Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Pro lepší vzduch ve městech

28. březen 2017

vzduchIntenzita automobilové dopravy a znečišťování životního prostředí, především pak ovzduší představuje problém hlavně ve městech. Negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel se zatím nedaří odstraňovat. Odborná studie pro Evropskou komisi konstatuje, že emise jemného prachu, jehož zdrojem je především doprava, zkracují Evropanům život o více než osm měsíců, Čechům dokonce o deset měsíců. Přitom polovinu cest vykonává Evropan z důvodu zábavy a cestování, pouze pětinu cest kvůli práci a 15% kvůli nákupům.

Odborníci odhadují, že v minulosti zhruba 1/3 celkového množství kalů prostě někde „zmizela“, což mohlo znamenat černé skládky s množstvím 300 000 tun odpadu ročně. Problém s kaly by měla pomoci vyřešit novela zákona o odpadech (zákon č. 223/2015 Sb.), která vymezuje podmínky pro použití kalů na zemědělské půdě. Stanovuje konkrétní technické požadavky na technologii úpravy a požadavky na uložení upravených kalů u čistíren odpadních vod (ČOV), u zemědělce či skladování upravených kalů u oprávněné osoby ve smyslu § 14 odst. 1 zákona, čímž by měly být zajištěny dostatečné podmínky pro ochranu zdraPočet automobilů v ČR neustále vzrůstá. Zatímco v roce 1950 jezdilo na našich silnicích 130 000 automobilů, v září 2015 jich bylo již 5 110 452. Na každých 1 000 obyvatel nyní připadá téměř 500 aut. Průměrné stáří osobních aut se přitom stále zvyšuje, 22% vozového parku tvoří vozidla starší 20 let, která jsou zodpovědná zhruba za třetinu škodlivin, vypouštěných osobními automobily.

Nárůst počtu automobilů v posledních letech dokládá i následující graf (Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu):
vzduch

Účinky emisí z dopravy na lidské zdraví
Mezi látky, jež se uvolňují do ovzduší ze spalovacích motorů či vznikají následnými reakcemi a jsou nebezpečné pro lidské zdraví, patří především oxidy dusíku, přízemní ozón, prachové částice, oxid uhelnatý, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, aldehydy, skleníkové plyny a další.

vzduch Oxid dusičitý a další oxidy dusíku
Působení oxidů dusíku je spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění dýchacího ústrojí, snížení obranyschopnosti a plicních funkcí, vzniku astmatu, alergií a kardiovaskulárních onemocnění.

Přízemní ozón
Z oxidů dusíku a těkavých organických látek vzniká za působení slunečního záření přízemní ozón, který poškozuje a dráždí hlavně sliznice dýchacího ústrojí, horních i dolních dýchacích cest a očí, snižuje kapacitu plic, zhoršuje astma a způsobuje další onemocnění dýchacích cest a srdce.

Prachové částice
Prachové částice vznikají jednak přímo ve spalovacích motorech, ty mohou navíc obsahovat těžké kovy a nebezpečné organické sloučeniny, a také doprava zatěžuje ovzduší tak zvanou druhotnou prašností, což je neustálé víření prachových částic na okrajích silnic koly automobilů, otěry z pneumatik apod. Prachové částice mají nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém, způsobují zánětlivá onemocnění plic, zvýšenou nemocnost, zvýšenou spotřebu léčiv a hospitalizací, snížení délky života.

Oxid uhelnatý
Se vstřebává v plicích a přechází do krve, kde snižuje vazebnou kapacitu krve pro kyslík a zhoršuje zásobování tkání kyslíkem. Způsobuje neuropsychické poruchy, srdečně – cévní onemocnění, poruchy srážlivosti krve a poškozuje plod v těle matky.

vzduch Těkavé organické látky
Mají akutní dráždivé účinky, poškozují paměť a koordinaci, některé z nich jsou karcinogenní, způsobují karcinom plic a leukémii, jiné poškozují játra a ledviny. Nejznámější z nich je karcinogenní benzen, který tvoří složku surové ropy a je přítomen i v benzínu, z něhož se vypařuje během manipulace, distribuce a skladování paliva.

Polycyklické aromatické uhlovodíky
Vznikají během nedokonalého spalování automobilových paliv, ale také při spalování uhlí, výrobě koksu, kouření apod. Nejlépe byl prozkoumán benzo(a)pyren, který má karcinogenní a mutagenní účinky (způsobuje rakovinu a genetická onemocnění).

Aldehydy/formaldehyd
Dráždí oční spojivky a nosní sliznice, jde o látku toxickou a pravděpodobně karcinogenní.

Styren
Toxické účinky styrenu se na zdraví člověka projevují především poruchami centrální nervové soustavy, jako jsou bolesti hlavy, malátnost, napětí, nevolnost, zvracení. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila styren mezi možné lidské karcinogeny.

vzduch Oxid uhličitý
Do ovzduší se díky dopravním prostředkům dostává také oxid uhličitý. Není jedovatý, ale je to nejvýznamnější skleníkový plyn.

Cesty ke snižování negativního vlivu dopravy ve městech
Znečištění životního prostředí z dopravy ve městech lze snižovat podporou udržitelné dopravy, především cyklistickou a pěší, společně s městskou hromadnou dopravou (MHD). Jedním ze způsobů, které přispívají k udržitelné dopravě, je i sdílení automobilů (tzv. car sharing), kdy je automobil používán více lidmi. Tato veřejná půjčovna automobilů spojuje výhody individuální automobilové dopravy s určitou formou veřejné dopravy. Šetří ovzduší, investiční prostředky a zmenšuje nároky na parkovací plochy. Ještě příznivější k prostředí je veřejné půjčování kol – bike sharing, který funguje v Praze, Brně a dalších větších městech naší republiky i v evropských městech.

Pokud už musíme jezdit po městě autem, měli bychom jezdit ohleduplně, to znamená dodržování těchto zásad:

- Zrychlovat a zpomalovat jízdu plynule
- Jezdit klidně a předvídatelně
- Při delším čekání vypínat motor
- Pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách kvůli optimální spotřebě paliva
- Omezit používání dalších zařízení v automobilech, např. klimatizaci či vyhřívání skel
- Omezit zbytečné jízdy na krátké vzdálenosti
- Využívat kvalitní paliva a oleje, díky nimž dochází k lepšímu spalování a nižším emisím

vzduch Pro omezení vlivu dopravy existuje mnoho opatření, např. emisní normy, regulace dopravy ve městech, výstavba městských obchvatů, usměrnění nákladní dopravy mimo města apod. Každý z nás ale může snížit vliv dopravy na životní prostředí jednoduše tím, že omezí jízdy osobním autem. Využívejte jízdní kola, veřejnou dopravu, na delší vzdálenosti železnici nebo autobusy. Když už je použití automobilu nezbytné, nejezděte sami, využijte spolujízdy, jezděte ekonomicky.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
Miroslav Patrik a Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat
Ročenka dopravy za r. 2015, dostupná zde: https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2015/rocenka/htm_cz/index.html
http://arnika.org
http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-v-cr/#1112Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf