Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 23.2.2018, 17:06
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci odstavení a zpětného najetí souboru PS 800 A na výrobně POX.

Unipetrol RPA - 23.2.2018, 12:53
V době 12:19 - 12:33 hod. proběhlo na polním hořáku spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

Unipetrol RPA - 23.2.2018, 6:54
Spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci odstavení souboru PS 800 A na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak je na tom ovzduší?

15. ledna 2018

ovzdušíCo nového víme o ovzduší a jak se chovat, abychom ho neznečišťovali. Když dojde ke zvýšeným koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, jak se zachovat? Jak mohou škodliviny ohrozit děti? A kde získat informace o smogových situacích? Čtěte dále…

Kdo nejvíce znečišťuje ovzduší dle nových studií

ovzduší Prachové částice 500 – 1 000krát menší, než tloušťka lidského vlasu jsou pro lidský organismus nebezpečné, jelikož se díky svým malým rozměrům dostanou až do krve, skrz kterou se usazují v plicích, ledvinách, játrech, nebo v mozku a mohou vyvolat různé nemoci.

Dle měření provedeného organizací Dekra (mezinárodní organizace poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti) v roce 2015 ve Stuttgartu vyplynulo, že 37 % emisí způsobuje jak pouliční prach, který auta rozvíří, tak i nanočástice z pneumatik, brzdových kotoučů a dalších částí automobilů a až zbylá procenta připadla na různé typy pohonů vozidel. Tímto však vyvstává problém s elektromobily, které jsou vyrobeny ze stejných materiálů, a tudíž mohou znečišťovat ovzduší i přes svoji snahu šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelné se tak považuje pravidelné čištění komunikací ve městech, čímž se předejde množství prachu v ulicích. Dalších 50 % emisí dle měření způsobují malé i velké zdroje spaloven, například domácí kotle na pevná paliva či plyn.

Jak teplárny snižují emise

ovzdušíV teplárnách došlo za posledních několik let ke značnému úbytku emisí, a to až o 36 %, především díky investicím do modernizačních opatření a instalací různých filtrů na zařízení. Dle informací z Teplárenského sdružení ČR, oproti roku 1990 poklesl počet některých znečišťujících látek v ovzduší až o 98 %. Největším znečišťovatelem zůstávají stále domácí topeniště. Znečišťující látky z dopravy vdechujeme více, jelikož se pohybují v přízemní vrstvě atmosféry, na rozdíl od emisí z průmyslu a energetiky, jejichž komíny umožňují snazší rozptyl škodlivin, jelikož jsou umístěny výše.

Jak si můžete sami vyhodnotit stav ovzduší

Kvalitu ovzduší můžete sledovat na stránkách ČHMÚ.
Zde jsou každou hodinu aktualizována data a index, který udává kvalitu ovzduší na základě měření hmotnostních koncentrací látek. Pokud se index kvality dostane do vyšších hodnot, stav ovzduší se zhoršuje a může dojít k vyhlášení smogové situace. Mezi důležité prvky, které je dobré sledovat patří prachové částice a ozón.

ovzdušíCitlivé jsou na zvýšené hodnoty především děti, které jsou nižší než dospělý člověk, a tím, že jsou blíže u země, kde se drží ozón a prachové částice, je mohou vdechovat ve vyšších koncentracích. Při vzrůstajících hodnotách prachových částic a zhoršujícímu se indexu kvality ovzduší, je doporučeno s dětmi chodit pouze na krátké vycházky, například na půl hodiny. Pokud se k vysokým hodnotám navíc přidají špatné rozptylové podmínky, nedoporučujeme především dětem, vycházet a zdržovat se dlouho venku. Hodnoty ozónu se zvyšují v bezvětrném létě kombinací slunečního záření a spalin z automobilové dopravy aj. a jejich zvýšené hodnoty jsou považovány za škodlivé, opět především pro děti. Při vysokých koncentracích je dobré držet se s dětmi ve stínu a nosit ochranné pomůcky proti UV záření (sluneční brýle, pokrývku hlavy, opalovací krém). Vyšší koncentrace oxidu dusičitého a prachových částic se objevují v místech hlavních dopravních sítí.

Opatření v případě zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší

ovzdušíSmogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybraných znečišťujících látek (oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM10, troposférický ozon). Doporučení, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání smogové situace nepříznivé účinky na zdraví. Mezi tyto skupiny patří děti, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic), také sem patří lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.).

ovzduší Pokud patříte do citlivé skupiny obyvatel, omezte dobu pobytu venku, což neznamená, že byste museli zůstat zavření v bytě a nejít ani nakoupit nebo ke známým na návštěvu, ale je potřeba zkrátit dobu pobytu ve venkovním prostředí, nesportovat ani nedělat náročnou fyzickou práci. Nejvyšší hodnoty bývají v ranních hodinách a večer po západu slunce (tj. při zvýšené intenzitě dopravy, v zimě se k tomuto jevu ještě přidá vytápění). Nejlepší podmínky pro větrání a pobyt venku jsou tudíž v brzkých odpoledních hodinách. Větrat je potřeba, i když je smogová situace, ale pouze krátce (3-4 minuty) a intenzivně, tj. otevřít úplně okno, nedávat ho pouze do polohy ventilace. Nezhoršujte si v této době vnitřní ovzduší v bytě používáním barev, laků nebo kouřením. Ani pro zdravého člověka není ovzduší za smogové situace zdraví prospěšné, je proto potřeba dodržovat výše uvedená opatření.

Informace o smogových situacích

Aktuální informaci o smogových situacích naleznete na webu Českého hydrometeorologického ústavu a webových stránkách ekocentra. Chcete-li být informováni o vyhlášení či odvolání smogové situace, můžete využít službu Ekologického centra Most pro Krušnohoří – SMS InfoKanál. Stačí své telefonní číslo zaregistrovat pomocí webového formuláře nebo přes SMS. Více na: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=sms

Jak pečovat o ovzduší

ovzdušíDůležité je nespalovat plasty, uvolňují se z nich dioxiny, které mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození dětí. Jedovaté plyny se uvolňují i ze spalování dřeva ošetřeného impregnačními prostředky. Barevné letáky, časopisy a nápojové kartony také nepatří do kamen, jelikož se při jejich spalování uvolňují do ovzduší těžké kovy, např. olovo a kadmium, které jsou závadné pro lidský organismus, ale i vodní živočichy a půdu. Snažte se méně využívat motorových vozidel a choďte více pěšky nebo používejte kolo. Nepřímo lze snížit špatný vliv na ovzduší šetrným využíváním energií (elektrické energie, vytápění, spotřeba teplé užitkové vody).

Znečištění se netýká jen ovzduší, ale i půdy a vod, proto OSN vyhlásila na začátku prosince roku 2017 jednání, jež se konalo v keňském městě Nairobi a na kterém se probírala otázka, jak dále postupovat v celosvětovém problémů znečišťování. Uvidíme, jaká opatření a možnosti řešení budou zavedena, avšak zamyslet se nad ochranou přírody může každý z nás.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.tretiruka.cz/news/kdo-znecistuje-ovzdusi-realna-mereni-ukazala-ze-emise-aut-nejsou-hlavnim-vinikem1/
http://www.tretiruka.cz/news/teplarny-snizily-diky-investicim-emise-prachu-o-vice-nez-tretinu1/
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat
http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/208948-svet-bez-znecisteni-ovzdusi-pry-je-to-mozne-osn-zahajila-smely-plan/Články a tiskové zprávy z roku 2018

23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf