Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Krušnohorské lesy v současnosti

18. března 2015

lesyPříroda některých oblastí severozápadních Čech má nezaslouženě stále poněkud špatnou pověst. Tak například krušnohorské lesy už zdaleka nejsou v tak kritickém stavu, jako byly v 70. a 80. letech minulého století. Dokazují to i četné zdejší přírodní rezervace, poměrně bohatý výskyt mezinárodně chráněného tetřívka obecného a dalších vzácných druhů organismů, ale i prostý pohled běžného návštěvníka Krušných hor. Ani zde však není vše ideální, i když se na rekonstrukci imisemi zničených lesních porostů dlouhodobě pracuje a zvláště v posledních letech se realizují pěstební opatření za nemalé finanční částky.

Krušnohorské porosty náhradních dřevin

lesyVlivem extrémního imisního znečištění z průmyslových zdrojů a působení komplexu stresových faktorů (sucho, námraza, hmyzí kalamity aj.) došlo v poválečném období k rozsáhlému poškození a rozpadu lesních porostů především v náhorní části Krušných hor. Poškozené porosty byly těženy a na nově vzniklých kalamitních holinách s nepříznivými růstovými podmínkami (drsné mikroklima, znečištění ovzduší, degradace půdy) byly jako „náhradní“ vysazovány a vysévány dřeviny s předpokládanou vyšší odolností, které byly schopné tvořit lesní porosty: bříza bělokorá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a šedá.

lesyZe stejných důvodů byly vysazovány i nepůvodní dřeviny, jako např. modřín opadavý, borovice kleč, severoamerický smrk pichlavý, smrk omorika a borovice pokroucená. Cílem zakládání porostů náhradních dřevin bylo zachování kontinuity lesních porostů, plnících alespoň nejdůležitější ekologické funkce – především půdoochranné a vodohospodářské.

lesyNejvětší rozlohy porostů náhradních dřevin v České republice jsou právě v Krušných horách. Dle slov Ing. Z. Růžičky, ředitele krajského ředitelství společnosti Lesy ČR, s. p., lesnický výzkum uvádí zhruba
36 tisíc hektarů nových výsadeb. S podobnými problémy se potýkali a potýkají lesníci i v dalších historicky poškozených oblastech, např. v Jizerských horách – zde však na podstatně menší ploše. Z pohledu pěstování lesa však Krušné hory určitě patří v celostátním měřítku k nejnáročnějším přírodním lesním oblastem. V tomto ohledu vyniká právě Lesní správa Litvínov, která hospodaří ve většině krušnohorských lesů na Mostecku.

Snahy o rekonstrukci lesních porostů

lesyPo odsíření tepelných elektráren v 90. létech 20. století bylo možno přistoupit k rekonstrukcím porostů ve vrcholové části Krušných hor, směřujícím k původní dřevinné skladbě. Porosty náhradních dřevin totiž dostatečně neplní tzv. produkční (míněna produkce dřevní hmoty) a mimoprodukční funkce (protierozní, půdotvornou, vodohospodářskou, rekreační ...). Navíc nejsou dlouhodobě stabilní a lze u nich očekávat zhoršení zdravotního stavu, rozpad a ztrátu funkčnosti. Nejprve došlo k velkoplošným poškozením a odumírání břízy bělokoré, v roce 2008 se objevila patogenní houba kloubnatka smrková, která likviduje porosty smrku pichlavého.

lesySnahou lesníků tedy je v této oblasti podporovat smrk ztepilý, buk lesní, javor klen, v menší míře i břízu pýřitou (ta roste především na rašeliništích) a jedli bělokorou, tedy dřeviny, které by měly vytvořit zdejší cílové porosty.


Lesy České republiky v Krušných horách

Většina lesů v Krušných horách je ve správě státního podniku Lesy České republiky, jen menší část je v rukou soukromých vlastníků. Uvedený podnik má hlavní podíl na rekonstrukci porostů původních dřevin. Kromě toho má v péči malé vodní toky a bystřiny, v rámci své osvětové činnosti připravuje popularizační akce pro veřejnost, podílí se na obnově Flájského plavebního kanálu a na dalších aktivitách.

lesy

V současné době se dokončuje projekt úpravy tokaniště tetřívka obecného u Dlouhé Louky. Hlavním cílem činnosti Lesů České republiky je však zachování lesů a jejich funkcí pro další generace.

Omezení přístupu veřejnosti do části lesů

Kvůli rušení zvěře a následně vzniklým škodám je zvláště v období mimo vegetační sezónu důležité, aby se turisté, běžkaři a další návštěvníci lesů pohybovali jen po cestách mimo lesní porosty. S tím souvisí i neshody lesnického personálu a zájemců o možnost pohybu na cestách v oborách. Z posledních let je dobře znám případ zpřístupnění obory Fláje na Litvínovsku v době letních prázdnin a pozdější opětovný zákazu vstupu veřejnosti do ní. Podle pracovníků krajského ředitelství Lesů České republiky je zvláště nevhodné zpřístupnění obory v době říje, tedy v podzimním období.

Pro zájemce o zdejší přírodu připravují Lesy České republiky novou naučnou stezku podél obory, kde by např. měla být zastavení věnovaná geologii, problematice pěstování lesa, skladbě dřevin a flájské přehrady. S jejím vybudováním se počítá v nejbližších letech. Na druhou stranu se jeví jako společnosti prospěšná možnost setkání se skutečnou přírodou, kterou osvěta prostřednictvím naučných tabulí a filmových dokumentů nenahradí. Vždyť kolik z nás vidělo v přírodních podmínkách jelena či jezevce?

Turisté, houbaři a sportovci v lese

A jak mohou návštěvníci lesů přispět ke zlepšení jejich stavu? Především dodržováním pravidel, které vyplývají z lesního zákona č. 289/1995 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny č. 144/1992 Sb. a ohleduplným chováním vůbec. Že se máme v lese chovat pokud možno tiše, nerušit zvěř, neničit stromy ani jiné rostliny by měl vědět každý.

Hlubší souvislosti takových požadavků ale běžného turistu či houbaře mnohdy nenapadnou. Například málo známým důsledkem rušení zvěře hlavně v období mimo vegetační sezónu je, že vyrušená zvěř se rozptýlí ve větším území a více škodí na pěstovaných dřevinách loupáním kůry, okusem atd. Protože zejména při loupání se otevírá cesta pro napadení dřevin houbovými chorobami, dochází druhotně také k jejich většímu poškození a tím i k znehodnocení dřeva či předčasnému odumření dřevin.

lesy

Jak je z uvedeného patrné, krušnohorské lesy procházejí v posledních desetiletích značnými přeměnami a mají naději na nápravu škod z dob minulých. Bylo by dobré, kdybychom se o jejich budoucnost zajímali co nejvíce.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
http://www.lesycr.cz/media/tiskove-zpravy/Documents/mapa-uzemi-spravovane-Lesy-CR-LS-Litvinov.pdf

Titulní foto: http://www.lesycr.cz; ostatní foto: Bc. D. Kovaříková

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf