Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kácení dřevin má také svá pravidla

7. března 2014

Foto: Archiv ECMStíní vám strom na zahradě, nebo dokonce ohrožuje váš dům? A je jedno kde roste – např. v lese, na mezi, nebo na zahradě? A jak vůbec poznáme, zda dřevina roste v lese či jinde? Je stromová městská divočina také les?

Dřeviny pozná snad každý. Kromě stromů a keřů mezi ně patří také keříky (např. borůvka), polokeře (např. domácí druhy kručinek a čilimníků) a dřevnatějící liány (např. plamének plotní či loubinec popínavý – známé „psí víno“).

Definice lesa je ale už dlouhou dobu předmětem sporů odborníků – není divu, že jich je známo několik. Z hlediska zákona jsou za les považovány lesní porosty s jejich prostředím určené k plnění funkcí lesa (tedy např. i lesní paseky či průseky). Hospodařením na nich, tedy také těžebními aj. zásahy spojenými s kácením, se přímo zabývá zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (tzv. lesní zákon). Nakládání s dřevinami rostoucími mimo les lesnímu zákonu nepodléhá. Pokud se vám tedy zdá, že „lesní divočinu“ za vaším sídlištěm by měl někdo konečně začít udržovat, nemusí se to týkat právě lesníků. Možná jde totiž o opuštěné pole nebo pozemek s kdysi dávno plánovanou stavbou, která nikdy nebyla dokončena a plocha byla tak dlouho ponechána ladem, až zde vyrostl les.

Ochrana dřevin mimo les je od 15. července 2013 upravena vyhláškou č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která upravuje dřívější ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

Foto: Archiv ECMPotkali jste na procházce přírodou pěknou kytku a chtěli byste ji utrhnout někomu blízkému pro radost? Chcete si načesat borůvky hřebenem? Pozor, i za nešetrné zacházení s rostlinami i keříky borůvek hrozí pokuta až v desítkách tisíc korun! Stejně tak vás může nemile překvapit pokuta za větve zlámané vašimi dětmi při celkem nevinném lezení na stromy.

Obecně jsou všechny rostliny chráněny (stejně jako všichni živočichové) před poškozováním a ničením podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v rámci takzvané obecné ochrany rostlin a živočichů. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením je stanovena § 7 téhož zákona. Ten také stanovuje povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, zejména ve smyslu jejich ošetřování a udržování. Zvláštní ochrana se vztahuje na památné stromy, které vyhlašují a registrují orgány ochrany přírody také podle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 46 a 47). Kromě přímé specifikace ochrany je stanoveno jejich ochranné pásmo. V současnosti (březen 2014) je památných stromů (včetně jejich skupin a stromořadí) na území České republiky registrováno 5 750.

Problematika kácení dřevin

Musím žádat o kácení stromu na své zahradě? Co je potřeba ke skácení stromu ve volné krajině? Kde tyhle informace najdu? A kam mám případně žádost podat? Právní problematika ochrany dřevin a jejich kácení je podrobně rozebrána ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ze dne 27. června 2013. Ta v § 3 taxativně uvádí velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. V praxi se to týká

- všech dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů nepřesáhne 40 m2,
- dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
- dřevin rostoucích v oplocených a veřejnosti nepřístupných zahradách v zastavěném území obce.

Foto: Archiv ECMPovolení ke kácení není také třeba, je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. (Poslední termín je vzhledem k absenci jeho definice dosti diskutabilní.) Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, je toto povinen oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení; ve městech a obcích mimo národní parky to jsou obecní úřady. Takže chcete-li pokácet např. dožívající jabloň na své zahradě, nemusíte o povolení žádat. Ve sporných případech je ale lépe stav dřevin před skácením fotograficky zdokumentovat – třeba váš soused může mít na nutnost skácení dlouhodobě nakloněného stromu docela jiný náhled. Nikdy ale nezapomeňte v takových případech následně informovat orgán ochrany přírody. Připomeňme také, že kácení dřevin na silničních a železničních pozemcích (typicky aleje podél silnic a železnic) podléhá Metodické instrukci č. 8 k aplikaci § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a i zde je ke kácení v případě překročení povolených rozměrů nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin jsou specifikovány ve výše zmíněné vyhlášce o kácení dřevin Ministerstva životního prostředí. Žádost musí obsahovat především označení katastrálního území a číslo parcely, na níž se dřevina nachází doložení právního vztahu žadatele k příslušnému pozemku, druhovou a rozměrovou specifikaci dřevin a zdůvodnění žádosti. Také náležitosti oznámení o kácení dřevin (týká se jen případů ohrožení zdraví či života a vzniku škody značného rozsahu!) jsou upraveny v uvedené vyhlášce.

Foto: Archiv ECMUvedená vyhláška vymezuje také nedovolené zásahy do dřevin: jsou to zásahy, které vyvolávají poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Tím nejsou míněny např. zásahy za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny. Pokácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je klasifikováno jako přestupek, který řeší příslušný orgán ochrany přírody. V takovém případě se fyzické osoby vystavují riziku pokuty až do výše 100.000 Kč, právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti pak až do výše 1.000.000 Kč. V ostatních případech je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

Vegetační klid

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. V žádné právní normě není jasně řečeno, kdy začíná a kdy končí vegetační období a kdy začíná období vegetačního klidu a jak dlouho které z nich trvá. To ani není vlastně možné, protože jindy začíná jaro v okolí Prahy a jindy téhož roku v Krušných horách; nehledě na odlišnosti v biologii jednotlivých druhů. Logicky je ale ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. obdobím vegetačního klidu míněn čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin – tedy zhruba doba mezi opadem a rašením listů (stahováním mízy z nadzemních částí). Pokud to jde, je tedy lépe plánovat kácení včas a nenechat se zaskočit časným jarem.

Jestliže budete chtít znát další informace k problematice kácení dřevin, můžete zavolat na bezplatnou Zelenou linku Ekologického centra Most pro Krušnohoří 800 195 342 nebo nás kontaktovat na e-mailu (ecmost(zavináč)vuhu.cz) či do ECM přijít (tř. Budovatelů 2830/3, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., 1. patro) a to v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod.
Rádi váš dotaz zodpovíme a sdělíme případná doporučení.

Autor článku: Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto:
Archiv ekocentraČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf