Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?

30. ledna 2012

Dle nejnovějších statistických údajů vyprodukoval každý občan České republiky (ČR) v roce 2010 317 kg komunálního odpadu1. Celých 68 % z těchto odpadů ale skončilo nevyužito na skládce2. Přitom je skládkování považováno za nejméně vhodný způsob nakládání s odpadem. Oproti tomu stojí statistické údaje Evropské unie (EU), dle kterých průměrný Evropan vyprodukoval v roce 20093 více než 500 kg komunálních odpadů, z nichž na skládce skončila asi jedna třetina.

Jak si stojí ČR v porovnání s Evropou v oblasti nakládání především s komunálním odpadem a kde má rezervy?V ČR jsou již nyní k dispozici údaje o produkci odpadů za rok 20101,4,5. V rámci ČR je ale možné se setkat s rozdílnými údaji o výši produkce komunálních odpadů (KO). Důvodem je, co zpracovatel a předkladatel údajů zahrnuje do kategorie KO a odlišné zpracování dat (jiná metodika sběru dat).

Český statistický úřad1 (ČSÚ) sleduje např. odpady pocházející z podniků a KO produkovaný obcemi, resp. odpad z provozu domácností, odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpad z údržby veřejné zeleně a odpad živnostenského charakteru (tj. dle zákona o odpadech tzv. odpad podobný KO, který vzniká z nevýrobní činnosti a provozu živností, úřadů a škol). Dle ČSÚ každý z nás vyprodukoval v roce 2010 317 kg KO, což je o 2 kg více než v roce předešlém. Ve Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2010 je ale uváděna dokonce produkce 510 kg KO na obyvatele.

Zvýšilo se i absolutní množství KO, které činilo 3,3 miliony tun. Potěšitelné však je, že celých 50 kg každý z nás uložil do kontejnerů na separovaný sběr. Na druhou stranu ovšem 68 % KO skončilo na některé z téměř 180 skládek6 v ČR. Skládkování je přitom považováno za nejhorší způsob nakládání s odpadem. ČR se zavázala EU, že množství odpadu ukládaného na skládky, především biologicky rozložitelných komunálních odpadů, bude snižovat.

Pro porovnání ČR s ostatními zeměmi Evropské unie lze využít údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat), který má v současné době k dispozici data za rok 20093. Za ČR poskytuje Eurostatu data ČSÚ a dle těchto údajů je ČR zemí s téměř nejnižší produkcí KO vůbec (graf 1). Z grafu 1 je též možno vyčíst, jak která země Evropské unie se svým KO v roce 2009 naložila.

Graf 1: Produkce komunálního odpadu a způsoby nakládání s ním v zemích EU v roce 2009 (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)Podíváme-li se na vývoj produkce KO v EU (zastoupeno průměrem ze všech 27 současných členských zemí EU) a v ČR (graf 2) od roku 1995, objevuje se zde v posledních letech rozdílný trend. Zatímco v Evropě produkce KO přepočítaná na kg na obyvatele klesá, v ČR roste. Stále je ale ČR pod průměrem EU.

Graf 2: Vývoj množství komunálního odpadu v letech 1995 - 2009 (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)V oblasti nakládání s KO, patří ČR mezi země s největším podílem KO ukládaného na skládky. V porovnání s průměrem EU, byla ČR dlouhou dobu pod průměrem. V poslední době je množství skládkovaného KO v ČR vyšší než průměr EU, a to i kvůli tomu, že některé země přestaly ukládat na skládky odpad vhodný k energetickému využití (Dánsko, od r. 1997; Švédsko, od r. 2002), organický odpad (Německo, od r. 2004; Švédsko, od r. 2005) či směsný odpad bez předchozí úpravy (Nizozemí, od r. 2003; Rakousko, od r. 2004).

Graf 3: Vývoj množství skládkovaného komunálního odpadu v letech 1995 – 2009 (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)

Podle hierarchie nakládání s odpady (obr. 1) je odstraňování odpadů nejméně žádoucí variantou. Vždy je kladen důraz především na předcházení jeho vzniku, recyklaci či energetické využití odpadů.

Nutno podotknout, že pojmem recyklace se v definici Eurostatu rozumí přepracování odpadních materiálů v určitém výrobním procesu tak, aby sloužily původnímu účelu (recyklace materiálová) nebo jiným účelům (ostatní formy recyklace), včetně organické recyklace (kompostování), s výjimkou energetického využití.

Materiálová recyklace KO je v ČR na vzestupu, stejně tak v Evropě (graf 4). Stav v ČR se však ani zdaleka nepřibližuje evropskému průměru, a to jak v množství přepočítaném na kg na obyvatele, tak v procentuálním využití těchto odpadů. Materiálově recyklována jsou pouhá 2 % KO produkovaných obyvatelem ČR oproti 23 % odpadům evropským. Obdobná situace platí i u ostatních forem recyklace KO (graf 5).

Graf 4: Vývoj množství materiálově recyklovaného komunálního odpadu v letech 1995 – 2009 (pro roky 1998-2003 nejsou data k dispozici) (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)

Graf 5: Vývoj množství komunálního odpadu recyklovaného ostatními formami recyklace, vč. kompostování) v letech 1995 – 2009 (pro roky 1999-2003 nejsou data k dispozici) (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)


Dalším způsobem nakládání s KO je jeho spalování či spoluspalování a energetické využití. Zatímco spalování či spoluspalování bez energetického využití (EVO) je v hierarchii nakládání s odpady na stejné úrovni jako skládkování, je EVO považováno za smysluplnější odstranění odpadů. V ČR bylo s energetickým využitím KO započato v roce 1989 ve spalovně v Brně, v letech 1998 a 1999 začaly fungovat spalovny v Praze a Liberci6. Množství energeticky využitých KO v Evropě stále roste, ČR ale tento trend nekopíruje.

Graf 6: Vývoj množství spalovaného komunálního odpadu v letech 1995 – 2009 (Zdroj dat: Eurostat, 12/2011, graf zpracovalo ECMaK)ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižší produkcí KO vztažených na 1 obyvatele. Oproti evropskému průměru ale nerespektuje hierarchii nakládání s odpady (obr. 1). Drtivá většina KO je stále odstraňována bez užitku na skládky odpadu, oproti např. sousednímu Německu či Rakousku, kam putuje na skládku necelé 1% KO. V Dánsku či Švédsku je energeticky využito okolo poloviny množství produkovaných KO. Velké mezery jsou stále také v recyklaci odpadů, i když zde je možné, že se jedná o zkreslení situace v rámci odlišných definic recyklace a využívání odpadů na evropské a národní úrovni.

Pro úplnost dodejme, že dle údajů ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2010 bylo v ČR v porovnávaném roce 2009 na skládky uloženo 64 % KO, materiálově využito 22,7% KO, energeticky využito 6% KO a spáleno 0,04 % KO (tab. 1).

Obr. 1: Hierarchie nakládání s odpady (Zdroj: www.odpadjeenergie.cz)


Pro zlepšení situace nakládání s KO vznikla a stále vzniká v celé ČR řada kampaní na podporu prevence vzniku odpadů a využívání odpadů (včetně podpory odděleně sbíraných složek KO). Nejznámější jsou zřejmě spoty a akce společnosti EKO-KOM. Zároveň se budují nová zařízení zpracovávající KO, včetně kompostáren a zařízení EVO (spalovny). V současné době funguje v ČR více než 150 kompostáren7 a 3 zařízení EVO (Praha, Brno, Liberec). Na níže uvedeném obrázku č. 2 je uveden přehled spaloven pro energetické využití odpadů v EU a v ČR8, kde jsou vyznačeny nejen počty těchto spaloven v příslušném státě (modrá čísla), ale také množství energeticky využitých odpadů milionech tun (červená čísla). Ve fázi povolovacích procesů jsou např. kompostárny v Přerově či Hořovicích a v mnoha dalších městech a zároveň další 3 spalovny pro EVO. Kapacita spaloven by se tak měla navýšit na necelých 1,1 mil. t KO ročně. Vše směřuje k tomu, aby i ČR upustila od skládkování odpadu, jež nerespektuje fakt, že odpad může být cennou surovinou.

Obr. 2: Přehled spaloven komunálního odpadu v EU a v ČR v roce 20098

Autor článku:
Mgr. Renáta Červenková a kolektiv Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Zdroje:
1ČSÚ, Produkce, využití a odstranění odpadu v roce 2010 (vydáno 2011)
2ČSÚ, Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2010 (vydáno 9/2011)
3Eurostat, Environmental Data Centre on Waste (aktualizováno 16.12.2011, novější údaje zatím nejsou k dispozici)
4CENIA, Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2010 (zveřejněno 2012)
5ČSÚ a MŽP, Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010 (zveřejněno 2012)
6VÚV CeHO, Atlas zařízení pro nakládání s odpady (údaje k 31.8.2010)
7VÚZT v.v.i, Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
8CEWEP 2009, http://www.cewep.eu

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf