Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Nová zelená úsporám

8. února 2016

nzuDne 13. ledna 2016 proběhl na Městském úřadě v Praze 6-Suchdol seminář pořádaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pro všechny, kteří mají zájem o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Přinášíme vám informace z tohoto semináře.


Co je program Nová zelená úsporám?
Nová zelená úsporám je pokračováním programu Zelená úsporám (2009-2012) s menšími obměnami. Program je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Jde konkrétně o opatření snižující energetickou náročnost domů a zamezující únikům tepla, jako je výměna oken a dveří, zateplení domu, výměna elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo, solární systémy či systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Dotaci lze získat na jednotlivá dílčí opatření a jejich kombinaci. Samozřejmostí je pravidlo, čím větší energetická úspora tím větší dotace.

Významným zlepšením programu je trvání výzvy až do doby konce programu v roce 2021. Do tohoto roku by mělo být z programu vyčerpáno zhruba 27 miliard Kč. Peníze do programu jsou delegovány z prodeje emisních povolenek. Než se emisní povolenky za jednotlivá období prodají, jsou žádosti o dotace v tzv. zásobníku projektů a čekají na přísun peněz v pořadí od nejstarší podané žádosti. Žádosti mohou být tedy podávány nepřetržitě.

Na co je možné dotaci získat?
Dne 22. října 2015 byla spuštěna 3. výzva programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Tato výzva se dělí na tři oblasti podpory:

A) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B) Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C) Efektivní využití zdrojů energie

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů se dělí na pět podoblastí:

A.0 až A.2 jsou určeny pro dílčí rekonstrukci, v případech, kdy chcete zlepšit jen část domu, např. pokud se vám nedostávají finanční prostředky na větší rozsah rekonstrukce.
A.3 je určena pro komplexní renovaci a musí být v kombinaci s podoblastí C.4. – instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
A.4 má za úkol finanční kompenzaci za zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. Oba odborníci jsou nezbytní k realizaci dotace. Alokovaná částka z A.4 nesmí přesáhnout 15% z celkové dotace a nesmí být vyšší než 25 000,- Kč. Pro podoblast A.4 se podává žádost v kombinaci s jednou podoblastí A.0 až A.3.

Parametry pro podoblasti A.0 až A.3 jsou uvedeny v tabulce.

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností se dělí do čtyř podoblastí:

B.1 – je určena pro výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
B.2 – je určena pro výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností a navíc klade důraz na používání obnovitelných zdrojů energie. Dotace za podoblast B.2 je o 150 000 Kč větší než podoblast B.1. Současně je možno žádat o dotaci na podoblast B.3
B.3 – podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
B.4 – zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III.
Oblast podpory B nelze kombinovat s podporou C a A.

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie se dělí na podoblasti C.1 až C. 6.

C.1 a C.2 jsou určeny pro výměnu zdrojů tepla. Rozdíl je, že podoblasti C.1 provádíme společně v kombinaci s některou úsporou z oblasti A - stávající rodinný dům, na kterém probíhá rekonstrukce s cílem snížit energetickou náročnosti.
C.2 je určena pro výměnu zdrojů tepla bez výše uvedené kombinace. Vzhledem k tomu, že na kotle vyšších emisních tříd lze získat dotaci od kraje z tzv. kotlíkových dotací, není v Nové zelené úsporám poskytována dotace na výměnu kotlů na fosilní paliva.
Dotované zdroje tepla jsou v podoblastí C.1 a C.2 rozděleny následně - viz tabulka.
C.3 se zaměřuje na solární termické a fotovoltaické systémy. Také zde platí, že čím větší úspora tím větší dotace.
C.4 podoblast určená pro zavedení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT). Podoblast je rozdělena podle typu systému ZZT na centrální a decentrální - viz tabulka. Zpětnému získávání tepla z nuceného větrání se také říká rekuperace.
C.5 - Stejně jako u předchozích oblastí A a B i zde je možnost uplatnit podporu na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a to do výše 15% z alokované částky v oblasti podpory C maximálně však jen do 5 000 Kč.
C.6 zvýhodňuje použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III a to do výše 2 000 Kč - viz tabulka.

Jak postupovat
Láká Vás nabídka Nové zelené úspory? Chtěli byste získat na svůj rodinný dům dotaci? Nejprve se seznamte s podmínkami. Na webové stránce www.novazelenausporam.cz je pod obrázkem rodinného domu modrá nabídka Podrobné informace a Dokumenty ke stažení. Po rozkliknuti odkazu Dokumenty ke stažení se dostanete na stránku s dokumenty pro různé akce, třeba pozvánky na semináře. Nad těmito dokumenty je nenápadná modrá nabídka Směrnice, Metodické postupy, Formuláře, Vzory dokumentů, Ostatní. Pro úvodní seznámení doporučuji prohlédnout sekci Směrnice a přečíst si Závazné pokyny pro žadatele. Zde se dozvíte základní zásady a podmínky poskytování podpory, i jak se orientovat při řešení netypických příkladů žádosti.

nzu

Pokud Vám dokument přijde nejasný či pokud máte komplikovanější situaci, je tu i snazší cesta, zavolat na bezplatnou linku 800 260 500, kde Vám odborníci ze SFŽP poradí, nebo jim můžete napsat dotaz na elektronickou adresu info@sfzp.cz. Poradce můžete navštívit i osobně v krajských centrech.

Certifikovaní odborníci
Než se pustíte do vyplňování formulářů, je třeba mít hotovou projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Dokumenty zpracovávají certifikovaní odborníci – projektanti a energetičtí specialisti, které si musíte najít sami a ověřit, zda skutečně mají certifikaci. Dobrý odborník Vám také v mnohém poradí a pomůže ohledně dotací.

Pokud jde o výrobce a dodavatele ekologických materiálů, na které lze získat dotaci podoblastí B.4 a C.6, jsou někteří uvedeni v seznamu SOD. Seznam SOD není závazný a rozhodně v něm nejsou uvedeni všichni možní výrobci a dodavatelé. Seznam zde uvádíme pro zajímavost.

Žádosti
Požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné před provedením úprav či výstavby, ale i po jejich dokončení nebo během ní. Nutné je však počítat s tím, že nejprve celou stavbu zaplatí žadatel sám, a teprve až doloží závěrečné dokumenty včetně faktur tak mu bude přidělena dotace, která uhradí z provedených opatření maximálně 50%. Doba, dokdy je zpětně možné žádat o dotaci, se odvíjí od doby zaplacení faktur a to až dva roky na zpět.

Před podáním žádosti o dotaci je nutné mít již předem zpracovanou projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Ve zmíněných dokumentech je uvedeno, co je v plánu stavět či inovovat a jaká bude úspora a z toho dále vyplývá podoblast dotace.

Podat žádost lze pouze elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu. Na uvedené stránce naleznete v pravém horním rohu odkaz v zeleném poli s názvem Podat žádost. Na stránce se zobrazí kolonky pro identifikační údaje a heslo a v zelené liště pak nabídka Nápověda, Registrace, Přihlásit. Před vyplňováním žádosti je třeba se nejprve registrovat. Doporučuji stáhnout z nabídky Nápověda dokument Ovládání on-line formuláře Nová zelená úsporám 2015.

nzu
Aktuální žádost je možné mít jen jednu. Ve fázi vyplňování může být žádost uložena jako rozpracovaná. Pokud při vyplňování vznikla chyba a žádost je již podaná, je třeba ji zrušit a sepsat novou. Žádost zrušíte přes váš účet na počítači. Není třeba se bát, že byste po zrušení žádosti nemohli požádat znovu. Odeslanou žádost lze měnit jen obtížně přes Žádost o změnu v žádosti.

Po podání žádosti o dotaci je nutné do 5 kalendářních dnů přinést 1 kopii všech požadovaných materiálů na krajské pracoviště SFŽP. Jde například o projektovou dokumentaci, energetické hodnocení, krycí list technických parametrů, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti a podepsaný formulář žádosti (vytištěná elektronická žádost).

Co se děje po podání žádosti
Po odeslání žádosti čekáte přibližně 4 až 6 týdnů, než je žádost akceptována. Proto, aby byla žádost akceptována, ji musí pracovníci SFŽP zkontrolovat po formální stránce (2 – 3 týdny) a pak ověřit, zda projekt vyhovuje technickým požadavkům (2 – 3 týdny). Jakmile dostane žádost statut akceptována, běží žadateli lhůta 9 až 24 měsíců, kdy je nutno projekt uskutečnit a realizaci doložit na krajské pracoviště SFŽP.

Samozřejmě, statut akceptovaný projekt není náhrada stavebního povolení. To vydává vždy příslušný stavební úřad. Zde probíhá vše standardně. Navíc ale musí žadatel zajistit odborný technický dozor pro opatření, která jsou předmětem dotace. Technický dozor nesmí být pracovníkem firmy, která opatření na domě provádí. Po skončení prací technický dozor zkonzultuje provedení a teprve pak může proběhnout převzetí hotového díla od firmy.

Pak ve výše zmíněné lhůtě (9 – 24 měsíců) dodá žadatel na krajské pracoviště SFŽP všechny potřebné dokumenty, kterými jsou například faktury se seznamem provedených prací, položkový rozpočet nebo dodací listy, potvrzení o jejich úhradě, výpis z katastru nemovitostí, souhlas s užíváním stavby, kolaudační souhlas, předávací protokoly a vyplněný formulář přiložený k dokumentům o dokončení stavby.

Potom co žadatel vše správně odevzdal na krajském pracovišti SFŽP, čeká na Rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu dotace. Obdržení výplaty dotace by mělo trvat nejdéle 6 týdnů od dodání všech administrativních podkladů.

Shrnutí
A to je celé! Přejeme všem, kteří si chtějí svůj domov vylepšit ekologickými opatřeními pro šetření energií a teplem, mnoho úspěchu a pevné odhodlání.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
Zdroje: Sova V., Hruška Z.: Seminář Nová zelená úsporám
Tácha D.: Informační zpravodaj pro zájemce o podporu z programu Nová zelená úsporám 10/2015
SFŽP propagační materiál
www.novazelenausporam.cz
Závazné pokyny pro žadatele rd.3.vyzva.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf