Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"

20. března 2013

Život každého z nás závisí na vodě, její kvalitě i dostupnosti. Ne každý však má tu možnost využívat plnohodnotně a dostatečně zásoby vody, které jsou na Zemi nerovnoměrně rozložené časově i prostorově. Voda – krev Země, vyskytující se na planetě od jejího zrození, umožňuje zajišťovat existenci nám i budoucím generacím, ekosystémům i živočichům a podporovat tak kvalitu životního prostředí v daném území. Voda v každé době ovlivňovala vznik a vývoj civilizací. Nedostatek vody, vysoušení krajiny a zasolení půdy často podmínil (a předpověděl) i její zánik, tak jako kdysi dávno u starověkých civilizací u Nilu, Eufratu, Tigridu nebo Gangy.

Člověk a voda
Voda, vodní toky i jezera, pokud je člověk již svou činností negativně neovlivnil, člověka k existenci nepotřebují. Člověk ano, neboť on sám se skládá z přibližně 70 % vody a na dehydrataci umírá během 7 dnů, člověk je na vodě závislý. V celém historickém vývoji člověka měla a stále má voda zásadní význam jako zdroj pitné vody a potravy. Během několika tisíců let si však člověk osvojil způsoby pěstování, zavlažování a manipulace s vodou pro svoje vlastní a stále nekončící potřeby. Ať už ke splavení dřeva, výstavbě mlýnů, úpravě a narovnání koryt, znečišťování a vypuštění odpadních vod, masivním rybolovům ohrožených a téměř vyhubených druhů živočichů, devastaci krajiny a ničení původních říčních ekosystémů. Nadměrná spotřeba vody a plýtvání a nevhodné hospodaření s vodou se začalo projevovat. Lidstvo si tak brzy začalo uvědomovat potřebu ochrany vodních zdrojů.

Ochrana vody
Jedním z nejvíce významných dokumentů v oblasti ochrany vodní zdrojů je bezesporu Evropská vodní charta, která byla vyhlášena Evropskou radou (Council of Europe) dne 6. května 1968 ve Štrasburku. Její obsah vychází z Deklarace EHK o politice v oblasti ochrany vod před znečištěním (resoluce EHK z roku 1968) a mezinárodních norem pro pitnou vodu Světové zdravotnické organizace WHO. Tato Evropská vodní charta se skládá ze základních 12 tematických bodů, vztahujících se k vodě. Každý z nás jistě ví, že bez vody není života, zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné a že voda nezná hranic, proto v oblasti ochrany vod je nutné přistupovat zodpovědně i v rámci mezinárodních vztahů. Přehled všech 12 bodů je uveden v článku o Evropské vodní chartě.

Ochrana vod v ČR
Ochrana vod představuje komplexní soubor činností, které zajišťují množství a kvalitu nejen povrchových, ale i podzemních vod. V ČR je ochrana vod prováděna na základě českého práva i práva EU. V roce 2000 byla přijata tzv. Rámcová směrnice pro vodní politiku (2000/60/ES z 23. října 2000), která představuje základní právní předpis Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států. Ochrana vod, jejich využívání je ukotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). MŽP společně s MZe předkládá každý rok vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod. Poslední zpráva je z roku 2011, tzv. modrou zprávu si můžete prohlédnout zde.

Světový den vody
Každý rok se 22. března na podnět Valného shromáždění OSN vyhlašuje Světový den vody. Bylo tak učiněno poprvé v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Jedním z důvodu vyhlášení je nedostatek pitné vody a přístup k pitné vodě. Na světě trpí více jak miliarda lidí nedostatkem pitné vody. OSN současně vyzvalo členské státy, aby Světového dne vody využily prostřednictvím osvětových akcí k rozvíjení zájmu o ochranu a rozvoj vodních zdrojů ze strany veřejnosti i odpovědných institucí. K tomu se vyhlašuje každým rokem aktuální téma, které je třeba naléhavě řešit.
I v roce 2013 se uskuteční Světový den vody, tematicky je vázaný na Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013. Cílem je upozornit na sdílení potřeby ochrany a mezinárodní spolupráce jako „společného řetězu“ při zajišťování dostupnosti vody jak z hlediska množství, tak i její kvality. Kompletní brožura o Světovém dni vody pro rok 2013 v angličtině je umístěna na přímo na webových stránkách Mezinárodního roku 2013 o vodní spolupráci zde.

Hlavní klíčové zprávy pro Světový den vody o vodní spolupráci:
1. Vodní spolupráce buduje mír. Přístup k vodě může být zdrojem konfliktu. Mezinárodní spolupráce v rámci hospodaření s vodními zdroji a zásobováním pitnou vodou pomáhá překonat kulturní, politické a sociální napětí, a také budovat důvěru a sociální smír mezi různými skupiny, rody, komunity, regiony nebo státy.

2. Vodní spolupráce je klíčem k sociálnímu a hospodářskému rozvoji, vymýcení chudoby, sociální spravedlnosti, rovnosti žen a mužů a udržitelnosti životního prostředí.

3. Vodní spolupráce vytváří hmatatelné ekonomické přínosy. Všechny hospodářské činnosti závisí na vodě. Spolupráce může vést k efektivnější a udržitelnému využívání vodních zdrojů, např. prostřednictvím společných plánů vytváření vzájemných výhod.

4. Vodní spolupráce je zásadní pro zachování vodních zdrojů, zajištění jejich udržitelnosti a ochranu životního prostředí. Spolupráce umožňuje a podporuje výměnu vědeckých znalostí.

Mezinárodní rok…
Každý rok je vyhlášen OSN jako mezinárodní rok, který se věnuje aktuálnímu problému. I voda má nejen svůj významný Světový den vody, ale byly vyhlášeny již dva Mezinárodní roky o vodě.
2003 – První mezinárodní rok s tématem vody byl vyhlášen v roce 2003, který poskytl možnost zaměřit se na ochranu vodních zdrojů jak individuálně, ve skupinách, v zemích, tak v globálním měřítku.
2013 – Po deseti letech byl OSN vyhlášen rok 2013 opět tematicky spojený s vodou – tzv. Mezinárodní rok vodní spolupráce.
Přehled významných událostí od roku 1998 naleznete zde.

2013 Mezinárodní rok vodní spolupráce
Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013 (IYWC 2013) byl oficiálně zahájen v pondělí 11. února v sídle UNESCO v Paříži. Současně s ním byl vyhlášen nejlepší slogan Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013. Vítězkou se stala Megha Kumar z Indie a její slogan zní: „Water, water everywhere, only if we share“. ČHMÚ tento slogan volně přeložil do češtiny a zní: "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ".


K vyhlášení mezinárodního roku 2013 vodní spolupráce byly zprovozněny i samostatné webové stránky. Naleznete zde zajímavé informace o vyhlášení tohoto roku, Světovém dni o vodě a spoustu zajímavých odkazů. Na těchto webových stránkách budou postupně přidávány i akce a pomůcky pro pedagogy i děti. Například Goccia (italsky "kapka"), oficiální maskot Světového dne vody 2013, Vás seznámí s vodním cyklem a přeměnou skupenství vody na Zemi – ke stažení zde.


AQUA UNITED 2013
Do seznamu oficiálních akcí pořadatelů Světového dne vody, kterými jsou UN WATER, FAO WATER a UNEP se zařadila i AQUA UNITED 2013. V souvislosti s oslavami Světového dny vody jsou již od roku 2010 prováděny akce Aqua United v aquaparcích a bazénech, kde budou mít návštěvníci možnost využít zlevněného vstupu, prodloužené otevírací doby při Vodní noci 24. března. Pro návštěvníky je připraveno během Vodního týdne mnoho vodní zábavy jako například plavání i saunování při svíčkách, aquazorbing, aquabike a další atrakce. Akce AQUA UNITED se uskuteční 18. až 24. března 2013. Více na stránkách zde.

Závěr
Pro rok 2013 byl vyhlášen Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013, který má za cíl zvýšit spolupráci v oblasti vodních zdrojů, jejich ochrany a dostupnosti. Mezinárodní rok má tak možnost navázat na výsledky konference Rio+20 v oblasti vodních zdrojů, která se konala v roce 2012 v Rio de Janeiro. Překvapivě i název tohoto města má hodně společného s vodou. Nevěříte? Doslovný překlad zní Lednová řeka. Když admirál André Goncalves po silvestrovské noci roku 1501 zamířil se svou lodí do zálivu Guanabara Bay, byl přesvědčen, že vplul do ústí neznámé řeky. Proto napsal do lodního deníku datum 1. ledna (primero de Janeiro 1502) a objevené místo nazval Rio de Janeiro.

Každý z nás se může zamyslet nad tím, jak Mezinárodní rok o vodní spolupráce využije pro sebe a jak může přispět k ochraně vodních zdrojů. Ať už oslavou Světového dne vody, zamyšlením nad vlastní spotřebou vody a jejím znečišťováním nebo navštívením zábavních vodních center. Nebo se jen tak můžete jít toulat do míst, kde se rodí potoky a řeky.
„Chraňme vodu, jsme její součástí“

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Vás zve u příležitosti Světového dne vody - 22. března a Světového meteorologického dne - 23. března, na den otevřených dveří na pobočkách ČHMÚ. Pro více informací navštivte webové stránky ČHMÚ zde.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) v souvislosti s vyhlášením Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 bude v průběhu celého roku připravovat osvětové články, tiskové zprávy a akce na téma vody. Jednou z nejvýznamnějších akcí bude projekt Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT. Bude zahájen 22.03.2013, v den Světového dne vody, soutěží pro veřejnost nazvanou VODA PRO ŽIVOT. Vlastní akce pak bude realizována v listopadu 2013 v Mostě a v jejím rámci proběhne festival filmů a dramatické tvorby s tématem vody, ale také zajímavé výstavy, hry a soutěže.
Sledujte proto webové stránky ECM, kde budou uveřejňovány novinky a informace a to nejen o vodě.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.mzp.cz
http://www.aquainfo.cz
http://www.chmi.cz/
http://www.unwater.org
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013
http://www.vedelijste.cz
http://www.osn.cz

Zdroj obrázků:
http://www.vodarenstvi.cz
http://www.unwater.org
http://www.unwater.org

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf