Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 22.1.2019, 01:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 21:15
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4

29. listopadu 2011V souvislosti se záměrem převezení a ukládání certifikovaného výrobku GEOBAL 4 na skládku společnosti Celio a.s. v množství 110 000 tun do konce roku 2011 a jeho energetického využití ve společnosti Lafarge Cement a.s. v příštích 6 letech byl na základě negativních reakcí veřejnosti k tomuto záměru původně plánovaný termín zahájení spalování GEOBALU 4 v cementárně v Čížkovicích 06.11.2011 odložen. Bylo rozhodnuto o konání mimořádné spalovací zkoušky ve dnech 22.11.-23.11.2011 a ustavena nezávislá monitorovací skupina průběhu a výsledků této zkoušky, jejíž členem je i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

Co je GEOBAL 4 ?

Dle certifikátu č. VVUÚ-186/H/2010 ze dne 16.11.2010, vydaným Certifikačním orgánem na výrobky Ostrava-Radvanice, se jedná o výrobek GEOBAL 4 – palivo, jehož používání je podmíněno provedením spalovací zkoušky na konkrétním zařízení zvláště velkého nebo velkého zdroje znečišťování a vyhodnocení emisních měření a dodržením provozních podmínek daného zdroje. S tím, že výrobek splňuje požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší dle vyhlášky č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. Certifikát je platný 6 let od data jeho vydání; tj. do 16.11.2016.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Zpráva o hodnocení č. VVUÚ-016275/2010 ze dne 16.11.2010, dle které je GEOBAL 4 pevná, sypká a nelepivá hmota černé barvy se zápachem po nepolárních extrahovatelných látkách. Vyrábí se stabilizací odpadů ze sludgeových lagun metodou in-situ pomocí oxidu vápenatého (CaO) a následným vyzráním upraveného materiálu, čímž zároveň dochází ke snížení obsahu vody. V případě potřeby je do výrobku přidáván hruboprach a protizápachová přísada Chezacarb. Poměr mísení jednotlivých složek aditivního paliva:

Sludge* 70-80 %
Neutralizační přísada CaO 10-20 %
Uhlí a uhelný prach 0-10 %

* Poznámka: sludge - odpady uložené v lagunách

Laguny po bývalé chemičce Ostramo, z jejichž obsahu se certifikovaný výrobek GEOBAL 4 vyrábí, jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Bylo v nich uloženo téměř 200 000 tun ropných kalů vyprodukovaných jako odpad z chemičky. Laguny mají být odtěženy do konce roku 2011; z toho je už více než polovina tekutého obsahu odtěžena.. Pak bude následovat vyčištění 600 000 tun kontaminované zeminy a podzemní vody na ploše deseti hektarů. Po zalesnění se má oblast změnit v lesopark.
Energetické využití GEOBALU 4
V květnu 2011 byly společnosti Celio a.s. a Lafarge Cement, a.s. Čížkovice, požádány spol. GEOSAN GROUP a.s., aby se podílely na řešení uskladnění a následného energetického využití vyrobeného paliva GEOBAL 4.
GEOSAN GROUP a.s je spolu se společnostmi AQUATEST a. s. a OHL ŽS, a. s. součástí Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které pro státní podnik DIAMO realizuje veřejnou zakázku Nápravná opatření - laguny Ostramo.

Důvodem, proč byla kontaktována společnost Lafarge Cement, a.s. je skutečnost, že cementárna v Čížkovicích má vhodné technologické zařízení umožňující tyto materiály, případně odpady, energeticky využívat. Společnost Lafarge Cement, a.s. se mimo jiné podílela na likvidaci ropných lagun v Koramu Kolín, Paramu Pardubice a Unipetrol Livínov.

Lafarge Cement, a.s. garantuje, že celé množství GEOBALU 4 uskladněné ve společnosti Celio a.s. (tj. 110 000 tun) energeticky postupně v závislosti na výrobě a vývoji trhu s cementem využije. Cementárna plánuje GEOBAL 4 spalovat ročně v množství cca 20 000 tun. GEOBAL 4 bude průběžně monitorován a dle požadavků Lafarge Cement, a.s. bude převážen auty do čížkovické cementárny k energetickému využití v množství cca 4 nákladních souprav denně.

Technologické zařízení cementárny - cementářská rotační pec - je ideálním zařízením k energetickému využívání spalitelných odpadů podle předem přesně daných pravidel. Při teplotě plamene 2 100 °C dojde k dokonalému a bezezbytkovému spálení všech organických látek. Spalitelný odpad, který lze při výrobě slinku energeticky využít, se tak stává alternativou k ušlechtilým, nenahraditelným palivům, jako je uhlí nebo plyn. Při spalování v cementárnách rovněž nevzniká žádný další odpad, např. škvára nebo popel, který se stává součástí slinku a nahrazuje tak část suroviny. Odpadá tedy nutnost dále s ním jakkoliv nakládat.

Energetické využívání odpadů spoluspalováním je upraveno řadou evropských a českých legislativních opatření především zákonem o Integrované prevenci a omezování znečištění, tzv. IPPC.

Krajský úřad Ústeckého kraje po mnoha, 18 měsíců trvajících analýzách, spalovacích zkouškách a měřeních společnosti Lafarge Cement, a.s., Integrované povolení k provozu v roce 2007 vydal. Povolení mimo jiné stanoví, za jakých podmínek je možné jednotlivé odpady energeticky využívat; tedy spoluspalovat

Cementárna kontinuálně měří předepsané ukazatele a Krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pravidelně a velmi přísně výkazy kontrolují. Navíc minimálně 2 x ročně přichází nezávislá akreditovaná laboratoř provádět kontrolní měření emisí.

V tiskové zprávě Lafarge Cement, a.s. ze dne 20.10.2011 předseda představenstva Ing. Ivan Mareš sděluje:

„Mnozí z vás se zákonitě ptají, proč se tento odpad má pálit právě v našem kraji. Odpověď je jednoduchá. Naše cementárna je momentálně jediným zařízením v republice, které může tento typ odpadu bez jakýchkoliv dalších investic bezpečně spálit.“

Společnost Lafarge Cement, a.s. je velmi otevřená. Několikrát ročně pořádá Den otevřených dveří, při kterém umožňuje nejširší veřejnosti poznat provoz cementárny a nakonec se i velmi podrobně seznámit se vším, co se týká energetického využívání odpadu včetně měření a jejich výsledků. Kdokoliv se na webových stránkách Lafarge může zaregistrovat na prohlídku cementárny.

Mimořádná spalovací zkouška

Čížkovická cementárna se na veřejném zasedání zastupitelstva města Lovosic dne 3. 11. 2011 zavázala provést mimořádnou spalovací zkoušku paliva GEOBAL 4. Tato zkouška byla spojena s autorizovaným měřením emisí dle vyhlášky MŽP č. 354/2002 Sb. a vyhlášky č. 205/2009 Sb. Po dohodě s Krajským úřadem Ústeckého kraje a s ČIŽP bylo měření objednáno u autorizované laboratoře na měření emisí CS PROEKOS spol.s r.o. Na postup dohlížela měřící skupina ČIŽP.

Monitorovací skupina

Společnost Lafarge Cement a.s. s pro objektivnost a nezpochybnitelnost měření současně rozhodla ustanovit Monitorovací skupinu, která by měla garantovat regulérnost měření interpretace jeho výsledků. K účasti v monitorovací skupině byli přizváni zástupci všech kompetentních úřadů dbajících na ochranu ovzduší, zástupci nejbližších obcí a měst, zástupci médií a občanské iniciativy v Litoměřicích. Součástí této monitorovací skupiny je i Ekolo- gické centrum Most pro Krušnohoří.

Přípravná schůzka

Celkem dvaadvacet členů monitorovací skupiny, složené ze zástupců ČIŽP, Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, města Lovosice a Litoměřice a magistrátu města Ústí n.L., okolních obcí, občanské iniciativy Proti kalům, Ekologického centra Most pro Krušnohoří a redakce Ústeckého deníku a Naše Ústí, se sešlo ve středu 16.11.2011 v sídle společnosti Lafarge Cement a.s., aby si dohodli postup a pravidla veřejného dohledu nad mimořádnou spalovací zkouškou paliva GEOBAL 4.

Monitorovací skupina:

1.odsouhlasila, že za účelem mimořádné spalovací zkoušky bude přivezeno z litvínovského Celia 150-200 t GEOBALU 4. Nakládání paliva bude zahájeno v Celiu již v sobotu 19.11.2011 a to za účasti člena monitorovací skupiny, který zkontroluje, zda přivážené palivo je opravdu GEOBAL 4 a současně se seznámí s jeho skladováním, nakládáním a způsobem převozu. Zbylé množství GEOBALU 4 pro realizaci spalovací zkoušky bude dovezeno do cementárny během pondělí 21.11.2011. Palivo bude složeno v nové hale pro automatickou manipulaci a dávkování do systému. Před začátkem měření budou z navezeného GEOBALU 4 odebrány vzorky

2. vzala na vědomí :
a)vysvětlení technologa cementárny Ing. Brokla, které potvrdil přítomný zástupce ČIŽP:
„Palivo se musí do palivového mixu začít přidávat 1 den před měřením, aby se systém „nasytil" a abychom si mohli být opravdu jistí, že měřené emise jsou výsledkem spoluspalování i právě Geobalu 4"

b) informaci, že GEOBAL 4 začne být přidáván do palivového mixu v pondělí 21.11.2011 v dávkování 3t/hod, což je 10-15 % z celkového množství paliva. Složení palivového mixu bude odpovídat standardním podmínkám, za kterých by se měl GEOBAL 4 v budoucnu spoluspalovat

c) informaci, že na vyhotovení protokolu z měření bude nutné vyčkat 4-6 týdnů. Poté opět za přítomnosti firmy CS PROEKOS spol.s r.o. bude monitorovací skupina seznámena s výsledky měření. Na vyžádání Zdravotního ústavu Ústí nad Labem budou v tuhých znečišťujících látkách stanoveny koncentrace PM10 a PM2,5

d)informaci , že zkouška bude zahrnovat mimo měření emisí TZL (tuhé znečišťující látky), TOC (celkový organický uhlík), CO, SO2, NOx také měření emisí těžkých kovů Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg a HCl, HF, PAH, PCB, PCDD a PCDF. Na odebírání vzorků bude odborně dohlížet měřící skupina ČIŽP.

Realizace spalovací zkoušky


V den zahájení spalovací zkoušky ; tj. 22.11.2011, jejíž předmětem bylo autorizované měření emisí dle vyhlášky MŽP č. 354/2002 Sb. a vyhlášky č. 205 / 2009 Sb., se monitorovací skupina sešla ve 13:00 hod. Po krátkém bezpečnostním proškolení zahájila prohlídku provozu cementárny. Prvním zastavením byla nová bezobslužná hala na manipulaci a dávkování sekundárních paliv a dopravou paliva do systému, kde již bylo uloženo palivo GEOBAL 4, dále směs podrcených pneumatik, peletek a také směs z podrcených pražců, kalů a dalších látek z lagun u litvínovské chemičky. Skupina pokračovala přes stanoviště měření emisí měřicí skupiny CS PROEKOS spol.s r.o. pod elektroodlučovači a komínem až k instalaci měřicích sond a zařízení na komíně. Prohlédla si jak zařízení stávajícího kontinuálního měření, tak i zařízení měřicí skupiny. Po diskusi s pracovníky měřicí skupiny pokračovala přes mlýnici do laboratoře, kde vyslechla vysvětlení postupu testování kvality slínku. Velmi dominantním dojmem působila na členy skupiny rotační pec, dlouhá 72 m, o průměru 4,4 m. Na velíně se členové skupiny seznámili jak s monitorovacím systémem dopravy paliva do pece, provozu pece a hořáku a také kontinuálního měření emisí. Prohlídku provozu zakončila skupina diskusí v zasedací místnosti v cca 16:45 hod.

Monitorovací skupina se sešla ještě jednou a to v den ukončení spalovací zkoušky; tj. ve středu 23.11.2011 v 10:00 hod., aby se seznámila s průběhem mimořádné spalovací zkoušky a měření emisí. Zástupce autorizované laboratoře na měření emisí firmy CS PROEKOS spol.s r.o. pan Bek informoval přítomné o průběhu měření emisí. Měření bylo zahájeno v 10:00 dne 22.11.2011, ukončeno bylo v 07:00 hod. dne 23.11.2011 a proběhlo v rozsahu dle platné legislativy, dle standardních operačních postupů a během měření se nevyskytly žádné překážky či neočekávané události. Informoval dále, že výsledky měření budou zpracovány do protokolu o měření v akreditovaném rozsahu a formě a budou zaslány společnosti Lafarge Cement, a.s. Na postupy firmy CS PROEKOS spol.s r.o. dohlížela měřící skupina ČIŽP, která zkonstatovala, že avizované dávkování GEOBALU 4 v množství 3 t/hod. bylo dodrženo.

Výsledky měření emisí při mimořádné spalovací zkoušce

Výsledky autorizovaného měření emisí z mimořádné spalovací zkoušky dne 22.- 23.11.2011 lze očekávat za cca 1 měsíc. Členové monitorovací skupiny budou operativně po obdržení výsledků měření emisí společností Lafarge Cement , a.s. svoláni a s výsledky seznámeni. Do doby než společnost Lafarge Cement a.s. obdrží výsledky měření emisí cementárna GEOBAL 4 spoluspalovat nebude.

„Výsledky měření pak budou faktickým podkladem pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postupu" , sděluje předseda představenstva společností Lafarge Cement , a.s. Ing. Ivan Mareš v tiskové zprávě ze dne 07.11.2011.

Zde najdete fotogalerii z průběhu schůzky Monitorovací skupiny v Čížkovicích - fotogalerie

Monitorování událostí souvisejících s kaly ve formě odkazů naleznete zde.

Ing. Milena Vágnerová
Vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.