Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 26.2.2020, 21:40
Překročení emisních limitů H2S v 21:40 -23:05 hod.

UNIPETROL RPA - 24.2.2020, 20:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, v rámci najíždění provozních souborů linky A na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 22.2.2020, 13:30
Od 13:30 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 4 a provozních podmínek na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 20.2.2020, 15:20
Pokračuje najíždění provozních souborů na výrobně POX, po tuto dobu je na polním hořáku spalován odsířený syntézní plyn. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zlepší se kvalita ovzduší?

19. listopadu 2018

ovzdušíKvalita ovzduší je v České republice stále neuspokojivá, i přes to, že pokračuje klesající trend emisí a meziročně došlo k poklesu vybraných emisí znečišťujících látek (nejvíce poklesly emise tuhých znečišťujících látek o 3,8 %, emise NOx o 2,9 % a emise SO2 o 2,5 %). Stále se však nedaří dodržet evropské imisní limity kvality ovzduší.

Největší podíl na znečištění ovzduší má lokální vytápění v domácnostech, v některých regionech průmysl a ve větších městech především doprava. Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší v Česku je i přeshraniční přenos škodlivých látek, který je v některých oblastech hlavním zdrojem znečištění ovzduší (zejména v pohraničních regionech). Podle posledních analýz však přeshraniční přenos znečištění významně přispívá k úrovni znečištění po celé ČR. Zcela zásadním faktorem s výsledným vlivem na kvalitu ovzduší je pak meteorologická situace. Právě počasí ve velké míře ovlivňuje počet smogových situací, a tak i zhoršení kvality ovzduší v podobě vyšších koncentrací škodlivých látek v dýchací zóně člověka a eliminuje efekty dosaženého snižování emisí v ČR.

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 proběhl v Praze tzv. Clean Air Dialog, jedná o jednu z aktivit Evropské komise, jejíž snahou je pomoci evropským státům při řešení problematiky znečištění ovzduší (ČR je 6. zemí, kde CAD probíhá, a to od roku 2017). V rámci této akce představil ministr životního prostředí Richard Brabec opatření, která stát realizuje nebo bude realizovat s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v České republice. Nejnovější informace se týkají kontroly vozidel s vymontovanými DPF filtry, ale také pokračování kotlíkových dotací. Diskuze v rámci tzv. Clean Air Dialogu zahrnovala i další odvětví, ve kterých vznikají pro ovzduší škodlivé emise – průmysl, zemědělství aj.

ovzdušíKotlíkové dotace je dotační program, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 80 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno 9 miliard korun ve 3 etapách.

Obce mohou od září letošního roku díky novele zákona o ochraně ovzduší zakázat na svém území vytápění tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy. Od září roku 2022 je plánován plošný zákaz provozu těchto kotlů. Obce také mají možnost kontrolovat kotle přímo v domácnostech – zda jsou dodržovány podmínky zákona o ochraně ovzduší, zda uhlí splňuje požadovanou kvalitu, zda byla provedena povinná revize apod.

Změny také probíhají v oblasti dopravy. Evropská legislativa je totiž velmi přísná při schvalování vozidel pro uvedení na trh, ale naprosto zastaralá a nedostatečná v oblasti pravidelných kontrol. Ministr Brabec a zástupci MŽP předložili Evropské komisi návrh, zda by nebylo potřeba otevřít otázku ohledně zpřísnění evropské legislativy pro pravidelné kontroly ve stanicích měření emisí.

ovzdušíRuku v ruce s legislativními úpravami a regulací však musí jít podle ministra životního prostředí Richarda Brabce i pozitivní motivace k zodpovědnému chování vůči ovzduší nebo ke snadnějšímu přechodu na čisté technologie jak v dopravě, tak ve vytápění a výrobě energie v domácnostech.

MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR zavádí pilotní program bezúročných půjček na nákup kotlů. Z prostředků Státního fondu si budou moci půjčit na dorovnání ceny kotle, kterou jim nepokryje kotlíková dotace. Také na obecních úřadech zafinancují specialisty, kteří s výměnami a administrativou ohledně půjček i kotlíkových dotací lidem pomohou.

Opatření na ochranu ovzduší a technologický pokrok vedou k dlouhodobému pokroku při snižování negativních dopadů na životní prostředí. Vysoké koncentrace znečišťujících látek v ovzduší mají nadále negativní dopad na populaci, zejména na obyvatele měst. Znečištění ovzduší má velké ekonomické dopady např. má negativní vliv na délku života, zvyšuje náklady na zdravotní péči aj. Samozřejmě znečištění ovzduší také ovlivňuje ekosystémy, poškozuje půdu, lesy, vody a snižuje výnosy ze zemědělství.

Bc. J. Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.enviweb.cz/
www.mzp.cz
www.tretiruka.cz
www.idnes.cz
www.eea.europa.euČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf