Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaké funkce má les?

21. března 2018

lesStrom má pro člověka velký až existenční význam, bohužel si tuto skutečnost lidé moc neuvědomují. Lesy jsou především významným zdrojem kyslíku a čističem ovzduší a mnoho dalšího. Strom a potažmo celý les nepřináší lidem pouze cennou obnovitelnou surovinu využívanou ve stavebnictví, papírenství, při výrobě nábytku a jiných předmětů ze dřeva, ale využívá se také jako zdroj tepla.

Lesem se rozumí území hustě porostlé stromy. Jedná se o nejsložitější a nejrozmanitější suchozemský ekosystém, tvořený složkou rostlinnou, živočišnou a neživým prostředím.

Lidé se v dnešní době na les vnímají pouze jako zdroj dřeva, ze kterého lze vyrobit nábytek, papír či si s ním zatopit v kamnech. Většina z nás si ale neuvědomuje, kolik má strom či celý les funkcí., Funkce lesa lze definovat jako účinky (působení) lesních ekosystémů na okolí. V zásadě se člení na:

- Funkce lesů produkční – úlohou lesních ekosystémů je poskytovat materiál. Obvykle se pod pojmem produkční funkce rozumí funkce dřevoprodukční jako tradiční ekonomická funkce lesů.

- Funkce lesů mimoprodukční - poskytující veřejný užitek při přímém nebo nepřímém využívání ve společenské praxi. Význam mimoprodukčních funkcí lesů, zejména funkcí environmentálních, je v důsledku vývoje civilizačních procesů, změn krajinného prostředí i životního stylu lidí.

Mimoprodukční funkcí lesa

lesFce. ekologická – ovlivňuje pozitivně svými účinky prostředí živých organismů. Jde zejména o účinky na ovzduší (odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu), půdu (ochrana proti erozi a sesuvy) a vodu (zadržování a zpomalování odtoku srážkových vod) v ekologickém smyslu.

Fce. environmentální – jsou funkce zdravotní (rekreační, léčebná, hygienická), funkce ochrany přírody a krajiny, jakož i funkce vodohospodářské v ochraně vodních zdrojů a v ochraně krajiny před vodním živlem. Funkce lesů zdravotní působí v životním prostředí člověka či šířeji v krajinném prostředí k podpoře zotavení a osvěžení lidského organismu (funkce rekreační), mají účinky léčebné (funkce léčebná) nebo přispívají k čistotě prostředí izolací zdrojů nečistot (škodlivin, NOx) a útlumem jejich šíření (funkce hygienická).

Fce. hygienická - přispívá k čistotě prostředí izolací zdrojů nečistot (škodlivých látek, NOx) a útlumu jejich šíření. Patří sem např. účinky protihlukové, protiimisní. Fce léčebná - obvykle příznivě ovlivňuje somatickou i psychickou složku člověka-pacienta. Přispívá tak k léčení zejména lázeňských pacientů v rámci komplexní lázeňské léčby. Účinky jsou podporovány hygienou lesního prostředí a psychicko-emocionálními uklidňujícími faktory.

Fce. rekreační - mají téměř všechny veřejně přístupné lesy. K vybavenosti rekreačních lesů patří např. koše na odpadky, lavičky, pěšiny a cesty pro pěší i cyklisty, jezdecké stezky, přístřešky, vyhlídky, sportovní a dětské koutky, louky na slunění, vodní plochy, informační tabule, parkoviště, oplocenky.

Fce. estetická – se projevuje vjemy přírodních krás jako vlastnosti lesních ekosystémů a jejich částí.

Lesy v ČR

les Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 666 376 ha, což představuje 33,9 % z celkového území státu.

Z hlediska lesního zákona 289/1995 Sb., jsou lesy rozděleny dle převažujících funkcí na tři kategorie:

- Lesy hospodářské – primární funkcí je produkce dřevní hmoty (74,4 % lesů);

- Lesy zvláštního určení – nacházející se na území národního parku, národní přírodní rezervace, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně nebo v ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod; do uvedené kategorie však mohou být řazeny i jiné lesy, u nichž lze doložit oprávněný veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí (např. lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce). Tato kategorie lesů zaujímá v ČR 23,5 %;

- Lesy ochranné – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (kde les je na hranici svých existenčních možností), lesy kolem horní hranice lesa, které stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy či lavinami) a lesy, které mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. hospodářské lesy), ty zaujímají 2,1 %.

Negativně se na stavu lesů podepsaly v minulosti vysoké emise znečišťujících látek z průmyslu a energetiky. V současné době škodí lesům především doprava v některých případech i vysoké stavy spárkaté zvěře.

Pralesy

lesNejproduktivnějším a nejkomplexnějším ekosystémem je tropický deštný prales. Lesní půda je poměrně chudá na živiny, neboť prakticky všechny cenné živiny jsou zadržovány v tělech rostlin a stromů. Opad se velice rychle rozkládá, na jeho rozložení se podílejí mikroorganizmy a houby, popřípadě i celá řada živočichů. Dlouhodobé a neměnné podmínky vedou k obrovské pestrosti (diverzitě) rostlin a živočichů, kterou jinde nenajdeme. Dnes jsou však tropické deštné lesy bohužel, díky rozsáhlému ničení a intenzivnímu využívání, velmi ohroženy. Každý rok je zničeno nebo vážně ohroženo 20 miliónů ha pralesa, což je 25x více než rozloha ČR.

Les má velice důležitou roli v lokálním i globálním ekosystému. Jak už bylo řečeno, lesy jsou přirozeným a hlavním producent kyslíku, který vzniká při fotosyntéze, tuto funkci plní zejména deštné pralesy. Závěrem je nutno říci, že ochrana lesů a udržitelného lesního hospodářství má celosvětový význam. Ničení lesů na celé planetě má za následek, že v dnešní době lesy zaujímají méně než 30 % plochy. Proto je důležité, aby každý z nás vnímal, jaký význam pro nás má strom a celý les. Uvědomme si, co vše nám lesy přinášejí, neberme to jako samozřejmost a začněme je chránit proti malichernému ničení. /p>

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.mezistromy.cz/les/funkce-lesa/odborny#
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://pralesy.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/Druhova_skladba_ceskych_lesu.pdf
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=ekosystem_les&site=puda
http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/49e_final_tisk.pdf
https://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/pestsyst/ucpestov/ucel_char_fce_lesu.html
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vyznam_lesa_pro_zivotni_prostredi&site=pud
http://www.vitejtenazemi.cz/krajina/index.php?article=159Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf