Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Klimatický summit 2015 v Paříži

7. prosince 2015

summitV Paříži se od 30. listopadu koná jedna z nejdůležitějších konferencí roku 2015 – konference OSN o ochraně klimatu. Konference je známá pod názvem COP 21. Konference smluvních stran (21st Conference of the Parties – COP) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Letošní konference je současně 11. zasedáním smluvních stran Kjótského protokolu.Kdy, kdo a proč?
Konference COP 21 probíhá v Paříži od 30. listopadu do 11. prosince 2015. Do Paříže se sjelo okolo 45 tisíc účastníků, mezi které patří vybraní zástupci jednotlivých států, pozorovatelé, zástupci světových občanských organizací a novináři. Jednání se účastnilo celkem 147 zástupců států a vlád z celkového počtu 195 zapojených zemí. Na zahájení promluvil například americký prezident Barack Obama, čínský prezident Si Ťin-pching nebo premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Hlavním cílem konference je konečné vypracování mezinárodní dohody o snižování emisí skleníkových plynů. Tato nová dohoda má od roku 2020 nahradit končící Kjótský protokol.

Kjótský protokol
Kjótský protokol je smlouva, kterou se zavázaly vyspělé státy (i Česká republika) ke snížení emisí skleníkových plynů o cca 18 % do roku 2020 (oproti roku 1990). Smlouva byla dohodnuta na základě UNFCCC a zároveň se jedná o jedinou globální dohodu, ve které jsou konkretizovány jednotlivé cíle, vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) je mezinárodně platnou dohodou o zmírnění změny klimatu na Zemi. Vznikla v roce 1992 na „Summitu Země“ v Rio de Janeiru. Z této dohody vyplývá hlavní cíl účastnických zemí z celého Světa – stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na hranici 2 °C. V dohodě ale nejsou určeny konkrétní postupy pro snížení těchto emisí.

Před COP 21
V září 2014 se v sídle OSN (New York) konal klimatický summit OSN, kterého se účastnili představitelé států a vlád, osobnosti podnikatelské sféry a občanské společnosti. Iniciátorem akce byl generální tajemník OSN Pan Ki-mun, který dlouhodobě vyzýval země celého světa k novému řešení otázky změny klimatu. V New Yorku se prezentovaly vize a závazky, které budou základem k uzavření nové klimatické úmluvy. Ta by měla být uzavřena právě na konferenci v Paříži v roce 2015 (COP 21). Summit měl dále za úkol nastavit takové hodnoty, na které v Paříži přistoupí co nejvíce zemí a účinný, právně vymahatelný systém, který povede k postupnému snižování emisí.

Řešení změn klimatu v minulosti
Světové konference o změnách klimatu se pořádají na základě vědeckých poznatků, výzkumů a prognózám už přes dvacet let. Vždy se na nich hodnotí implementace Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC) a případně se nastavují nové kroky k jejímu funkčnímu plnění. První konference proběhla již v roce 1992 v Rio de Janeiru, na kterou se sjeli zástupci 170 zemí. Bylo zde přijato několik důležitých dokumentů, které pojednávají hlavně o udržitelném rozvoji, např. Agenda 21.

Další důležitá jednání:
• 1988 – založení Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC), který slouží jako instituce pro celosvětovou vědeckou spolupráci v otázkách klimatu;
• 1990 – IPCC uveřejnil svou první hodnotící zprávu, která potvrdila a shrnula dosavadní domněnky o závažnosti změny klimatu;
• 1992 – schválena Rámcová úmluva o změně klimatu (UNFCCC); v platnosti od r. 1994
• 1995 (Berlín) – první konference smluvních stran UNFCCC (COP 1);
• 1997 (Kjóto) – dohoda o vzniku Kjótského protokolu k UNFCCC (COP 3)
• 2001 – Česká republika ratifikovala Kjótský protokol;
• 2005 – Kjótský protokol vstoupil v platnost díky tomu, že jej ratifikovalo klíčové Rusko;
• 2007 (Bali) – byl přijat plán pro jednání, která měla do dvou let vyústit v podepsání nové klimatické smlouvy (COP 13)
• 2009 – ke Kjótskému protokolu přistoupila Austrálie;
• 2009 (Kodaň) – konference skončila neúspěchem, protože se nepodařilo dohodnout závazný protokol, který by zavazoval všechny znečišťovatele ke snižování emisí (COP 15)
• 2010 (Cancún) – potvrzen cíl pro udržení globálního oteplování pod 2 °C; dohoda na vzniku Zeleného klimatického fondu (COP 16)
• 2011 (Durban) – vznikla dohoda, že nová globální smlouva bude podepsána do roku 2015; od Kjótského protokolu odstoupila Kanada; (COP 17)
• 2012dodatek z Dauhá – schváleno druhé období Kjótského protokolu pro léta 2013 až 2020;
• 2013 (Varšava) – dohoda, že ideálně do března 2015 předloží smluvní strany své dobrovolné závazky pro snižování emisí skleníkových plynů, se kterými by mohla pracovat nová globální smlouva;(COP 19).

Na letošním, téměř dvoutýdenním, jednání se vyjednává o efektivních a smysluplných postupech, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Mezi postupy patří i financování a pomoc méně rozvinutým státům, které stále využívají zastaralé průmyslové technologie. Padne zde tedy i rozhodnutí některých vyspělých zemí o konkrétní částce finanční pomoci pro tyto země. Prezentovány budou i vědecké výzkumy a zjištění, která budou základním kamenem pro sestavení nové dohody, která bude obsahovat i konkrétní hodnoty (cíle) a legislativní postupy k dodržení stanovených závazků.

Průběh konference můžete sledovat na internetu:
v českém jazyce
v anglickém jazyce

Aktualizováno 14.12.2015
12. prosince 2015 byla přijata Pařížská dohoda, která je výsledkem téměř dvoutýdenního jednání mezi zástupci 196 zemí světa. Dohoda vstoupí v platnost od roku 2020 a bude tak navazovat na Kjótský protokol. Smlouva byla řešena do posledních chvil a výsledkem je dokument, obsahující 140 bodů. Účinnost dohody je podmíněna ratifikací alespoň v 55 státech, které produkují nejméně 55 % skleníkových plynů. Ratifikační proces byl stanoven na duben 2016.
Více informací o Pařížské dohodě zde.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zacala-konference-o-klimatu-o-snizovani-emisi-se-ceka-boj-sledujeme-zive/1287254
http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/podari-se-zastavit-globalni-oteplovani-pariz-se-chysta-na-summit-ktery-rozhodne-o-zmene-klimatu--1558211
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svetovi-statnici-v-parizi-zahaji-zasadni-klimaticky-summit
http://www.osn.cz/cop21-caste-otazky/
http://www.scoop.it/t/cop21news
http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticka-konference-v-parizi-2015-cop21-000137
http://denikreferendum.cz/clanek/21744-slovnicek-klimatickych-pojmu
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/67980/magicke-dva-stupne-v-parizi-konecne-prijali-klimatickou-dohodu.html

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf