důstojníka z hradu Starý Žeberk, který ji shodil z hradeb. Žena se zranila, ale našel jí vdovec, lesník, a schoval ji do dutiny této lípy, aby ji nikdo nenašel. Oba pak spolu utekli neznámo kam.

I přes překopanou a naruby otočenou krajinu, která se pomalu vyvíjí v novou, jsou v Krušnohoří i místa, která si zachovala původní ráz. Jezerka a její "prales" jsou jedním z posledních míst, kde můžeme obdivovat staré vzrostlé stromy a z jejího vrcholu si zároveň prohlédnout krajinu.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: https://commons.wikimedia.org (Petr Kinšt, Hadonos, Whitesachem, Christian Knoch, J.F. Gaffard)

Zdroje:
GERSTMEIER, Roland. Hmyz: poznávání a určování důležitých druhů hmyzu, pavouků, korýšů, stonožek a mnohonožek střední Evropy. Praha: Slovart, 2004. Kapesní atlas. ISBN 80-7209-553-6.
KUNCOVÁ, Jaromíra. Ústecko. Praha: Artedit, 1999. Chráněná území ČR. ISBN 80-86064-37-9.
KRÁSA, Antonín. OCHRANA SAPROXYLICKÉHO HMYZU A OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU: METODIKA AOPK ČR. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2015. ISBN 978-80-88076-15-5.
HOLUB, Petr. Národní přírodní rezervace Jezerka. Ochrana přírody [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009, 2(6/2009) [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/fotografie-z-obalky/narodni-prirodni-rezervace-jezerka/
http://rangiroa.sweb.cz
http://www.nprjezerka.cz/
http://stromroku.cz
http://www.pooh.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf