Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady

24. června 2014

Foto: Foto: archiv EC V roce 2013 zaměřilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) svou pozornost mimo jiné i na odpadovou problematiku. Nejen v souvislosti s dlouho připravovaným novým zákonem o odpadech (náhrada za stávající zákon č.185/2001, o odpadech), ale také v souvislosti se záměrem výstavby zařízení k energetickému využití odpadů v Komořanech u Mostu. Oslovili jsme odborníky z řad úředníků, ekologů, vědeckých pracovníků i provozovatelů skládek. O rozhovor jsme požádali také provozně obchodního ředitele společnosti CELIO a.s., Ing. Kaucu, který nás namísto rozhovoru vyzval přímo k návštěvě areálu, abychom se mohli blíže seznámit s jeho provozem. Nabídku přivítali pracovníci obou ekocenter (Mostu i Kralup nad Vltavou) a dne 27.05.2014 navštívili areál společnosti CELIO a.s. – CEntrální LIkvidace Odpadů v Růžodolu u Litvínova, veřejnosti známý jednoduše jako areál CELIO.

O firmě CELIO a.s.
Firma CELIO a.s. vznikla v červnu roku 1993 a od prvopočátku až do současnosti se zabývala a zabývá nakládáním s odpady, nejprve pouze skládkováním, postupně pak i dalším využitím odpadů. Společnost CELIO a.s. patří mezi středně velké firmy s převážně regionálním významem, ve které je zaměstnáno 48 pracovníků. Specializuje se na nakládání s pevnými i kašovitými odpady. Vlastní a provozuje jeden z největších areálů v České republice. Areál je postupně přeměňován z pouhého místa pro skládkování do regionálního centra pro nakládání s odpady s více variantami jejich úpravy, využití nebo odstranění. V posledních pěti letech společnost investovala do svého rozvoje téměř 200 mil. Kč.

Cíl návštěvy
Areál CELIA se nachází v Růžodolu, je trochu skryt v odlehlé lokalitě mezi Mostem a Litvínovem, takže zdejší občané toho příliš o dění ve společnosti CELIO nevědí. To byl také jeden z důvodů naší návštěvy, seznámit se na vlastní oči se způsobem nakládání s odpady a být tak připraveni zodpovídat dotazy či poskytovat rady občanům regionu, související s odpadovou problematikou. Vždyť areál se od sídla Ekologického centra Most pro Krušnohoří nachází vzdušnou čarou pouhých cca 5 km, bylo by tedy velká škoda nabídky managementu společnosti CELIO a.s. nevyužít.

Vstup do areálu
Po vstupu do upraveného areálu s pěknou administrativní budovou a provozními halami ještě nic nenasvědčovalo tomu, že se zde manipuluje s něčím takovým, jako je odpad. S věcmi, které nám odpadnou od ruky, jichž se chceme zbavit. Žádný odpad se zde nepovaluje jen tak, každý druh odpadu má svůj přesně vymezený skladovací a manipulační prostor.

Informace přímo od zdroje
Foto: Foto: archiv EC Ing. Jindřich Kauca, obchodně provozní ředitel společnosti CELIO a.s. nás pozval do zasedací místnosti, kde nás velmi otevřeně seznámil formou prezentace s příznačným názvem „Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady“ s historií, současností i dalším plány společnosti do budoucna.

Společnost v minulém roce oslavila 20 let od svého založení, kdy byla dceřinou společností CHEMOPETROL, a.s., a UNIPETROL, a.s. Ale i letošní rok je svým způsobem jubilejní, protože v roce 2014 je to 20 let od zahájení aktivit v oblasti odpadů. Prvními akcionáři dále byli MUS a.s., Vodní Stavby a.s. a belgický Vulcan Industrie. V prvních letech byla společnost orientována pouze na provoz skládek (SOO, SNO, SIO) bez využití potenciálu areálu. Až v roce 2001 byla po kompletní výměně managementu (důvodem hluboká ekonomická ztráta společnosti) zahájen proces přechodu od prostého skládkování (logistika, dodavatel sanačních zakázek,…). Do roku 2009 bylo investováno do rozvoje společnosti a nakládání s odpady cca 100 milionů Kč (stroje, logistika, biodegradační plocha, objekty….). Do konce roku 2013 investováno dalších cca 185 milionů Kč. A to není vše, jak ukázala vlastní prohlídka areálu.

V prezentaci nás zaujal letecký snímek areálu CELIO z roku 1994, na kterém je v okolí patrná aktivní vnější Růžodolská výsypka, hnědouhelný lom Ležáky a popelová odkaliště CHEMOPETROL a.s., který zde uvádíme.

Následná diskuze objasnila některé naše nejasnosti, např. i dotaz, zda se na CELIO sváží všechen odpad z domácností města Mostu a Litvínova. Ing. Kauca nám vysvětlil, že toto je věcí smluvní a v oblasti v nakládání s odpady působí v regionu spousta firem. Dá se říci, že většina komunálního odpadu z Mostu končí na CELIU a převážná většina komunálního odpadu z Litvínova také. Konstatoval, že dnes je situace taková, že kdo je ekonomicky nejpřijatelnější pro původce odpadu, tak toho si původce k převzetí odpadu vybere. Důležitým ukazatelem je dopravní neboli přepravní vzdálenost, která dnes rozhoduje i v Ústeckém kraji. Přestože by mohl být odpad materiálově, energeticky nebo jakkoliv jinak ještě využit, tak vzhledem k vysokým nákladům na jeho přepravu, se odpad raději uloží do skládky, která se nachází v blízkosti místa původce odpadu. Zpracování odpadu a jeho další využití je samozřejmě mnohem dražší než jeho prosté vysypání do skládky. Dá se říci, že až na výjimky (např. japonské firmy) původce odpadu nezajímá, jak bude s jeho odpadem naloženo z hlediska dalšího využití; zohledňuje jen ekonomickou stránku věci.

Centrum pro třídění odpadu
Po prezentaci následovala prohlídka areálu, započatá v Centru pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu, které je vybaveno moderní technologií umožňující třídění a zpracování odpadu pro jeho další využití.

Foto: Foto: archiv EC V procesu třídění zde dochází k separování kovů, minerálních složek, biologického odpadu, energeticky využitelného odpadu a materiálně a energeticky nevyužitelného odpadu, který je odstraněn skládkováním. Komunální odpad z českých domácností končí většinou na skládkách. Pokud je však komunální odpad svážen do CELIA, tak je díky třídění využit v maximální možné míře a jen malá část uložena na skládce. CELIO a.s. je jedinou společností v Ústeckém kraji, která umí takovýmto způsobem komunální odpad využít.

Pneumatiky

Foto: Foto: archiv EC Součástí areálu je i hala s linkou pro drcení pneumatik a technické pryže za účelem energetického nebo dalšího materiálového využití o výkonu 7 tun/hod. Materiál lze nadrtit na granulometrii dle požadavku odběratele. Zpracování pneumatik je složitější z důvodu obsahu kovových částí, ale i s tím si v CELIU poradí. Staré a nepotřebné pneumatiky mohou být po podrcení výborným palivem. Bohužel v České republice je velmi málo míst, kde se dá odpad energeticky využít.


Foto: Foto: archiv EC CELIO v tomto směru spolupracuje s cementárnou v Čížkovicích a s cementárnou v Radotíně, výrobní kapacita však značně převyšuje poptávku po tomto alternativním palivu z odpadních materiálů. Podle slov Ing. Jindřicha Kauci by naší společnosti prospělo mnohem vyšší energetické využívání odpadů, a to ne cestou nově postavených spaloven odpadů, ale spoluspalováním paliv a odpadů po úpravě spalovacího zařízení a technologie čištění spalin přímo v teplárnách, které jsou skoro v každém větším městě či podniku.

Skládky odpadů
Foto: Foto: archiv EC Skládky představují v systému hospodaření s odpady poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jedná se o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na hygienická, geologická a ekologická hlediska tak, aby bylo zamezeno ohrožení životního prostředí. Ve společnosti CELIO mohou být uloženy veškeré odpady, neboť se zde nachází jak skládka ostatního odpadu (S-OO), skládka inertního odpadu (S-IO), tak i skládka nebezpečného odpadu (S-NO). Skládkování však přichází na řadu až jako poslední možnost, jsou-li vyčerpány veškeré možnosti materiálového či energetického využití odpadu. Odpad je v CELIU cennou surovinou, kterou se společnost snaží v co největší míře zužitkovat.
Ke skládce ostatního a komunálního odpadu, kam putuje odpad, který se nedá energeticky využít, jsme se pro déšť, který se spustil, museli vydat auty. Kapacita skládky je 1 962 215 m3.

Foto: Foto: archiv EC U skládky nebezpečného odpadu, která má kapacitu 540 000 m3, jsme všichni vystoupili a s deštníky v ruce pozorovali při práci mobilní drtič dřevního odpadu, umístěného poblíž haldy starých pražců, které polykal jako párátka a drtil na drobné třísky. Tento nebezpečný odpad je opět energeticky využíván v cementárnách. Prohlédli jsme si i zabezpečenou těsněnou kazetovou skládku certifikovaného paliva Geobal 4, které bylo vyvinuto v rámci likvidace ropných lagun Ostramo v Ostravě. CELIO slouží jako vyrovnávací zařízení mezi lagunami v Ostravě a cementárnou Čížkovice, kde dochází k energetickému využití Geobalu spalováním. Geobal je tedy v CELIU uskladněn před následnou dopravou k energetickému využití v Čížkovicích; z celkového množství 110 000 tun, dovezeného do CELIA na podzim roku 2011 již bylo k počátku roku 2014 energeticky využito 27 000 tun Geobalu. Dle integrovaného povolení, vydané krajským úřadem Ústeckého kraje platí, že maximální skladovací kapacita činí 110 000 tun a tento odpad zde může být skladován pouze do 31.12.2017.

Foto: Foto: archiv EC Přeprava i skladování Geobalu jsou ze strany CELIO zabezpečeny tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Doprava do čížkovické cementárny probíhá kontejnerovými nákladními automobily s plachtou nebo ocelovými víky.


Biodegradační plocha pro dekontaminaci zemin a stavebních odpadů
Foto: Foto: archiv EC Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Tímto způsobem jsou zpracovávány především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly ze zásobníků, lapolů a čističek.

Princip této metody je založen na procesu biologického rozkladu organických polutantů. V průběhu dekontaminačního procesu je prováděna pravidelná aplikace předem kultivovaných bakteriálních kmenů, nutrientů a udržována optimální vlhkost zemin. Základní faktory ovlivňující efektivnost biodegradace ex situ jsou biologická rozložitelnost kontaminantů, koncentrace kontaminantů a petrografická charakteristika zemin, tedy propustnost, dostatečná aerace, teplota, míra homogenizace, dostatečná koncentrace mikroflóry s biodegradačním potenciálem, vlhkost, přítomnost nutrientů, sorpční kapacita zemin a obsah organického uhlíku. Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Na takto připravený materiál je aplikován biopreparát, který zajišťuje vlastní dekontaminaci.

Na základě průběžného sledování procesu jsou dle potřeby upravovány podmínky v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované materiály jsou následně využívány v závislosti na jejich kvalitě. Biodegradace musí být prováděna pouze na nepropustné a vodohospodářsky zabezpečené ploše. I když jsme přímo stáli u biodegradační plochy, která má rozměry 12 600 m2 a kapacitu 37 800 m3 a na které právě probíhala dekontaminace, ani bychom si toho nepovšimli. Žádný zápach, žádné speciální pokrytí hromady zeminy.
Cesta kolem skládky inertního odpadu o projektované kapacitě
370 000 m3 proběhla za trvalého deště.

Kompostárna
Průmyslová kompostárna v CELIU vyrábí od roku 2010 kvalitní průmyslový kompost z druhů odpadů, uvedených v integrovaném povolení, např. kaly z čištění odpadních vod, kaustifikační kaly, odpady z lesnictví, z destilace lihovin, biologicky rozložitelný odpad atd. Zařízení je umístěno na vodohospodářsky zabezpečené biodegradační ploše, která se nachází na uzavřeném sektoru skládky ostatního odpadu o rozloze 3 600 m2 a roční kapacitě 5 700 m3 zpracovaných odpadů; tj. 3 400 tun výsledného produktu. Bohužel dle slov Ing. Kauci o kompost z kompostárny není u odběratelů zájem, a prosto je kompost využíván především k rekultivaci skládek odpadů pro vytváření rekultivačních (vyrovnávacích a uzavíracích) vrstev na povrchu terénu.

Recyklace stavebních odpadů
CELIO se zabývá také recyklací stavebních odpadů. Na recyklační ploše vyrábí drť, která se hodí k mnoha účelům ve stavebnictví či při úpravách terénu.

Zpracování elektroodpadu
Zpracování elektrodoadu jsme bohužel neviděli. Zařízení pro úpravu a zpracování elektroodpadu bylo součástí CELIA v minulosti a sloužilo k demontáži a následnému využití elektroodpadů včetně pracoviště na úpravu TV a PC obrazovek. Provoz zpracování elektroodpadu musel však být na CELIU z důvodu nedodávání elektroodpadu „zmrazen“, díky tomu, že činnost byla celostátně soustředěna pod firmu ASEKOL s.r.o.
V rámci naší návštěvy jsme si prohlédli i zařízení pro úpravu odpadů pro energetické využití (např. ropné kaly, apod.) a zařízení pro stabilizaci a neutralizaci odpadů.
Bližší podrobnosti o cestě odpadu od vstupu do areálu, jednotlivých procesech a také odpadech, které areál opouštějí jako materiál či surovina pro další využití a také o využití skládkového plynu zase příště.

Shrnutí
V rámci odpadového hospodářství musí být dle stávajícího zákona o odpadech (§9a) dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

Foto: Foto: archiv EC Pokud se týká předcházení vzniku odpadů, tak za tento stupeň hierarchie jsou odpovědni dle zákona prvotní původci odpadů, fyzické či právnické osoby, které mají při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Pokud se ale týká ostatních způsobů nakládání s odpady lze říci, že po návštěvě CELIA jsme nabyli dojmu, že cílem společnosti je v maximální možné míře odpad připravit k opětovnému využití, recyklovat či odpad jinak využít a že pouze nevyužitelný odpad je uložen na skládku. Společnost podniká v souladu se stávající legislativou a zodpovědně k životnímu prostředí, zkrátka že odpad je zde v těch „správných rukou“.

Potěšila nás skutečnost, že i samotní občané mohou do CELIA přivézt jakýkoliv odpad, který neskončí automaticky na skládce, ale bude v co největší míře materiálově nebo energeticky využit.

Snahu CELIA o maximální využití odpadu dokládá i nový záměr společnosti na výstavbu třídící linky pro separované složky komunálního a objemného komunálního odpadu, do které společnost investuje nemalé finanční prostředky. Třídící linka je již ve výstavbě a její uvedení do provozu je plánováno na podzim letošního roku.
Ocenili jsme i vstřícnost společnosti ve věci likvidace soukromých listin či dokumentů za cenu 1,-Kč/kg, kdy občan či podnikatel se může přesvědčit, jak je s jeho dokumenty nakládáno: listiny jsou před jeho očima nejdříve rozdrceny na velikost kolem 3 centimetrů a následně spáleny v cementárně. Tuto službu využívají ve velké míře např. Policie ČR, Celní správa a řada orgánů státní správy, ale i tzv. fyzické osoby. Otevírací doba je od 6 do 18 hodin každý den v týdnu. Vhodné je předem zavolat, aby linka, která drtí tento odpad, byla v provozu.

Foto: Foto: archiv ECStejně jako management společnosti CELIO a.s., tak i my, budeme očekávat, kdy a s jakým věcným obsahem spatří světlo světa nový „odpadový zákon“, na který s napětím čekají občané, obce, ale také právnické osoby, podnikající v oblasti nakládání s odpady. Dle aktuálních informací z kabinetu odpadů MŽP dne 29.05.2014 by měl nabýt účinnosti od 01.01.2016.

Celý průběh návštěvy můžete shlédnout v následující fotogalerii.

Ing. Milena Vágnerová a Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Fotografie: archiv ECČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf