Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší

23. listopadu 2015

konferenceVe čtvrtek 19.11.2015 se v Mostě ve sportovně - rekreačním areálu Benedikt sešla téměř stovka účastníků konference s názvem „Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje“, kterou v rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŚÍ za finanční podpory Ústeckého kraje (č. dotace 15/SML0773), Severočeských dolů a.s. a statutárního města Mostu pořádalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM). Jednalo se o první konferenci na téma ovzduší pořádanou přímo v Mostě. Účastníci se seznámili se stavem ovzduší Ústeckého kraje před sametovou revolucí a jeho vývojem po ní a dále pak s opatřeními vedoucími k jeho dalšímu zlepšování. Konference je završením aktivit ECM pro veřejnost roce 2015 u příležitosti 15-ti let jeho trvání.

Cíl konference

Cílem konference bylo připomenout odborné veřejnosti, politikům, zastupitelům obcí, pracovníkům státní správy i podnikové sféry, pedagogům i studentům v Ústeckém kraji stav ovzduší před sametovou revolucí a seznámit je s vývojem kvality ovzduší po sametové revoluci.

Program konference

konferenceV úvodu konference přivítala účastníky ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., poté pozdravil účastníky primátor města Mostu Mgr. Jan Paparega, za Ministerstvo životního prostředí přednesla velmi zajímavou přednášku na téma nové legislativy v oblasti snižování emisí spalovacích stacionárních zdrojů RNDr. Barbora Cimbálníková, z odboru ochrany ovzduší. Vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Ing. Milena Vágnerová poté přiblížila cíl konference, poděkovala za finanční podporu Ústeckému kraji, společnosti Severočeské doly a.s. a statutárnímu městu Most, seznámila účastníky s organizačními pokyny a vyzvala je k zaměření pozornosti i na postery, které sebou přivezli zástupci Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Státního zdravotního ústavu a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

konferenceProgram jednodenní konference byl velmi nabitý. Jednání bylo zahájeno dle plánu v 09:30 hod. a skončilo v 17:30 hod. Program byl rozdělen do 4 tematických bloků: Ústecký kraj a ovzduší, Znečištění ovzduší, Imisní monitoring a Praktické výsledky výzkumu a opatření v oblasti ovzduší.
Zaznělo celkem 17 odborných přednášek na téma vývoje emisí, imisí, jejich monitoringu, vlivu na zdraví člověka, ekosystémy i zemědělské produkce, zajímavých statistických údajů a výsledků aktivit a výzkumných projektů, zabývajících se kvalitou ovzduší.

Přednášející

konferenceDo Mostu přijeli renomovaní odborníci ze Státního zdravotního ústavu Praha, Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, Českého statistického ústavu, Ministerstva životního prostředí i Ministerstva dopravy, Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Chomutově, ale také z krajského úřadu Ústeckého kraje a firmy Ascend s.r.o., která je odborným garantem iniciativy STOP PRACH.

Účastníci

Na konferenci byla přihlášena téměř stovka účastníků z řad zástupců měst a obcí (např. Most, Novosedlice, Březno, Děčín, Postoloprty, Litvínov, Litoměřice, Duchcov, Bílina, Louny), organizací (např. HSRM, Euroregion Krušnohoří, ČIŽP, ORGREZ, OAK Most, DIALOG Horní Jiřetín), podniků (např. Česká rafinérská a.s., Vršanská uhelná a.s., Severní energetická a.s., United Energy, a.s.), pedagogů (MŠ, ZŠ, OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, UJEP, VŠB TU Ostrava), ale přišli i soukromé osoby.

Nejzajímavější poznatky

konferenceRNDr. Cimbálníková z MŽP upozornila, že od
1. ledna 2016 budou pro spalovací stacionární zdroje platit nové přísnější emisní limity.
Provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 50 MW a vyšším čekají od 1. ledna 2016 nové povinnosti, vyplývající ze směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (směrnice IED), které jsou transponovány do zákona o ochraně ovzduší.
Na plnění požadavků nové směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (MCP) a tedy na nové hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky pro spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 1 MW nebo vyšším a nižším než 50 MW se musí také připravit i provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem nižším než 50 MW.Obsahem této směrnice je omezování emisí ze zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem 50 MW a nižším, tato oblast nebyla dosud na evropské úrovni upravena.

konferenceRNDr. Josef Keder, CSc. z ČHMÚ hovořil o vývoji kvality ovzduší v regionu z hlediska imisí. Připomněl mimo jiné, jaký byl vývoj v Ústeckém kraji ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého (SO2) od roku 1969 a koncentrací suspendovaných částic PM10 od roku 1971 a dalších znečišťujících látkách.
Z přehledných tabulek vyplynulo, že např. maximální denní průměrná koncentrace SO2 byla v roce 1969 ve výši 1 002 µg/m3 a v roce 1971 byla maximální denní průměrná koncentrace suspendovaných částic SPM ve výši 1 330 µg/m3. Hovořil také o inovaci státní imisní sítě v roce 2015, kdy byla mimo jiné rekonstruována Observatoř Tušimice (stožár, SODAR/RASS, výškové profily větru a teploty). Rekonstrukce umožní sledovat znečištění v pohraniční oblasti CZ/D, mimořádné situace a lépe porozumět vzniku smogových situací. Pozastavil se také nad příčinami vyhlášení smogové situace dne 6. listopadu 2015 kvůli vysokým koncentracím SO2 v Ústeckém kraji, kdy paradoxně příčinou smogové situace nebyla inverze teploty, ale rozpad inverzní vrstvy.

konferenceVelmi zajímavou přednáškou byla prezentace Ing. Dagmar Cettlové z odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje KÚÚK na téma Aktivity Ústeckého kraje ke snížení znečištění z lokálních topenišť. Problematika lokálních topenišť nebyla dlouhodobě řešena a přitom cca 15 % českých domácností je vytápěno tuhými palivy a jsou zdrojem emisí problematických látek cca 40 % PM10, 60 % PAU a až 90 % B(a)P. Prezentovala Společný program na podporu výměny kotlů, kdy MŽP spolupracovalo s kraji na základě dobrovolnosti. Přehledně uvedla výsledky jednotlivých výzev a také budoucnost kotlíkové dotace. Národní program je již ukončen, protože MŽP vyjednalo podporu v rámci OPŽP 2014-2020. Celková alokace je až 9 mld. Kč.
První výzva Ústeckého kraje bude v objemu cca 156 mil. Kč. Start je předpokládán na leden/únor 2016, měsíc předem budou zveřejněny kompletní podmínky programu včetně příslušných formulářů. Výměna kotle na tuhá paliva bude možná za nový zdroj splňující požadavky na ekodesign (kotle na TP, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy) a současné zlepšení energetické náročnosti budovy.
Výhodami nového dotačního programu je výrazné navýšení celkové částky (plus možnost dalšího navýšení v případě zapojení samospráv), rozšíření výběru nových zdrojů vytápění o tepelná čerpadla, solární systémy a možnost podání žádosti i jiným způsobem než osobním podáním na podatelně KÚÚK.

konferenceStatistické údaje o Ústeckém kraji a jeho životním prostředí přednesla Ing. Monika Raušerová z Českého statistického úřadu Ústí nad Labem. Např. ze statistiky výdajů na ochranu životního prostředí od roku 1989-2014 za celou ČR, je patrné, že nejvíce se na ochranu ovzduší a klimatu investovalo v polovině devadesátých let, v roce 1998 však začaly platit přísnější normy pro emise do ovzduší pro velké zdroje znečištění, a investice začaly klesat. V roce 2014 je patrné, že opět stoupají výdaje na ochranu ovzduší, a to v souvislosti se zavedením přísnějších opatření pro znečišťovatele, která mají platit až do roku 2016 a dá se očekávat, že by investice měly růst tedy i v letošním roce. Nejvíce investorů na ochranu ovzduší a klimatu bylo v období 2010-2014 v Moravskoslezském kraji, následoval Ústecký kraj, nejméně investorů pak bylo v Královéhradeckém kraji.

konferenceIng. Vít Sedmidubský z odboru strategie - oddělení dopravní politiky a čisté mobility Ministerstva dopravy seznámil účastníky konference s opatřeními zaměřenými na snižování vlivu osobní a nákladní dopravy na životní prostředí.

Ve vývoji mobility v EU je preferována doprava v elektrické trakci:
- z městské dopravy postupně vyloučit automobily se spalovacími motory (prioritní orientace na hromadnou dopravu s elektrickou trakcí)
- nákladní dopravu nad 300 km převést ze silnic a dálnic na železnici
- příměstskou dopravu převést ze silnice na železnici
- meziměstskou silniční dopravu nahradit železnicí (osobním automobilům a autobusům zůstane operativní a venkovská doprava)
- leteckou dopravu nad pevninou nahradit železnicí (letadla zůstanou lety přes oceán).

Hlavními cíli jak dosáhnout opatření je větší využívání energeticky účinnějších druhů dopravy = úspory energií (koncepce veřejné dopravy, koncepce nákladní dopravy), zaváděním alternativních energií = čistá energie (Národní akční plán čisté mobility) a větší plynulostí provozu = úspory energií (Akční plán ITS - telematika, dopravní sektorové strategie- dopravní infrastruktura. Stát bude podporovat využívání plynu CNG, avšak není vhodná náhrada trolejbusové a tramvajové trakce těmito autobusy (význam elektrické trakce). Tramvaje a trolejbusy jsou a budou využívány i v meziměstské dopravě. V těchto případech by se měl kraj podílet na financování (není rozdíl, zda meziměstskou dopravu zajišťuje autobus, vlak nebo trolejbus.)

konferenceO vlivu imisí a atmosférické depozice především SO2 a těžkých kovů, ale také ozonu O3 na zemědělskou výrobu a životní prostředí v Ústeckém kraji hovořil Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. z týmu Trvale udržitelného zemědělství a obnovy krajiny.

konferenceStav a vývoj znečištění ovzduší v Ústeckém kraji podle bioindikované depozice hlavních toxických a rizikových prvků prezentoval ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice (VÚKOZ) doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

Ústecký kraj stejně jako celá Česká republika prošel třemi fázemi vývoje emisí:
1. období 1960-1987: nárůst emisí všech znečišťujících látek, emise z průmyslových topenišť hnědého uhlí, emise chemického a strojírenského průmyslu, emise z koncentrované dopravy, prašné emise ze skrývek a zemních prací
2. období 1988-1998: pokles sledovaných emisí, restrukturalizace průmyslu, odsíření uhelných elektráren, snižování a zrušení distribuce olovnatého benzínu apod.
3. období 1998-2010: nevýznamné snižování, kolísání nebo mírný nárůst znečištění ovzduší (NOx)

VÚKOZ provádí od r. 1995 v Ústeckém kraji biomonitoring na 26 biomonitorovacích plochách v jehličnatých lesích.
Konstatoval, že Ústecký kraj měl v období 1990-2000 nejvyšší úrovně atmosférického spadu Al, As, Be, Ce, Co, Ga, Hg, Li, Nd, Pr, S, Se, Sr, (U), V, Y, půdních částic, kyselého déšě (H+, F-, Cl-). V období 2000-2010 došlo ke značnému poklesu úrovní spadů a velikosti hot spotů. Zůstávají největší spady As, Be, Co, Li, S, V a podle počasí geogenního Al, Ce, Cs, Ga, La, Nd. Pr, Sr, Y…..

Na základě výsledků biomonitoringu z období 1995–2010 konstatoval pokles kyselosti smrkové kůry, ale současně upozornil na růst depozice reaktivního dusíku a na související riziko: eutrofizace, snížení biodiverzity, růst acidity a překročení kritické zátěže pro vrchoviště, písčiny, jehličnaté lesy, epifyty… (dle výsledků biomonitoringu z období 2005-2010).

konferenceVelmi zajímavá byla přednáška Mgr. Jana Horálka z ČHMÚ na téma Stav znečištění ovzduší v Evropě a České republice a jeho monitoring. Směrnice EU 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší a následně i česká legislativa (tj. vyhláška č. 330/2012 Sb.) stanovuje pro monitoring znečištění ovzduší minimální počty měřicích stanic pro různé znečišťující látky v jednotlivých zónách a aglomeracích každého členského státu EU. Za monitoring jsou zodpovědné jednotlivé členské státy.
V České republice pro ten účel byla zřízena Státní imisní síť, kterou provozuje ČHMÚ. Tato síť je doplněna měřicí sítí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a měřeními dalších organizací. Naměřená imisní data jsou v rámci ČR předávána do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), kterou provozuje ČHMÚ, v rámci Evropy do databáze e-reportingu (dříve AirBase), kterou provozuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Prezentoval mapy evropské i české staniční sítě pro znečišťující látky O3, NO2, NOx, SO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu BaP. U české staniční sítě jsou sledovány také koncentrace benzenu, oxidu uhelnatého CO a těžkých kovů. Hovořil o metodice mapování a komentoval aktuální mapy znečištění ovzduší jednotlivými látkami na evropské i národní úrovni z hlediska zdraví, ale i vlivu na ekosystémy – plodiny a lesy. Zdůraznil, že pro rok 2012 byla poprvé vytvořena mapa znečištění ovzduší BaP.

konference Významným přínosem konference byly i přednášky zaměstnanců Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí (VÚHU) Ing. Petra Svobody, CSc. a Ing. Jana Brejchy na téma výsledků projektů, zabývajících se tématem těžby a jejího vlivu na ovzduší.
Ing. Svoboda, CSc. hovořil na téma Atmosferického aerosolu a těžební činnosti. VÚHU a.s. se problematikou emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) při těžbě hnědého uhlí na povrchových lomech v severozápadních Čechách zabývá dlouhodobě. Dohledaná historie projektů měření a hodnocení emisí TZL při povrchové těžbě do okolí lomů sahá až k roku 1975 – cca 40 let prací. Pro charakterizaci povrchových lomů jako zdroje emisí TZL hrály v poslední době rozhodující roli 2 projekty a to Zjišťování původu prachu v rozsahu frakce velikosti částic PM10 z roku 2009, realizovaného ve spolupráci se společností Severočeské doly a.s. a Charakterizace atmosférického aerosolu vznikajícího těžební činností na území dolu z roku 2012 ve spolupráci s Vršanskou uhelnou a.s.

konferenceIng. Brejcha seznámil přítomné s průběhem a výsledky dosaženými v průběhu řešení projektu č. TA01020592 s názvem "Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů", řešeného za finanční podpory Technologické agentury České republiky v období 2011 – 2014. Jeho prezentace se podrobně věnovala oblasti řešení, věnované vlivu nově vytvářeného Mosteckého jezera v prostorách zbytkové jámy lomu Ležáky-Most.

Veškeré prezentace budou na základě souhlasů autorů prezentací zpřístupněny účastníkům po zaslání přístupového hesla.
ECM bude postupně nejzajímavější poznatky z konference zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti formou odborných monotematických článků umístěných na webu ECM www.ecmost.cz.

Shrnutí

konferencePrvní konference na téma ovzduší, konaná v Mostě, splnila svůj cíl. Účastníci si připomněli, jaký byl přístup k informacím a stav ovzduší před sametovou revolucí a jaký byl další vývoj bezprostředně po ní a v dalších letech, seznámili se se stávajícími problémy ovzduší Ústeckého kraje a opatřeními, vedoucím ke zlepšování jeho stavu jak na regionální, tak i národní a evropské úrovni. Kvalita ovzduší se za posledních 25 let v Ústeckém kraji výrazně zlepšila, ale velkým problémem zůstávají zvýšené koncentrace a tím i překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu BaP, jejichž zdrojem jsou především lokální topeniště a doprava.

Konference se účastnila i Alfa TV - její reportáž můžete shlédnout zde.

partneři

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf