Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Odpady – na životní prostředí dopady

3. května 2013

http://www.ekokoba.czOdpady pro mnohé z nás představují pojem úzce související s ochranou životního prostředí, a právem. Odpad – slovo, které nám asociuje to, že nám něco „odpadlo“ a už to „nechceme“ a „nepotřebujeme“ má historii svého vzniku delší než lidstvo samo. Zvířata, rostliny i neživá příroda produkuje svou existencí odpad, odpadní látky a materiál, který vznikl a Matka příroda jej už svým způsobem nepotřebuje.

Z počátku, kdy si člověk hleděl pouze přírodních zdrojů a „produkoval“ ve větší či menší míře přírodní odpady, byl vliv odpadů na životní prostředí zcela minimální – zanedbatelný. Člověk tzv. souzněl s přírodou a byl nedílnou součástí koloběhu látek, toku energií a výměny informací.

Odpady byly převážně biologického původu a časem se samy rozložily. Kosti vyhozené z jeskyní, zbytky z výroby kovů, a zničené nástroje jsou dodnes dochované v podobě archeologických nalezišť, ve své době se však jednalo již o nepotřebné a odložené předměty – odpady. V každé době vznikaly odpady a jejich vliv se umocňoval s vývojem, poznáním a populačním růstem člověka.

Odpady mají potenciál znečišťovat a ohrožovat všechny složky životního prostředí – vodu, půdu, horniny, ovzduší a z těchto složek pak negativně ovlivňovat i všechny živé organismy, včetně lidí. Odpady mohou mít různé stupně působení – od „pouhé“ přítomnosti (např. plovoucí PET-láhev po řece) až po odpady závadné, zdraví škodlivé (až toxické), které sice, na rozdíl od zmiňované PET-láhve, nemusejí být vidět, ale dobře viditelný je poté jejich účinek – úhyn ryb, častý výskyt onemocnění atd.

Negativní dopady odpadů na zdraví člověka neblaze potvrdil středověk – od minimálních hygienických návyků, odpadů volně ponechaných svému osudu přímo na ulicích nebo nepříjemného zápachu, až po propuknutí epidemií moru a cholery. V dnešní době již víme, že nakládání s odpady má opodstatněný význam.

Při každé činnosti člověka, od domácností až po průmyslovou výrobu, vzniká odpad, který může být pro své okolí různým způsobem nebezpečný. Posuzování vlivu odpadu a odpadního materiálu na zdraví člověka a životní prostředí je základním předpokladem pro rozhodnutí, jakým způsobem máme s odpadem nakládat a do jaké míry je nutné zajistit ochranu životního prostředí.

Dle platné legislativy v České republice jsou v současnosti odpady klasifikovány podle nebezpečnosti jako odpad nebezpečný (N) nebo ostatní odpad (O). Přehled skupin odpadů je uveden v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Nebezpečný odpad je takový odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zde se nachází tzv. Seznam nebezpečných vlastností, který podle kódu označuje nebezpečnou vlastnost odpadu – např. výbušnost, toxicita, hořlavost, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, karcinogenita a ekotoxicita. Je samozřejmé, že nebezpečné odpady podléhají přísnému režimu. V Katalogu odpadů nalezneme i takové odpady, které nazýváme komunální, vznikající při činnosti fyzických osob (domácností). V tomto případě, komunální odpad dle zákona vždy patří do kategorie O (ostatní odpad) – nikdy není zařazen do kategorie N (nebezpečný odpad), a to i přes to, že může mít odpad prokazatelně některou z nebezpečných vlastností. Je to výrazný nedostatek, jelikož potenciálně nebezpečný odpad se poté vyskytuje téměř ve všech skládkách, místo toho, aby byl soustřeďován jen na některých skládkách (skládky nebezpečného odpadu), které by svým zabezpečením důkladně zamezovaly kontaktu těchto odpadů s okolním prostředím. Tyto skládky existují, jak ale vyplývá z výše napsaného – nesoustřeďují veškerý nebezpečný odpad.

Jaká je produkce odpadů a zejména nebezpečného odpadu v České republice dokládá graf č. 1. V celkovém přehledu produkce odpadů dle kategorie nebezpečný, ostatní a komunální v letech 2003-2011 je patrný pokles oproti roku 2004 v kategorii ostatní odpad. Produkce nebezpečného odpadu zaznamenala pokles zejména v letech 2004-2007. V roce 2011 produkce nebezpečného odpadu mírně vzrostla oproti roku 2010. Naopak produkce komunálního odpadu zaznamenala nejvýznamnější pokles v letech 2006-2008. Od roku 2009 se produkce komunálního odpadu každý rok mírně zvyšuje.

alt
Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610

Vzniklý odpad, i odpad nebezpečný, je dále zpracováván a dochází k tzv. nakládání. Nakládání s odpady představuje pojem uvedený v zákoně o odpadech (č. 185/2011 Sb.) a zahrnuje v sobě činnosti jako shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. Jedná se tak o činnosti, které umožňují zacházet s odpadem dle zákona. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tzv. hierarchie způsobů nakládání, nejvyšší stupeň představuje samotná prevence – předcházení vzniku odpadů. Grafické znázornění hierarchie je na obr. 1 jako pyramida.
alt
Obrázek č. 1 – Hierarchie způsobů nakládání s odpady

Na příkladu produkce komunálního odpadu za rok 2011 lze zjistit, že hierarchii způsobů nakládání s odpady („odpadovou pyramidu“) se nám stále nedaří plnit. Ze 65 % stále převládá skládkování, pouze ze 17 % byl odpad recyklován a z 18 % spalován (energeticky využit). Ze zemí Evropské unie je na tom z hlediska nakládání s komunálními odpady nejlépe Německo, Nizozemí, Belgie a Švédsko. Mimo země EU je Švýcarsko jedinou zemí, kde není komunální odpad sládkován.

alt
Zdroj: http://www.cewep.eu/information/data/graphs/m_1096

Nakládání s odpady ostatními, komunálními i nebezpečnými však přináší také různé způsoby znečišťování složek životního prostředí, ať už vody, ovzduší nebo půdy. Nyní si připomeneme negativní vlivy jednotlivých způsobů nakládání s odpady.

alt

Pro shromažďování, sběr, výkup, přepravu, skladování a ukládání slouží obaly a kontejnery, ve kterých jsou shromažďovány odpady podle druhu. Obaly a kontejnery zvláště u nebezpečných odpadů by měly být zajištěny tak, aby byly odolné vůči únikům škodlivých látek, průsaku nebo míšení s ostatními druhy odpadu. Pro obaly i kontejnery by měla být zajištěna dostatečná mechanická odolnost, chemická stabilita, korozní odolnost, termická odolnost a vodotěsnost. Nepředvídatelným jevem může být i havárie při převozu odpadu a následná kontaminace do půdy, povrchových a podzemních vod.

Úprava odpadu – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění), během zpracování odpadů může docházet k produkci znečišťujících látek a produkci dalšího odpadního materiálu.

Využití – materiálové i energetické
Materiálové využití
představuje druhotné využití odpadů (např. recyklace). Základem recyklace je důsledné třídění odpadu a opětovného použití na nové výrobky. V odpadní „surovině“ musí být co nejméně přimíšenin. Recyklace má opodstatněný význam – snižuje se množství zdrojů surovin a negativní vliv na životního prostředí. Veškerý biologický odpad je dobré kompostovat, vzniká totiž kvalitní hnojivo.

Nejčastějším způsobem energetického využití odpadů je spalování. Materiály, které tvoří odpad, mají v sobě energetický potenciál, který se využívá pro výrobu tepla a elektřiny. Zároveň se tímto způsobem zmenší objem odpadu. Díky teplu jsou složité organické sloučeniny přeměněny na CO2, vodu a popel. Během spalování vznikají také nebezpečné a toxické látky. Spalovací proces je však natolik účinný, že škodlivé látky vznikají pouze v minimálním množství. U spaloven je totiž požadováno důsledného čištění kouřových plynů, které je daleko přísnější než u klasických elektráren.

Odstranění odpadů – skládkování. Na skládku by měly být ukládány odpady, které již nemají žádné využití. Skládky vyžadují poměrně velký zábor půdy. Potenciál ohrožení životního prostředí spočívá v možnosti průsaků do půdy, podzemních a povrchových vod, v produkci plynných emisí do ovzduší, z toho plynoucího zápachu, ale také hluku při provozu skládky.
Při skládkování nebezpečných odpadů je nutné zajistit zamezení uvolňování škodlivých látek do prostředí. K tomu se využívá např. solidifikace: cementace, bitumenace, fixace a vitrifikace. Ideální umístění pro skládku je v místě, kde je nepropustné podloží. Podle škodlivosti látek na skládce obsažených nebo ve skládce vznikajících musí být skládky navíc izolovány těsnícími materiály, používají se různé folie z plastů a nepropustné geotextilie.

Každý z nás by se měl jistě zamyslet nad tím, jaký odpad produkuje a jakým nejvhodnějším způsobem s ohledem na životní prostředí by také mělo být s odpadem nakládáno. Odpad, produkce odpadů a znečištění významně ovlivňuje kvalitu života člověka a životní úroveň obyvatelstva vůbec. Ať už zahodíme na zem nedopalek od cigarety, PET láhev do směsného komunálního odpadu nebo jen vyhodíme papírek na ulici, zatěžujeme prostředí kolem nás.

Uvědomme si, že vlastním chováním neohrožujeme jen životní prostředí, ale také přispíváme k větší míře omezování jeho zlepšení. Odpovědné chování člověka k produkci odpadů přispívá k zajištění udržitelného života pro další generace, neboť odpad je důsledkem činnosti minulosti, který může pozitivně nebo negativně ovlivnit existenci budoucnosti.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.cewep.eu
http://martin.feld.cvut.cz/~kudlacek/EKP/06_odpady.pdf
http://www.odpadjeenergie.cz/historie/default.aspx
www.odpadjeenergie.cz/ochrana-zp/vychodiska/hierarchie-nakladani-s-odpady.aspx

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf