Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Člověk jako konzument krajiny

1. prosince 2015

summitCo je to krajina? Při vyhledávání tohoto slova nalezneme nepřeberné množství definic, pojmenování a vysvětlení. To dokazuje její složitou podstatu a řadu pohledů na ni. Pojem krajina je starogermánského původu, kdy prvotně označoval pozemek, obdělávaný jedním hospodářem. Byla tedy vnímána jako prostor k využívání a bylo na ní tak pohlíženo. Ale jak vnímáme naše okolí, jak na nás působí, co nám přináší a proč bychom tedy měli krajinu chránit?

Různé pohledy
Záleží na úhlu pohledu každého z nás, každého kdo se někdy na chvíli zastavil a jen tak se díval. Pozoroval své okolí. Vnímání okolní krajiny je velmi subjektivní, každý má svou definici sám v sobě, podle vlastního zaměření a zájmu. Například vysvětlení řidiče autobusu bude znít naprosto odlišně od definice botanika nebo dítěte. Hlavně u dětí je známo, že se dívají na svět z jiné perspektivy, a proto si většinou všímají věcí, kterých si dospělí nevšimnou. Je velmi zajímavé si jejich podněty vyslechnout.

S postupem času v našich životech získáváme zkušenosti a znalosti a tak se utvářejí i naše názory a zájmy. Stejně tak se mění a vyvíjejí i krajiny kolem nás. Mění své barvy podle ročního období, rozrůstají se nebo naopak pod naším vlivem zcela zanikají.

Budeme-li někomu popisovat nějaké oblíbené místo, bude popis vždy jiný. Záleží na naší momentální náladě, životním období a hlavně záleží na vztahu, který k tomu konkrétnímu místu máme.

Domov
Je zajímavé, že krajina je pro většinu lidí synonymem domova, podle slov krajan nebo kraj, s tím související označení krajina jako domovina. Je to nezpochybnitelně náš životní prostor, místo, se kterým se člověk potřebuje identifikovat a naplnit ho významem, porozumět vztahům člověka k jeho prostředí. Každá krajina má ale také svou identitu vyplývající z konkrétních podmínek. Díky krajině ve které vyrůstáme, žijeme, dospíváme a stárneme, poznáváme sami sebe. Místa, kde jsme se pohybovali jako malé děti a místa, kde žijeme dnes, nám zprostředkovávají spoustu osobních zážitků, prožitků, špatných nebo naopak krásných chvil. To vše ovlivňuje naší osobnost, naše vnímání a rozhodování.

Když vzpomínáme, ať už to jsou vzpomínky, které nás těší nebo je nám z nich smutno, vždy si vybavíme konkrétní místo. Víme, jak vypadá okolí, vnímáme materiály a různé prvky, a to nám umocňuje prožitek ze vzpomínky na něco, co jsme zažili už dávno. Krajinu tedy vnímáme neustále a intenzivně, i když zrovna v tu chvíli nemyslíme na stromy, louky, pole a jezera, ale vnímáme naše prostředí a krajina je jeho neodlučitelnou složkou.

Krajina v umění
summitVnímání různých míst můžeme také rozdělit na dva pohledy – na laický a odborný. Oba dva se dají různě kombinovat a každý odborník byl někdy začátečníkem a s postupem získávání informací se mění i tento pohled.

Malíř krajin může být zasvěcen do krajinné architektury či biologie a ovlivní to jeho ztvárnění názoru a myšlenek. To znamená, že například může intenzivněji vnímat průhledy a podhledy v krajině, reliéf, stavbu stromů a jejich rozmístění nebo anatomickou stavbu zvěře. Mnoho uměleckých děl je důkazem podrobného studia zobrazovaného objektu.

Nejznámějším příkladem je asi Claudie Monet. Jeho obrazy jsou výsledkem dokonalého studia dopadu světla, barev, textur a morfologie rostlin, které si na své záhony v Giverne sám navrhoval, sázel a různě kombinoval po celý život. Výsledkem jeho práce byla dokonalá předloha jeho děl.

Krajina se tak stala inspirací mnoha umělcům, nejen z oboru malířství, ale i sochařství, stavební architektury, ale například i z poezie a hudby. Krásným popisem krajiny je cyklus šesti symfonických básní Má vlast (1874-1879) českého skladatele Bedřicha Smetany, který se nechal inspirovat českou historií, legendami a krajinou svého okolí. Nejznámější z těchto básní je Vltava, o které Smetana napsal: „Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny, Vltava víří v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále ku Praze. Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi."

A co třeba Brdy?
Všude na světě existuje spousta míst, zajímavých a unikátních. Dnes už není problém navštívit jakýkoliv kout naší planety a podívat se do pouští, velehor i tropických pralesů. V nepřeberném množství nabídek cestovních agentur a informací z médií tak trochu zapomínáme na krásná místa naší republiky.

summitOd 1. 1. 2016 se seznam chráněných lokalit rozšíří o další položku. V říjnu letošního roku bylo vládou schváleno vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy v návaznosti na zrušení Vojenského újezdu Brdy. Vznikem nové CHKO bude zajištěna ochrana přírody a krajiny části území Brdské vrchoviny, které téměř sto let využívala armáda. Celé území Brd je jedinečné výskytem horských a podhorských fenoménů nebo pramenišť několika čistých vodních toků. Velkou zvláštností jsou rozsáhlá sekundárně vzniklá vřesoviště a sukcesí stádia, vzniklá a udržovaná vojenskou činností. Například na dopadových plochách munice vznikají různě veliké a hluboké tůně, které postupně osidluje spousta druhů živočichů a rostlin, zejména obojživelníků, a tvoří se tedy specifické biotopy. Z těch nejvzácnějších to jsou: kuňka žlutobřichá nebo rak kamenáč. Ve výcvikovém prostoru jsou zachovány fragmenty přírodě blízkých lesů – olšin, bučin a podmáčených smrčin, které byly založením vojenských prostorů uchráněny před intenzifikací zemědělství v 50. – 80. letech 20. století. Mimo lesní společenstva tu byly pozorovány bezkolencové a pcháčové louky, vřesoviště, rašelinné biotopy a vegetace skal a drolin na skalních výchozech.

Ve vymezeném areálu CHKO bylo monitorováno mnoho druhů významných a ohrožených druhů. Z nejvzácnějších rostlin byly pozorovány: pobřežnice jednokvětá, rosnatka okrouhlolistá, kosatec sibiřský či mochna durynská. Dále tu bylo napočítáno 119 zvláště chráněných druhů živočichů. Z ptáků je to například bekasina, koroptev a chřástal, pro které je nutné uzpůsobit kosení luk v době jejich námluv a páření.

Celosvětovým unikátem jsou nálezy makrofosilií, především na vrchu Kočka, které jsou v ČR i ve světě nejstaršími zkamenělinami živočichů z jiného než mořského prostředí.

Legislativa ochrany přírody
summitLegislativa České republiky zajišťuje ochranu přírody na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V tomto dokumentu je ochrana řešena na dvou základních úrovních: obecná ochrana území a druhů a zvláštní ochrana území a druhů.

Obecná ochrana se týká celého území ČR, tedy všech subjektů a nejširších zájmů. Jsou zde zahrnuty: ochrana krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot, estetických kvalit přírody a ochrana a šetrné využívání přírodních zdrojů. Podle charakteru chráněných subjektů se dělí do tří kategorií: obecná ochrana území, druhová a neživé části přírody a krajiny.

Zvláštní ochrana je také rozdělena na územní a druhovou. Druhová ochrana je řešena pomocí prováděcích předpisů zákona č. 114/1992 Sb. a vztahuje se na vybrané, vzácné nebo vědecky a kulturně významné druhy rostlin a živočichů. Seznam druhů a jejich kategorizace je přístupná v přílohách prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Územní ochrana je zajištěna prostřednictvím zvláště chráněných území, která jsou vyhlašována na základě přírodovědecky, esteticky nebo jinak významných a jedinečných hodnot dané lokality. Jedná se tedy o areály s vysokou biodiverzitou druhů, populací i společenstev. Mezi zvláště chráněná území jsou řazeny i lokality s jedinečnou geologickou stavbou, reprezentativní prvky krajinného rázu a území významná z hlediska vědeckých výzkumů.

summitSe vstupem do Evropské unie musely být vymezeny soustavy chráněných území Natura 2000, která byla zároveň zařazena do již zmíněného zákona.

Závěr
Krajina jako taková je velice různorodá svou formou a její kouzlo spočívá v rozmanitosti a množství těchto podob.Vše se znásobuje osobním vnímáním, náladou a aktuálními pocity. Jedinečnost krajiny vyplývá z její proměnlivosti. Nikdy není stejná, mění se každým dnem. Roste, stárne, upadá, zbarvuje se. Kolik asi může mít podob, tvarů, forem, textur a kombinací barev? Za půvab můžeme považovat její neomezenost v prostoru a čase, i když ruka člověka je zřejmá. V našich představách je neustále. Záleží tedy jen na nás, jak krajinu uchopíme, jak se k ní zachováme a jak zajistíme její nejlepší kondici.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
Má vlast [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Územní ochrana [online]. Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/
MIKO, Ladislav a Jan ŠTURSA. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. Vyd. 2. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2010, 71 s. ISBN 978-80-7212-543-2.
VLÁDA ČR. ČESKÁ REPUBLIKA. Nařízení vlády č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy. In:114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Praha, 2015, částka 121/2015 Sb.
Plán péče o CHKO Brdy: na období 2015–2024. AOPK ČR, 2013.
Claude Monet: The Complete Works [online]. 2012, 2015 [cit. 2015-11-13]. Dostupné z: http://www.claudemonetgallery.org/the-complete-works.html

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf