Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Léto a ozonový smog

7. září 2015

ozonTeplé a slunečné letní dny přinášejí zvýšenou hladinu koncentrací troposférického ozonu. Nejvyšší naměřené hodnoty bývají typické pro letní odpoledne, kdy jsou teploty nejvyšší a sluneční záření nejintenzivnější. Tzv. letní smog nevidíme, na rozdíl od toho zimního, který se projevuje mlhou nebo kouřem. Je ale stejně nebezpečný, především pro starší lidi, pro nemocné srdečními nebo respiračními chorobami a děti. V červenci a srpnu letošního léta i na počátku září byly pro Ústecký kraj vyhlášeny tři smogové situace, kdy naměřené hodnoty přízemního ozonu přesahovaly stanovený imisní limit.

ozonVedle ozonu ve stratosféře, který Zemi chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením, a je tedy pro nás existenčně důležitý, se potýkáme s ozonem troposférickým (přízemním), který má negativní toxické účinky jak na rostliny, tak na živočichy včetně člověka. Troposférický ozon je významnou složkou atmosférického znečištění a to zejména v letních měsících za přítomnosti intenzivního slunečního záření a vysoké teploty, kdy fotochemické reakce vedoucí ke vzniku ozonu probíhají v největší míře.

Největším podílem na vzniku přízemního ozonu má délka a intenzita slunečního záření, která souvisí s délkou dne. V létě, kdy jsou dny nejdelší z celého roku, dopadají sluneční paprsky na povrch Země nejdelší dobu. Když se k tomu přidá nízká oblačnost, mohou fotochemické reakce probíhat ve větší míře a v delším čase. Hlavními sloučeninami, které se podílejí na těchto reakcích jsou oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky (VOC), které se do ovzduší dostávají jednak z antropogenních zdrojů, ale ve značném množství i ze zdrojů biogenních.

Letní smog v Ústeckém kraji
V období letošního léta byly v Ústeckém kraji vyhlášeny tři smogové situace.

Měsíc červenec
První smogová situace byla Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) vyhlášena z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu dne 04.07.2015 v 16:07 hod.a odvolána byla již druhý den 05.07.2015 ve 20:30 hod.
Nejvyšší koncentrace troposférického ozonu na Mostecku byla naměřena dne 04.07.2015 v 8:00 ráno na měřící stanici automatického imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ v Mostě a dosáhla hodnoty 193,6 µg.m-3. Přehled koncentrací ozonu v průběhu první smogové situace ve dnech 04.07. – 05.07.2015 na stanicích AIM ČHMÚ v Mostě a Lomu uvádí následující graf. Vzhledem k poruše imisní stanice Zdravotního Ústavu Ústí nad Labem v Litvínově nebyly údaje o koncentraci ozonu v Litvínově k dispozici.

Měsíc srpen
Druhá smogová situace byla ČHMÚ vyhlášena dne 06.08.2015 v 18:42 hod. a odvolána byla až za 9 dnů dne 15.08.2015 v 17:26 hod.
V první polovině srpna letošního roku se celá střední Evropa potýkala s extrémním počasím. V České republice jsme podobnou vlnu veder zažili na přelomu července a srpna v roce 1994. V Ústeckém kraji byly zaznamenány nejvyšší teploty v pátek 07.08.2015 a v sobotu 08.08.2015, kdy na stanici ve Vaňově byla naměřena teplota 39,1°C. Vlivem takto vysokých teplot, dlouhodobou absencí srážek a především velmi nízké oblačnosti došlo ke zvýšení koncentrace troposférického ozonu v atmosféře. V tomto období zároveň panovalo na mnoho lokalitách na našem území sucho.
Následkem těchto extrémně vysokých teplot došlo ke značnému zvýšení koncentrací troposférického ozonu a dne 06.08.2015 v 18:42 hod. byla Českým hydrometeorologickým ústavem vyhlášena smogová situace, která byla odvolána 15.08.2015 v 17:26 hod a trvala 9 dnů. Vzhledem k extrémnímu suchému, teplému a slunečnému počasí, které v celé naší republice panovalo, byla doba trvání smogové situace nestandardní. Nejvyšší koncentrace troposférického ozonu na území Mostecka v období vyhlášení smogové situace byla naměřena na měřící stanici AIM ČHMÚ Most v 16 hodin a její hodnota dosáhla 211,4 µg.m-3.
Přehled koncentrací ozonu v průběhu druhé smogové situace ve dnech 06.08. - 15.08.2015 na stanicích imisního monitoringu ČHMÚ v Mostě a Lomu a Zdravotního ústavu Ústí nad Labem v Litvínově uvádí následující graf.

Následující graf přehledně uvádí nejvyšší denní naměřené koncentrace troposférického ozonu v jednotlivých dnech trvání smogové situace, vyhlášené v období od 06.08.2015 do 15.08.2015 z měřících stanic AIM ČHMÚ v Mostě, Lomu a Zdravotního ústavu Ústí nad Labem v Litvínově. Jak je z grafu patrné, nejvyšší hodnoty ozonu byly zaznamenány v Mostě a Lomu.
Třetí smogová situace byla ČHMÚ vyhlášena dne 31.08.2015 v 15:59 hod. a odvolána byla za necelé 2 dny dne 02.09.2015 v 7:14 hod.

Vlivem přetrvávání vysokých teplot, bezvětří a sucha došlo k opětovnému navýšení koncentrace přízemního ozonu nad stanovené limity, díky čemuž byla 31.08.2015 v 15:59 ČHMÚ vyhlášena smogová situace pro Ústecký kraj. Nejvyšší koncentrace na Mostecku dosahovala 170,0 µg.m-3 a byla naměřena na měřící stanici AIM ČHMÚ v Lomu ve 13:00 hodin dopoledne. Smogová situace byla odvolána byla 02.09.2015 v 7:14 ráno z důvodu poklesu koncentrace O3.

Přehled koncentrací ozonu v průběhu třetí smogové situace ve dnech 31.08. - 02.09.2015 na stanicích imisního monitoringu ČHMÚ v Mostě a Lomu a Zdravotního ústavu Ústí nad Labem v Litvínově uvádí následující graf. Pro srovnání je možné uvést, že v roce 2014 nebyla z důvodu vysokých koncentrací ozonu v ovzduší v letních měsících v Ústeckém kraji vyhlášena žádná smogová situace. V roce 2013 byly vyhlášeny také tři smogové situace a to v již v červnu (18. – 20.06.2013), červenci (27. – 29.07.2013) a srpnu (03. – 04.08.2013).

Smogová situace
Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny – oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM10.

Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m3.
Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m3.

Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě letních smogových situací se setkáváme s pojmem „losangeleský smog“ nebo smog fotochemický. Jedná se o užívané názvy pro originální směs ozónu, peroxyacetylnitrátů (PAN), aldehydů a kyseliny sírové vznikající působením UV záření (fotochemicky) z oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého. Získáme jej spalováním kapalných a plynných paliv při teplotách vzduchu 25-30 °C za slunečných dnů (UV záření) a bezvětří.

V případě podzimních a zimních smogových situací se setkáváme s pojmem „londýnský smog“. Londýnský (podle události z prosince roku 1952) neboli redukční smog je charakterizován směsí kouře (smoke), oxidů síry (dodávají redukční povahu) a dalších plynných zplodin spalování uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a je obvykle doprovázen hustou mlhou (fog). Vysoká škodlivost se zde stupňuje přítomností popílku, který umožňuje snadný transport plynných složek smogu až do nejhlubšího nitra plic.

Vliv ozonu na člověka
Vyšší koncentrace přízemního ozonu mají negativní vliv na lidský organismus. Můžeme pociťovat dušnost, bolesti a tísnivý pocit na hrudi při dýchání a pálení očí. U citlivých lidí způsobuje bolesti hlavy a nevolnost. Při velmi vysokých koncentracích a dlouhé době působení může narušit sliznice, které tak ztrácí schopnost sloužit jako ochranná bariéra proti mikrobům, toxickým látkám a alergenům. Takže se může zvyšovat frekvence alergických reakcí u takto citlivých osob. Je proto doporučeno, aby se lidé, kteří jsou na ozon citliví, zvláště pak děti, vyvarovali dlouhému pobytu venku v dopoledních a odpoledních hodinách.

Vliv ozonu na vegetaci
Působení troposférického ozonu můžeme pozorovat také na rostlinách. Mezi charakteristické viditelné symptomy patří pigmentové tečky, červenání a bronzování, chlorózy a v pozdějším stádiu i nekrózy. Tyto symptomy můžeme pozorovat na svrchní straně listů, přičemž žilnatina listu napadena není. Charakteristický pro působení listů je i tzv. stínový efekt, kdy zastíněné části listu zůstávají nepoškozené. Ozon působí také na rostlinné dýchání – fotosyntézu, kdy má vliv na funkci průduchů, kterými rostlina dýchá. Fotosyntéza se zpomaluje, což má za následek zpomalení růstu rostliny. Takto oslabená rostlina může být náchylnější k chorobám a napadením škůdci a může více trpět na nedostatek vody v půdě, což je ve spojení s růstem koncentrace troposférického ozonu typické. Zemědělci mají kvůli těmto období nízkou produkci vypěstovaného materiálu.

Další negativní účinky ozonu
Ozon také působí na neživé věci kolem nás. Poškozuje elektromagnetická zařízení a materiál jako je pryž, plasty, fotografický papír a textilie. Způsobuje blednutí barviv, fasád a nátěrů. S končícím létem a snižující se teplotou klesá i koncentrace přízemního ozonu a tedy i nebezpečí letních smogových situací. Blíží se ale podzim a s ním doba podzimních a poté zimních smogových situací. Především rodiče a lidé ve vyšším věku nebo jejich blízcí by měli brát ohled a být informováni o aktuálním stavu čistoty ovzduší či vyhlášení smogových situací. Aktuální stav kvality ovzduší je možné sledovat na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří - www.ecmost.cz nebo je možné se dotázat na bezplatné Zelené lince 800 195 342. Na elektronickou adresu ecmost@vuhu.cz lze zaslat také požadavek na zasílání informací o vyhlášení a ukončení smogových situacích.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com
Použité zdroje

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf