Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).



Les a kácení

7. března 2016

káceníZima je obdobím vegetačního klidu, panují vhodné podmínky pro kácení či prořezávání dřevin nejen těch volně rostoucích, ale také stromů tvořících les. Kácení stromů v lese vnímá většina lidí negativně, ale hospodaření v lese má svá pravidla a účelem je nejen výnos z kvalitního dřeva, ale i obnova porostu.

Proč se vlastně lesy kácí?

Těžba dřeva
Jedním z důvodů, proč se mýtí porost, je těžba dřeva. Dřevo je obnovitelný ekologický materiál využívaný v mnoha odvětvích. Stalo se jedním z prvních materiálů sloužících jako zdroj energie v dopravě (železniční), k výrobě nástrojů a dnes se využívá hlavně ve stavebnictví, v logistice, pro výrobu nábytku, lodí, hudebních nástrojů papírů, celulózy. Dřevo našlo využití jako zdroj energie i pro člověka, neboť i v dnešní době si rádi dřevem zatopíme a posezením u krbu či krbových kamen nebo v přírodě u táboráku v přírodě si zpříjemníme chvíle volna.

Výchova porostu
káceníTěžební práce v lese může mít i výchovné důvody. Znáte pořekadlo: „Roste jako dříví v lese“? Tím byl myšlen porost dřevin před výchovnými zásahy. Jelikož pro dobré zpracování dřeva jsou nejvhodnější rovné kmeny, větvící se až vysoko nad zemí, je nutné z porostu odstranit nevhodné stromy. Jedná se o dva výchovné zásahy:

- První se provádí v tzv. mlazině. Pro představu jde o porost stromů ve věku 8 – 10 let, vysokých 2 až 5 m, v hustém zápoji, kde se jejich větve dotýkají. Takový porost je takřka neprůchodný. Výchovnému zásahu se zde říká prořezávka. Odstraňují se suché a slabé stromy.

- Druhý výchovný zásah se nazývá probírka. Cílem probírky je v porostu stromů s průměrem kmene okolo 7 cm v obvodu vybrat ty, které jsou kvalitní a udělat jim prostor pro růst. Odstraňují se křivé stromy, stromy v růstu zaostávající či naopak předrůstající, ty by měly špatný vliv na sousední stromy, pro které by se staly silnou konkurencí.

Havarijní kácení

Někdy je potřeba pokácet strom z havarijních důvodů; při polomech a špatném zdravotním stavu porostu, který ohrožuje zdravotní stav okolních dřevin nebo hrozí pádem větví. Havarijní kácení samozřejmě nemusí probíhat v období vegetačního klidu.

Výjimku mají lesy ve zvláště chráněných územích v první ochranné zóně, kde je volný vstup zakázán a trouchnivějící dřevo pomáhá k životu jiných organismů. Často se zde vyskytují dutiny, v nichž sídlí ptáci, jako je sova, ze savců kuna, veverka atd. Trouchnivějící dřevo poskytuje potravu pro řadu vzácných brouků – tesaříci, roháči a další.

Šetrné metody seče

Zákonem č. 289/1995 Sb., tzv. lesním zákonem jsou stanovené čtyři způsoby těžby lesa. První z nich holosečný se dělí na velkoplošnou a maloplošnou holou seč. Velkoplošná holá seč je nejméně ekologická, proto ji zákon povoluje jen na vybraných místech. Probíhat může na přirozených borových stanovištích v nížinách a písčitých půdách, v horském těžko přístupném svahu se vzdáleností cest 250m a nesmí přesáhnout výměru 2 ha. Maloplošná holá seč má plochu maximálně do 1ha. Šířka seče je maximálně dvojnásobek výšky těženého porostu, tím se chrání zbylý porost proti silnému větru.

káceníŠetrnější je seč clonná, u které se využívá podrostní hospodářský způsob. Porost se postupně uvolňuje – těží. Starší stromy vytěžíme postupně v řádu několika desítek let a mezitím prostor pod stromy obsadí nálet (mladé stromky ze semen stávajícího porostu). Nálet se změní v nárůst díky světlu, které přibývá s úbytkem staršího porostu. Mateřský porost chrání mladé stromy před výkyvy teplot. Nevýhodou této metody je náročnost na technologie v poslední fázi mýcení, kdy z nového porostu těžíme původní starý porost.

Kompromisem mezi holosečným a podrostním hospodářským způsobem je násečný hospodářský způsob, kdy vytěžíme plochu o maximální šířce jedné porostní výšky a o maximální délce dvou porostních výšek. Plocha se zalesní přirozeně náletem z mateřského porostu nebo zmlazováním z kořenů pokácených dřevin a část plochy se zalesní kulturně. Při obnově lesa, tedy při kácení a zalesňování ploch, postupujeme nejlépe od severu, protože na severu je stinný okraj holé seče. Více stínu znamená menší výpar, a tedy i více vláhy. Nálet i kultura tak lépe roste a nehrozí zarůstání buření (ostružiny, tráva), která porost může zahubit. Tento způsob seče je vhodný především pro smrk a dub, neboť oba tyto druhy jsou schopné zmlazování jak v zastíněném prostranství, tak na otevřené ploše.

Posledním způsobem je způsob výběrné seče. Prorost v lese, kde se hospodaří výběrným způsobem, není stejně starý, jako tomu bývá v lesích s předchozími hospodářskými způsoby. Vybíráme si stromy, které jsou stářím vhodné. Těžba a obnova probíhá neustále každý rok. Díky přirozené obnově zachováváme původní genofond lesa. Výběrný les je nejvíce podobný přirozenému prostředí, i když je to stále les hospodářský. Tento způsob hospodaření je známí ze Švýcarska a z Francie. V ČR se pomalu daří převádět některé lesní porosty na výběrný hospodářský způsob.

Plán a sousedské vztahy

kácení Zákon stanovuje, jak lze lesní porost obnovovat, aby nedocházelo k poškozování lesního ekosystému, doporučuje v příhodných podmínkách používat přirozenou obnovu a nařizuje vlastníkovi lesa zalesňovat vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav a zvyšovala jejich odolnost. Zákon nezapomíná ani na zlepšování funkcí lesa, jak produkčních tak mimoprodukční. Jedním ze základních pravidel lesního zákona je povinnost zalesnit vzniklou holinu do dvou let a o mladou kulturu se sedm let postarat, aby nebyla ohrožená zarůstáním buření a okusem zvěře. Pro obnovu lesa platí zákaz přiřazovat holou seč k holé seči souseda. Majitelé lesů se musí domluvit, kdo bude obnovovat první a až po zajištění porostu (odrostlé buřeni) může začít kácet druhý. Maximální výše těžeb je regulována vyhláškou č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Tato vyhláška upravuje i minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle typu stanoviště. Rozmezí se pohybuje od 5 % do 30 % melioračních dřevin v porostu. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou důležité zejména pro zpevnění půdy a zlepšení vodního režimu. Svou přítomností zpestřují porost, nemůže tak vzniknout monokultura a les je odolnější proti poryvům větru i proti škůdcům. Meliorační a zpevňující dřeviny nejsou jen ochranným prvkem lesa, ale jsou i hospodářsky ceněné. Jde především o buk lesní, dub letní, jedli bělokorou, lípu velkolistou i malolistou, javor klen a javor mléč, modřín opadavý, olši lepkavou či jasan ztepilý.

Závěr

Lesy jsou obnovitelný zdroj, během svého života chrání půdu, zadržují vodu, čistí vzduch, zpříjemňují klima a život jak obyvatelům lesa, tak nám, jako jeho návštěvníkům. Pozitivní zpráva je, že lesů v ČR neubývá. V současné době je v ČR vedeno 34 % pozemků jako půda určená k plnění funkce lesa. Procento zalesněné půdy v ČR je 33 %.

Více informací k tématu - http://arnika.org

Kácení stromů - grafické znázornění procesu

Bc. Zuzana Ungerová, Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://oryx.mendelu.cz/honza/hul1/index.php?option=com_glossary&Itemid=112&catid=11&func=display&search=les+v%FDb%ECrn%FD&search_type=1
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289
http://www.prodejlesa.cz/files/legislativa/zakony_o_lesich/Vyhl_83_1996.pdf
http://www.uhul.cz/
http://www.jirifranc.estranky.cz/clanky/download/pripravy-seminarky-word-excel-powerpoint-windows-studium.html

Foto: www.pixabay.com



Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf