Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 8:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu LPG cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 06:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci najíždění reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 24.9.2020, 03:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach 4 ks LPG cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Legislativa a odpady

25. října 2018

odpadyCo nás a naše město čeká v oblasti snížení odpadů? Jak může město motivovat své občany ke snížení komunálního odpadu? A jak bychom my občané měli změnit své chování z hlediska odpadů? Na tyto otázky se vám pokusí odpovědět následující článek.

Vyrobit - použít - vyhodit. To je překonaný model hospodaření, který vyšel z představy neomezené kapacity Země, která nám poskytuje nevyčerpatelné množství zdrojů, energie a která bez problémů absorbuje všechny naše odpady. Dnes víme, že tomu tak není. Jak tedy docílit snížení komunálního odpadu? Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že vzniká zanedbatelné množství.

Produkci směsného odpadu jde snížit:

- regulací objemu nádob na směsný odpad
- zavedením motivačních plateb, odvozených od množství vyprodukovaného směsného odpadu
- zlepšením podmínek pro třídění odpadu
- odkloněním bioodpadů ze směsného odpadu
- podporou prevence a znovuvyužití

Obec - jako dobrý příklad pro občany
Předcházet vzniku odpadu je možné i při provozu úřadu. Podrobně se tomuto tématu věnuje tzv. Zelené úřadovaní. Obec v tomto směru může učinit řadu kroků:

- seznámit se z pravidly zeleného nakupování
- omezovat spotřebu papíru na úřadě
- omezovat produkci odpadů z provozu úřadu
- omezovat produkci odpadů při pořádání veřejných akcí
- podporovat spotřebu ekologicky šetrných výrobků

odpady Z důvodu chystaného zákazu skládkování, který má začít platit v roce 2024, musí Česká republika vyřešit, jak naložit s až dvěma miliony tun odpadu ročně, které zatím končí na skládkách.

Už do roku 2020 musí kvůli „skládkové směrnici“ putovat ročně na skládky o 800 000 tun směsného komunálního odpadu méně. Podle evropských cílů pro oběhové hospodářství musí dále Česká republika v roce 2025 využít materiálově o milion tun surovin více, než tomu bylo v roce 2016. To se samozřejmě dotkne každého z nás. A jak tedy přímo motivovat občany měst a obcí ke snížení množství tohoto odpadu?

Předcházení vzniku reguluje několik právních předpisů:
1. Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, §9a definuje hierarchii nakládání s odpady a její závaznost, §10 pak stanovuje každému povinnost předcházet vzniku odpadů.

2. Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (POH) definuje předcházení vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadů jako hlavními strategický cíl. K zásadám pro naplňování tohoto cíle patří naplňování "Programu předcházení vzniku odpadů" a naplňování hierarchie nakládání s odpady.


Obce mají od roku 2015 povinnost zajistit místa pro odkládání papíru plastů, skla a kovů (Vyhláška 321/2014 Sb.).

Co nás čeká v roce 2020?
odpady
Směrnice o skládkách odpadů č. 1999/31/EC po nás požaduje snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (papír, dřevo, odpad z údržby zeleně, kuchyňský odpad, textil – dále jen BRKO) ukládaného na skládky v letech 2010, 2013 a 2020 na 75 %,
50 % a 35 % množství, které jsme produkovali v roce 1995. V podstatě to znamená, že v roce 2020 bude možné skládkovat pouze kolem
100 kg směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele.

Rámcová směrnice č. 98/2008 o odpadech po nás požaduje, abychom v roce 2020 recyklovali alespoň 50 % papíru, plastů, skla a kovů, které spotřebují domácnosti.

Velkou složkou komunálního odpadu je bioodpad. Jedním z hlavních cílů je motivovat obyvatelé měst a obcí k jeho správnému vytřídění.

Jak může obec podpořit domácí kompostování?
- Osvětou veřejnosti – informovat občany pomocí článků, letáčků, přednášek, kurzů o výhodách domácího kompostování, o výrobě kompostérů, o správných postupech při kompostování a o správném využití kompostu.
- Pořízení nebo dotování nákupu kompostérů - obec/svazek obcí může realizovat projekt, v rámci kterého budou nakoupeny a distribuovány domácnostem kompostéry.
- Nákup drtiče větví - obec může zakoupit kvalitní drtič větví, ten pak lze lidem půjčovat či jinak jim tuto službu zprostředkovat.
- Finanční motivace obyvatel - u plateb na hlavu lze lidem, kteří doma kompostují, nabídnout slevu na poplatku.
- Zajištění vlastní výstavby a provozu komunitní kompostárny – vybrání vhodné lokality, zvážení možnosti spolupráce s místními zemědělci, získání finančních prostředků z dotačních titulů atd.

Dalším odpadem, který nás všechny trápí, jsou plastové láhve a jednorázový plast. Obce mohou přispět ke snížení objemu produkovaných PET lahví těmito kroky:

- Osvěta veřejnosti – informovat občany pomocí článků ve zpravodaji či na internetu o kvalitě pitné vody v obci, o problematice ke třídění plastů a jejich prevence.
- Ochranou a podporou zdrojů pitné vody (prameny, studánky) v regionu.
- Kohoutkovou vodu je možné užívat i na úřadě (nákup džbánků) a v organizacích, které obec zřizuje. V obcích a městech lze instalovat pitné fontány či automaty na vodu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tak lze snížit spotřebu PET lahví až na polovinu.
- Obce se také mohou zapojit do vyjednávání s firmami, které v jejich katastru nabízí pohostinské služby, aby i ony nabízely svým zákazníkům prioritně kohoutkovou vodu.

odpady Všichni bychom se měli naučit odmítat nepotřebné; a i zde mohou obce také přispět např. ke snižování objemu reklamy a to těmito způsoby:

- Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu o problematice třídění papíru a možnostech prevence.
- Tisk a distribuce samolepek na schránku – obec si může nechat vytisknout samolepky na schránky a ty aktivně šířit. Výhodný je tisk ve větším množství. Samolepky lze šířit zdarma nebo je i prodávat.
Další složkou, která navyšuje objem komunálního odpadu, jsou dnes tolik oblíbené a používané jednorázové pleny. U jednoho dítě se jedná o 700 až 1 000 kg tohoto odpadu. V přepočtu na roční produkci se jedná asi o 3 kg směsného odpadu na 1 obyvatele.

Obce mohou přispět ke snížení objemu papírových plen těmito kroky:

- Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu na toto téma. Spolupráce a podpora mateřských center, podpora týdne opravdových plen.
- Startovací balíček – obec může maminkám při narození dítěte darovat balíček opakovaně použitelných plen. Látkové pleny totiž vyžadují vyšší počáteční investici. Celkově je ale jejich užití oproti papírovým plenám ekonomicky výrazně výhodnější.

Nejúčinnější motivací obyvatel měst a obcí, která vede ke snížení množství odpadů je platba obyvatel za odpady. PAYT je platba odvozená od velikosti a frekvence svozu popelnic. A její hlavní výhodou je, že domácnostem zprostředkovává přímou vazbu mezi jejich produkcí odpadů a platbou za ně. Výhodou je i to, že domácnosti si sami volí způsob, jak budou s odpady nakládat (sami volí velikost nádoby nebo frekvenci svozu nebo oboje).

A pro připomenutí je tu pět zásad Zero Waste tzv. 5R, které nám se snížením odpadů pomůžou.

Odmítat? Co? To co nepotřebujeme. Stačí začít velmi zlehka. Potřebujeme např. tento igelitový sáček, který vyhodíme hned, jak se vrátíme domů? Vezmeme si svůj opakovaně použitelný.
Zredukovat. Opravdu používáte všechny věci, co vlastníte, nebo jsou spousta z nich jen chytače prachu? Vytřiďte věci, které opravdu potřebujete a používáte a darujte či prodejte ty, které u Vás jen tak přežívají.
Znovupoužít. Je to velmi jednoduché, využívejte věci, které máte, do maxima. Popřípadě, pokud to nemáte, kupte tu věc kvalitní, aby se dala používat co nejdéle.
Zrecyklovat. Ohledně recyklace je potřeba se vzdělávat. Mnoho lidí si myslí, že co hodí do barevných kontejnerů, to se zrecykluje. Pravda je však jiná. Sklo, papír a kovy se dají jednoduše recyklovat. U všech těchto materiálů se při recyklaci šetří energie. Třeba recyklace jediné hliníkové plechovky dokáže ušetřit dostatek energie k tomu, abyste mohli mít tři hodiny puštěnou televizi.
Kompostovat. Dostáváme se k závěrečnému bodu pravidel 5R a tím je kompostování. V dnešní době můžete kompostovat jak v rodinných domech se zahradou, tak v garsonkách uprostřed rušného města. Stejně jako u recyklace je zde třeba se vzdělat a zjistit, jak můžu kompostovat, s čím a co.

Hodně štěstí na této cestě a ať se vám daří zredukovat vaše odpadky.

M. Haňurová
Ekologické centrum Most a Kralupy
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://moodle.arnika.org/
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-musi-do-r-2024-vyresit-jak-nalozi-s-2-mil-tun-odpadu-rocne
http://www.zerowastelife.cz/zero-waste-life-aneb-jak-zit-zivot-bez-odpadkoveho-kose/Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf