Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaké to bylo v kabinetě…

5. června 2014

© www.pixabay.com (Hans) Ve čtvrtek 29. května 2014 se konal v Praze na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) tradiční Kabinet odpadů. Tuto informační schůzku k problematice odpadového hospodářství České republiky každoročně pořádá Český spolek pro péči o životní prostředí. Tentokrát byl věnován zvlášť aktuálnímu tématu zákona o odpadech. Stávající zákon č. 185/2001 o odpadech se totiž v dohledné době rozdělí na dva nově připravované zákony. Zástupce Ekologického centra Most pro Krušnohoří se jednání zúčastnil, proto přinášíme z tohoto jednání aktuální informace.

Místo jednoho zákona o odpadech budou dva

Úvodní přednášku o aktuálním stavu řešení systému odpadového hospodářství měl Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP ČR. V přednášce nastínil současný stav přípravy nového zákona o odpadech, jehož věcný záměr je v letošním roce připravován. Zároveň zmínil také přípravu věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností. Oba zákony mají nahradit stávající zákon o odpadech. MŽP počítá s předložením jejich návrhů do vlády v říjnu až listopadu 2014, přičemž je žádoucí, aby vstoupily v platnost k 1. 1. 2016. Ing. Manhart zdůraznil, že za neplnění závazků v odpadovém hospodářství České republiky lze očekávat velmi výrazné sankce Evropské unie, a je tedy vysoce žádoucí schválit včas zákon o odpadech, aby mohl vstoupit v platnost od začátku roku 2016.

Připravované změny zákona o odpadech

V zákonu o odpadech je návrh povinného zavedení separovaného sběru kovů v obcích. To je důležitá podmínka Evropské komise; takže v případě jejího neimplementování do zákona do 1. 1. 2015 lze očekávat vysoké pokuty. Nyní chybí komplexní řešení pro třídění odpadů. Plánováno je i zavedení povinnosti obcí zavést biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). To se v letech 2011 a 2012 nepodařilo splnit, výsledky za rok 2013 nejsou dosud známy.

Návrh zákona zavádí nové kategorie: využitelné odpady a recyklovatelné odpady (ty definuje budoucí vyhláška). Předpokládá se, že by byly kategorizované podle měřitelných hodnot (zřejmě výhřevnosti či snad podle obsahu těžkých kovů). V návrhu zákona je dále uvedeno snížení hmotnostního procenta odpadu skládkovatelného, dále také plán úpravy nakládání s nebezpečnými odpady (kategorie „N“). Ještě je třeba do 1. 1. 2016 vyřešit systém evidence při jeho převážení. Chystá se také progresivní a průběžná změna poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) až do maximální výše ca 2 700 Kč/t (je zde jasný trend několikanásobného zdražení proti současné výši poplatku 500 Kč/t). Ve Francii a Velké Británii je prý tento poplatek až 3x vyšší (výše průměrných a reálných mezd v obou oblastech však nebyla kupodivu komentována). Z poplatku má být ca 500 Kč ponecháno obcím, nejasný je zatím poměr příjmu z poplatku pro obec a Státního fondu životního prostředí. Účelová složka poplatku za skládkování by se měla platit jen tehdy, nebude-li obec třídit; do roku 2023 by taková obec měla platit o 100 – 400 Kč/t více než dnes. Poplatek za nebezpečný odpad má být naopak snížen z 5 600 Kč na přibližně 2 000. Dlouhodobě však má EU zájem na úplném zákazu skládkování SKO, to však Česká republika za stávajících podmínek nedokáže splnit.

Příprava nového plánu odpadového hospodářství

O návrhu plánu odpadového hospodářství (POH) pro roky 2015 – 2024 informovala Ing. Gabriela Bulková z MŽP. POH bude zohledňovat surovinovou politiku ČR, evropské závazky aj. Obsahuje celkem 61 cílů. Patří mezi ně především minimalizace nepříznivých vlivů odpadů, recyklace, opětovné používání odpadu, oddělený sběr, povinné zavedení třídění papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu do roku 2015 (!). V globálu jde o podporu procesů směřujících k využívání odpadů jako surovin a o uplatňování trendu hierarchie způsobů nakládání s odpady, kde má přednost materiálové využití odpadu před energetickým využitím a to zase před skládkováním (skládkování je bráno až jako poslední a státem nepodporovaná možnost). Mělo by tak dojít k výraznému snížení objemu SKO a dále ke snížení skládkovaného BRKO tak, aby jeho podíl v roce 2020 klesl na maximálně 35 % hmotnostních ze skládkovaného odpadu (vztaženo k údajům z roku 1995). Dále chce MŽP podporovat využití kompostů. Předkládaný návrh POH řeší také demontáže autovraků a výkup kovů; bližší údaje však nikdo neuvedl a nedošlo na ně bohužel ani v diskuzi.

Plánované dotace formou operačního programu

Tak jako v předchozích obdobích se počítá s vyhlášením výzvy operačního programu pro životní prostředí (OPŽP); předpokládaná výše dotace je 461 mil. EUR. Její příprava má však zpoždění: není nastavena strategie, neplníme aktuálně zájem o povinné třídění některých komodit aj. Kromě toho je pro přidělení dotační částky podmínkou EU schválený plán odpadového hospodářství České republiky. Po roce 2020 zřejmě nelze očekávat další výzvy OPŽP pro Českou republiku (tj. dotace v OPŽP skončí).

Podněty z diskuze se zástupci státní správy, dotčených institucí a firem

Diskuze se týkala především časových termínů zmíněných předkladateli zákonů a POH a jejich dopadů na obce a obyvatele. Řadu podnětných návrhů uvedl Ing. Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství), který některé číselné údaje MŽP o využívání odpadu dementoval. Od ostatních zúčastněných zazněly především hlasy k:

1. potřebě včas informovat alespoň krajské a obecní úřady o chystaných změnách v odpadovém hospodářství (ozývaly se hlasy, že není dost času na vyjádření se k tak radikálním změnám v odpadovém hospodářství.
2. důležitosti investic do konečného zpracování odpadů (zejména tříděných).
3. možnostem využívání nástrojů kontroly třídění (Ing. Manhart reagoval tím, že stále spoléhá na práci ČIŽP, krajských a obecních úřadů).
4. Pozitivně vyzněly údaje zástupců některých měst, které nezvyšují poplatky a současně drží v majetku firmy pro svoz odpadů, naopak byly zmíněny (CENIA) některé případy předražování firem dodávajících služby v odpadovém hospodářství (při absenci zájmu o věc v místně příslušném odboru ŽP).
5. Zjevný je postoj MŽP k třídění odpadů, v němž spoléhá na obce a např. vůbec neřeší motivaci občanů k třídění (Ing. Manhart a někteří další pracovníci MŽP uvedli že počítají, že se vše vyřeší zvýšením poplatku za skládkování, zastupitelé obcí oponovali, že jim to naopak zvýší náklady na likvidace černých skládek)
6. Plánovaný systém sběru kovů není v detailech jasný. Ani zde není jasný způsob motivace občanů pro třídění odpadu (MŽP očekává, že motivace sama přijde zdražením skládkování SKO a nechává tuto záležitost k vyřešení obcím).

Shrnutí

© www.pixabay.com (SaskiaAhlbrecht) Budeme tedy očekávat, zda, v jaké podobě a kdy spatří nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností světlo světa a v jaké míře dopadnou na občana republiky a subjekty, podnikající v oblasti využití odpadů či provozujících skládky odpadů.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf