Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?

30. listopadu 2012

V minulých dílech seriálu o komunálních odpadech jsme se věnovali převážně plynným emisím ze spalování odpadu. Neméně důležité je ale také sledování emisí odcházejících v podobě odpadů a odpadní vody. Množství odpadů ze spalovny odpovídá asi 1/3 přijatých odpadů. Stejně tak množství vod, potřebných především k čištění spalin, není zanedbatelné.

Odpadní vody
Jednou z nejdůležitějších částí spalovny je jednotka čištění spalin s pračkou spalin, ve které dochází k několikastupňovému čištění spalin od anorganických složek (SO2, HCl, těžké kovy, atd.). Jak už název napovídá, spaliny jsou v pračce promývány vodou, se kterou z pračky odchází právě tyto znečišťující látky. Znečištěné prací vody se stejně jako spaliny čistí v několika stupních v čistírně odpadních vod (ČOV). Vedle pracích vod z jednotky čištění spalin se do ČOV dostávají též vody chladicí (z chlazení škváry a popílku). Splaškové a dešťové vody jsou čištěny běžným způsobem jako u jiných průmyslových areálů. Prací vody jsou silně kyselé (obsahují HCl, HF, kyselinotvorné oxidy apod.) a s obsahem těžkých kovů, a proto je třeba je neutralizovat přidáním látek zásaditých (vápenné mléko apod.). Znečišťující látky vytváří sraženiny a odchází v podobě kalu. Vyčištěná voda putuje do kanalizace či zpět do technologie. Kal je třeba dále odvodnit a v podobě kalového (či filtračního) koláče putuje na skládku. Ostatní vody z technologií jsou také čištěny na ČOV, pouštěny do kanalizace či jsou vráceny zpět do technologie. Jestliže je vyčištěná voda vypouštěna do kanalizace, musí splňovat požadavky dané kanalizačním řádem, aby mohla být dále vyčištěna na městské ČOV. V případě, že je voda vypouštěna přímo do recipientu (vodoteče) musí splňovat limity dané legislativou a integrovaným povolením.

Odpady
Kalový koláč s sebou nese znečišťující látky v podobě těžkých kovů a anorganických látek zachycených při čištění spalin. Vzhledem k nebezpečným vlastnostem kalu, není možné ho využít a musí být uložen na skládku dané kategorie. Aby nedocházelo k vyluhování znečišťujících látek, odpady se před uložením mohou stabilizovat pomocí procesu solidifikace. Kalový koláč tvoří většinu nebezpečného pevného odpadu ze spalovny ukládaného na skládku. Jaké další odpady vznikají při spalování? Především škvára, železný šrot a popílek (graf 1).


Graf 1: Druhy odpadů vyprodukované spalovnou Termizo, a.s. v roce 2011
Zdroj dat: Zpráva o provozu spalovny – environmentální profil za rok 2011
*SPRUK je výrobkem spalovny ze škváry prodávaný ke stavebním účelům

V současné době 3 fungující spalovny komunálních odpadů v ČR přijaly v roce 2011 na 600 tis. t odpadů. Z jejich provozů odešlo více než 180 tis. t odpadů (graf 2). Spálením odpadu vznikne přímo v ohništi škvára a popílek. Škvára zůstává v ohništi, a popílek je unášen spolu se spalinami, ze kterých je následně odstraněn. Škváru je třeba nejdříve zchladit ve vodní lázni a poté se z ní separují železné a neželezné kovy, který spalovny dále prodávají. Železný šrot je použitelný mj. jako vsázka do hutních pecí.


Škvára, je využitelná ke stavebním či rekultivačním účelům. Liberecká spalovna dokonce získala pro svůj produkt ze škváry SPRUK registraci dle REACH, která dokládá mimořádnou chemickou a environmentální bezpečnost při použití tohoto materiálu. Tento výrobek je možné použít při výstavbě podkladových vrstev silničních komunikací, parkovišť a zpevněných ploch, nebo obecně pro násypy a zásypy, nebo k budování ochranných vrstev skládek. Popílek z katalytického filtru (zachycení dioxinů), musí být ale separován a ukládán zvlášť na zabezpečenou skládku.


Graf 2: Množství spáleného odpadu a produkce odpadu spalovnami KO v ČR v letech 2010 a 2011
Zdroj dat: Integrovaný registr znečišťování a ČHMÚ

O tom, jaké množství znečišťujících látek je přenášeno odpady, ale také např. do ovzduší, vody či půdy, mají provozy spaloven povinnost informovat veřejnost skrze Integrovaný registr znečišťování. Zde je možné dohledat data za několik let zpětně.

Závěr
Spalovny odpadů jsou provozy, které využívají odpad k výrobě energie - ať už v podobě tepla či elektrické energie. Množství odpadů se spálením sníží na cca 1/3 hmotnosti a až 1/10 objemu. Ne všechny produkty spalování ale musí nutně putovat na skládku. Ze zbytků po spálení ve spalovací komoře (škvára) jsou nejdříve vyseparovány kovy, které je možné dále použít. Stejně tak škváru a popílek bez obsahu toxických látek je možné využít ve stavebnictví.
S pevnými odpady jsou ze spalovny odstraňovány též škodlivé látky zachycené při čištění spalin. Odpady se sládkují na zabezpečených skládkách a před uložením se upravují tak, aby nedocházelo k vyluhování těchto látek do životního prostředí (stabilizace a solidifikace).

Kapalné odpady v podobě odpadních vod vznikají opět především při čištění spalin. Vody jsou čištěny na ČOV tak, aby splňovaly parametry pro vypuštění vody do kanalizace či vodoteče. Velká část vyčištěných vod je ale opětovně používána opět v technologii spalovny.

Provozy spaloven podléhají velmi přísným podmínkám a emisním limitům, ať už v oblasti ochrany ovzduší, tak ochrany vod a nakládání s odpady. Tyto podmínky a limity je možné nalézt v tzv. integrovaných povoleních pro každý provoz spalovny a množství emisí znečišťujících látek musí provozovny každý rok hlásit do Integrovaného registru znečišťování.

Pro spalování odpadu v domácích podmínkách neplatí pravidla žádná. Spalování odpadu v domácích topeništích je totiž zakázáno, přesto se tomu tak velmi často děje. Následkem tohoto chování je volný rozptyl znečišťujících látek do ovzduší často v bezprostřední blízkosti obytných domů a ukládání popela s obsahem toxických látek na skládky komunálního (ostatního) odpadu.

Autor: Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
Integrovaný registr znečišťování
ČHMÚ: Seznam spaloven odpadů a zařízení spoluspalujících odpad v ČR
Informační systém EIA: Dokumentace k záměru Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov)
Informační systém EIA: Oznámení EIA na záměr „Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
www.odpadjeenergie.cz
www.spalovnachotikov.info
www.termizo.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf