Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

5. března 2013

V minulém roce byla vydána Ústeckým krajem nová ročenka životního prostředí za rok 2011. K dispozici je vystavena na webových stránkách Ústeckého kraje. Z této Ročenky a základních informací z Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vám přinášíme aktuální přehled a zajímavosti o životním prostředí na Mostecku o blízkého okolí.


Základní informace o Mostecku
Okres Most se nachází v Ústeckém kraji a se svojí rozlohou 467 km2 se řadí společně s okresem Ústí nad Labem mezi nejmenší okresy v kraji. V porovnání s celostátním průměrem se Ústecký kraj řadí mezi lidnatější území s průměrným počtem 155 obyvatel na km2 a na celkovém počtu obyvatel ČR se podílí 7,88 %, okres Most jen 1,09 %. Okres má pouze 26 obcí, z toho šest obcí se statutem města. Počet obyvatel v okrese Most v zastoupení mužů i žen lze vidět v následujícím grafu č. 1.

alt

alt

V následujícím přehledu jsou zdůrazněny významné události a informace za rok 2011 z oblasti životního prostředí – voda, ovzduší, příroda a odpady.

Voda – vodní hospodářství
Většina území Ústeckého kraje spadá do povodí řeky Labe. Řeka Labe je největším vodním tokem na území kraje, který po opuštění hranic teče do Německa, kde se následně vlévá do Severního moře. Mezi nejvýznamnější toky kraje dále spadají řeka Ohře a Bílina. Zleva se do Labe u Litoměřic vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a v Ústí nad Labem řeka Bílina. Řeka Labe ani Ohře však neprotékají okresem Most, mezi nejvýznamnější vodní toky okresu Most lze zařadit Bílinu, Srpinu a Bílý potok. Území Ústeckého kraje spadá pod správu Povodí Ohře, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik.

Hydrologické údaje
Průměrný roční úhrn srážek v povodí dolní Ohře a Bíliny v roce 2011 byl 566 mm (99 % normálu) a odpovídá normálnímu roku. Jednotlivé měsíční úhrny však byly nevyrovnané. Srážkově podnormální byl duben, silně podnormální únor (28 %) a mimořádně podnormální listopad (3 %). Naopak srážkově nadnormální byly červenec (183 %) a prosinec (160 %). Nejvyšší měsíční úhrn srážek v povodí (183 mm) byl zaznamenán v červenci na stanici Ústí nad Labem Kočkov. Nejvyšší denní úhrn srážek (57 mm) byl zaznamenán 30.07. na stanici Žatec.
Po stránce odtoku byl rok 2011 v povodí Bíliny průměrný (95 % Qa = dlouhodobý průměrný roční průtok). Bílina měla odtok celkově průměrný (100 %). Nadprůměrně vodným měsícem byl leden (247 %) a podprůměrným byl listopad (47 %).

Povodňové stavy
V důsledku výrazného zvýšení teplot v měsíci lednu a intenzivní srážkové činnosti došlo ve všech polohách na území Ústeckého kraje k intenzivnímu odtávání sněhové pokrývky, které způsobilo ve dnech 13.01. - 14. 01. 2011 povodňovou situaci. K největším rozlivům došlo na dolním toku Ohře.

Odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod
Na celém území Ústeckého kraje se odebralo 210 239 tis. m3 povrchové i podzemní vody, oproti roku 2010 to bylo o 5 550 tis. m3 vody méně. Doposud převažuje odběr povrchových vod (85 % z celkového objemu) nad odběry podzemních vod.
Z celkového množství odebraných podzemních vod bylo využito 73 % pro vodárenské účely. Celkem 82 % z odebraného množství povrchových vod slouží k jinému než vodárenskému využití, zejména v průmyslu a energetice. Pouze 24 % odebraných podzemních i povrchových vod slouží pro vodárenské využití.

Vypouštění odpadních vod
Nejvýznamnější producenti odpadních vod jsou na území kraje:

- průmyslové podniky (při výrobě elektrické energie, zpracování a výroba chemických látek a přípravků),
- čistírny odpadních vod (ČOV) - obvykle provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) nebo obcemi,
- a důlní vody (vnikající do důlních prostorů buď průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo prostým vtékáním srážkové vody.

Za rok 2011 se do povrchových vod vypustilo 173 830 tis. m3 znečištěných vod, což je téměř o 10 tis. m3 méně než v roce 2010. Investice vynaložené na nakládání s odpadními vodami v roce 2011 činily cca 9 mil. Kč. Nejvyšší částky byly využity na Chomutovsku a Mostecku.

Přehled nejvýznamnějších producentů důlních vod, odpadních vod z veřejných kanalizací a průmyslových vod je uveden v následujících tabulkách (2 – 4) v časové řadě 2007–2011. V tabulce č. 4 naleznete nejvýznamnější producenty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Významné posílení zdrojů vod lze zajišťovat pomocí tzv. přivaděčů vody, kde se jedná o převod množství povrchové vody z jednoho povodí do druhého. Za rok 2011 byly nejvýznamnější převody z VD Přísečnice – převod z Hradišťského potoka a převod Černé vody do VD Přísečnice.

Jakost povrchových vod
V letech 2009 – 2011 stále nebylo dořešeno financování monitorování kvality povrchových vod na území ČR, na kterém mělo spolupracovat společně MŽP a MZe. ČHMÚ měl tak vyhodnocení pouze data od jednotlivých podniků Povodí z profilů, které spadají do mezinárodních programů. Pro zhodnocení jakosti povrchových vod za rok 2011 byl počet profilů nedostačující. Proto nebylo možno provést hodnocení povrchových vod.

Které jsou nejvíce znečištění vodní toky?
Mezi nejvíce znečištění vodní toky pro rok 2011 byly zařazeny tyto vodní toky:
- Teplický potok (v profilu Kozlíky)
- Blšanka (Trnovany),
- řeka Bílina.

Stále znečištěná Bílina…
Jakost vody na řece Bílině byla sledována v podélném profilu od Jirkova až po ústí do Labe. Jedná se o tyto profily: Jirkov, VD Újezd, Litvínov, Chanov, Bílina, Bystřany a Trmice.
Oproti minulému roku 2010 došlo k nárůstu znečištění v ukazateli CHSKCr ve všech sledovaných profilech, ze 7 profilů bylo ve třech zjištěno překročení limitů dle NV 61/2003 Sb. Ukazatel rozpuštěného kyslíku (O2) dle srovnání s rokem 2010 poklesl na všech sledovaných profilech pod minimální mez (9mg/l) stanovenou nařízením vlády. Naopak ukazatel BSK5 i množství dusičnanového dusíku (N-NO3) je v jednotlivých monitorovacích profilech na řece Bílině značně proměnlivý. Pokles amoniakálního dusíku oproti roku 2010 byl zaznamenán ve všech sledovaných profilech, přesto na některých profilech nesplňuje limit NV 61/2003 Sb.

Lze usuzovat, že kvalita vody v řece Bílině se mírně zlepšuje každým rokem. Pro zvýšení průtoku je do řeky Bíliny přiváděna voda z Podkrušnohorského přivaděče a Průmyslového vodovodu Nechranice z řeky Ohře do Jirkova.

Celkovou kvalita vody v řece Bílině lze zjednodušeně označit IV. třídou jakosti (silně znečištěná voda) v úseku od pramene do Mostu a z Trmic po ústí do Labe. Úsek řeky Bíliny mezi profily Most a Trmice je vyhodnocen jako velmi silně znečištěná voda (V. třída jakosti). Naopak řeka Labe na území Ústeckého kraje spadá kvalitou vody do III. třídy jakosti (znečištěná voda) a řeka Ohře je hodnocena třídou I. (velmi čistá voda) a II. (čistá voda).

alt

Vodohospodářské havárie
Během roku 2011 bylo evidováno 26 havárií běžného typu bez dlouhodobých následků. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o 100% nárůst běžných havárií za sledované období. Ve 12-ti případech byla havárie způsobena lidským zaviněním, nedodržením technologických postupů, případně předpisů pro zacházení s látkami závadným vodám. Celkem byly zaznamenány 3 havárie na řece Bílině v oblasti Litvínov – Záluží, Chudeřice a Trmice, 1x havárie na Bílém potoce, který je přítokem Bíliny a 2 havárie na hraničním toku Mandava (únik závadných látek z výrobních podniků).

...pokračování článku je k dispozici zde.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf