Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Topíte ve správném kotli?

10. prosince 2015

kotlíkMajitelé rodinných domů budou moci získat prostřednictvím takzvané kotlíkové dotace příspěvek na nákup nového kotle, výše částky se pohybuje mezi
70-85 % z jeho pořizovací ceny.

Kotlíková dotace podporuje výměnu stávajících a neekologických kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva za nové, ekologické kotle. Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014–2020, spadající pod Ministerstvo životního prostředí (MŽP), bude financovat kotlíkové dotace pomocí evropských fondů, jehož cílem je do roku 2020 nahradit zhruba 80 tisíc kotlů. Kotlíková dotace se vztahuje na automatické kotle s možností spalování uhlí nebo biomasy a kotle dřevozplyňující. Celková alokace na výměnu starých kotlů je 9 miliard Kč. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytnuta z projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci z OPŽP 2014-2020.

Problematika domácích (lokálních) topenišť
teploDlouhodobý problém v České republice tvoří domácí neboli lokální topeniště. Lokálním topeništěm se rozumí zdroj znečisťování o jmenovitém příkonu do 300 kW, přičemž podmínky provozu těchto zdrojů jsou upraveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Důvodem, proč se řeší problematika lokálních topenišť, je hned několik. Jedním z nich je významná produkce emisí, které můžou v určitých oblastech být hlavním zdrojem znečištěného ovzduší.
Přibližně 15 % českých domácností je vytápěno tuhými palivy, která jsou zdrojem emisí problémových látek cca 40 % PM10, 60 % PAU a až 90 % B(a)P. Tyto látky způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, které jsou nejčastěji obsažené ve spalinách ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Dalším důvodem je, že právě tyto látky jsou vázány výhradně na lokality s obytnou zástavbou, emise z nich jsou vypouštěny v malé výšce nad terénem, velmi často bez možnosti řádného rozptylu. Při nesprávném způsobu vytápění rodinných domů si jejich majitelé vypouští škodliviny prakticky přímo „pod nos“. V budoucnu je cílem vyměnit zastaralé kotle za kotle nové a ekologičtější.

Legislativa
Jak už bylo výše zmíněno, k problematice kvality ovzduší a to především ve vztahu ke znečištění tuhými znečišťujícími látkami, se vztahuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon o ovzduší v platném znění, zavádí několik opatření, která postupně nabývají účinnosti:

- od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy,
- od roku 2018 je zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy,
- od roku 2020 je zakázáno prodávat kotle 4. emisní třídy,
- kontroly technického stavu a provozu (odborně způsobilé osoby) – první povinná kontrola do konce roku 2016 a dále každé 2 roky,
- od 1. 9. 2022 zakazuje provoz emisně nevyhovujících kotlů a to 1. a 2. emisní třídy.

Emisní třídy
Emisní třídy jsou měřítkem kvality kotle. Dle ČSN EN 303-5 je kotli přiřazena emisní třída na základě výsledků spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh a udává jeho technologickou vyspělost. Existuje 5 tříd, kdy nejnižší je 1. třída a nejvyšší 5. třída. Dalšími důležitými ukazatelem je účinnost, bezpečnost a efektivita. Emisní třída kotle musí být uvedena v technické dokumentaci a také na štítku kotle.

Emisní třída vypovídá o tom, jaký limit emisí a jakou maximální účinnost kotel splnil za ideálních podmínek ve zkušebně. Jeho reálné emise však může při provozu ovlivňovat instalace, údržba nebo kvalita paliva. Čím je emisní třída vyšší, tím lepší kotel a lepší výsledek.
V tabulce je uveden přehled základních emisních limitů pro jednotlivé třídy, které musí kotle plnit při jmenovitém a sníženém výkonu.

Kotlíková dotace
kotlíkMŽP prostředí se podařilo získat prostředky z evropských fondů na výměnu starých, neekologických kotlů za nové (tzv. kotlíková dotace), které budou moci využít přímo občané. Dotace přispívá na nákup nového kotle částkou ve výši 70-85 % z jeho pořizovací ceny. Kotlíková dotace spadá pod OPŽP 2014 – 2020, který navazuje na OPŽP 2007-2013. Celková alokace na výměnu starých kotlů je 9 miliard Kč. Dozorujícím orgánem je MŽP. Proti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z OPŽP 2014-2020 (= projekt kraje). Kraje si mohou zohlednit ve výzvách znalost místních specifik a upravit podmínky s cílem dosáhnout co nejvyšších efektů, také si stanoví i časovou uznatelnost nákladů (MŽP umožňuje termín od 15. 7. 2015).

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Nový tepelný zdroj musí splňovat Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP.

Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Legislativa stanovuje požadavky na ekodesign, která má podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit spotřebu energie ve fázi používání výrobku. Požadavky jsou začleněny do platných právních předpisů EU s požadavky na ekodesign např.: Směrnice Rady 92/42/EHS — teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva, Nařízení Komise 245/2009 + Nařízení Komise 347/2010 — zářivky, výbojky, předřadníky a svítidla, atd.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: tepelné čerpadlo; kotel na pevná paliva; plynový kondenzační kotel; instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV; „mikro“ energetická opatření.

Tepelná čerpadla - jsou čerpadla, která dle ČSN EN 14 511 dosahují dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky hodnot uvedených v tabulce.

Zároveň jsou parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN 12 309 - 2 dosahují dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky hodnot uvedených v tabulce.

Součastně jsou parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Kotel na pevná paliva - musí splňovat požadavky Nařízení Komise EU (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. U kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Plynový kondenzační kotel - musí být použit pouze ten, který plní veškeré parametry Nařízení Komise EU č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Instalace solární termické soustavy - jsou pouze zařízení disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. Podporovány jsou pouze ty solární termické soustavy, které splňují minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

"Mikro" energetické opatření - vede ke snížení energetické náročnosti objektu, které je provedeno na základě doporučení energetického specialisty. Energetický specialita je ten, který má osvědčení vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Maximální výše uznatelných nákladů na provedení „mikro“ energetických opatření je 20.000,- Kč.

Seznam "mikro" energetických opatření:

• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkónových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kotlíková dotace pro Ústecký kraj
V případě žádosti Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji může žádat fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Výše dotace pro podporované zdroje jsou:

• kotel výhradně na uhlí - 70 %,
• kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel - 75 %,
• kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla - 80 %,
• bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

Seznam prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší v Ústeckém kraji

Dále je důležité prokázat energetickou náročnost rodinného domu. Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015. Formuláře k žádosti o dotaci a veškeré informace, i s vyhlášením výzvy kraje můžete najít na webových stránkách, případně v tištěné podobě budou umístěny v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Před podáním žádosti o dotaci je nutné:

a) vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků, odkaz na stránky je zmíněn výše v textu
b) připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
c) zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy na stupeň „C“ nebo podat žádost do Nové zelené úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro energetických opatření.
V případě, že všechny tyto náležitosti máte splněné, můžete si vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
Předpoklad zahájení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí 2016.

Dotace nebude poskytnuta v následujících případech a to:

• na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle
• na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
• na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
• v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
• v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

10.2.2016
Budou kouře z komínů kontrolovat drony?

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
https://www.kotlikovedotaceeu.cz/o-dotacnim-programu/
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/mzp-zverejnilo-zakladni-podminky-pro-nove-kotlikove-dotace-a-vyhlasilo-vyzvy-pro-kraje-na-vymenu-starych-kotlu-je-9-miliard
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776
http://www.kovarson.cz/cs/aktuality/130-kotlikova-dotace
http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/78
http://www.skrblik.cz/energie/teplo/kotlikova-dotace/
http://arnika.org/topeni-a-zakon
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/publikace/brozura-msk_lokalni-topeni.pdf
http://www.mpo.cz/dokument158127.html
http://www.ceska-peleta.cz/tiskove-zpravy/emisni-tridy-rozhoduji-ktere-kotle-zustanou-na-trhu/
http://vec.vsb.cz/userfiles/Legislativni-pozadavky-na-teplovodni-kotle-na-tuha-paliva-urcene-k-vytapeni-domacnosti.pdf

Foto: www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf